Gå til indhold

For organisationer

Organisationer kan deltage i og ansøge om tilskud gennem Det Europæiske Solidaritetskorps til projekter, der er til gavn for lokalsamfund og samfundet som helhed samt styrker europæisk solidaritet og samhørighed.

Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Hvorfor deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps?

Projektdeltagelse med involvering af frivillige via Det Europæiske Solidaritetskorps har flere fordele for din organisation. Det kan fx:

 • tilføje en international dimension til organisationen og et par ekstra hænder i form af en udenlandsk frivillig
 • give din organisation mulighed for at bidrage positivt til unges udvikling ved at tilbyde dem meningsfuld erfaring
 • bringe friske idéer og et nyt perspektiv ind i organisationens daglige arbejde
 • skabe en stærkere tilknytning til lokalsamfundet 


Hvad kan vi søge tilskud til?

Som organisation kan I søge tilskud til projekter, der eksempelvis bidrager til:

 • fremme af demokratisk deltagelse
 • naturbeskyttelse
 • fremme af sundhed og trivsel
 • fremme af uddannelse
 • fremme af integration/inklusion 

Der er tale om to forskellige typer projekter:

Projekter for frivillige

Projekter for frivillige (individuelle ophold)

Jeres organisation har mulighed for at få en eller flere unge fra udlandet eller Danmark tilknyttet et projekt hos jer i 2 uger til 12 måneder; enten som korttidsfrivillig (2 uger til 2 måneder) eller langtidsfrivillig (2 måneder til 12 måneder). I får tilskud til udgifter til driftsomkostninger, samt rejse, indkvartering, mad og lommepenge. De frivillige får en sundhedsforsikring gennem programmet.

Projekter for frivilliggrupper

Jeres organisation kan søge om midler til projekter, hvor en gruppe unge laver frivilligt arbejde i en periode på 2 uger til 2 måneder. Gruppen skal bestå af minimum 5 unge fra mindst to forskellige lande, og mindst 25% af deltagerne skal være fra et andet land end Danmark.

Tilskud til inklusionsaktiviteter

Det er muligt at få tilskud til inklusionsaktiviteter (inclusion support) i projekter for frivillige.

Der findes to typer af inklusionstilskud, som er beskrevet nedenfor. Begge tilskud kræver, at projektet udfører særlige aktiviteter (styrket mentorskab) for deltagere med færre muligheder. Du kan også læse mere i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps 2024 på s. 27-29.

Tilskud til inklusionsaktiviteter via 'Unit costs'

Når din organisation søger om tilskud til frivilligprojekter, skal du i ansøgningen bl.a. angive, hvor mange unge med 'færre muligheder', din organisation vil være vært for i det givne projekt. På baggrund af dette antal øges projektets beregnede budget med et givent beløb, der kan anvendes til inklusionsaktiviteter. Se unit cost satsen i programguiden på side 27.

Tilskud til inklusionsaktiviteter via 'Exceptional costs'

Hvis udgifterne til inklusionsaktiviteter for en deltager med færre muligheder ikke kan dækkes af unit costs (se ovenfor), kan der søges om tilskud til inklusionsaktiviteter som 'exceptional costs' (real costs).

Dette er muligt, hvis unit cost-satsen ikke dækker mindst 80 % af de faktiske udgifter. Tilskuddet vil i så fald erstatte tilskud til inklusionsaktiviteter som unit costs.

NB: Exceptional costs kan søges enten på ansøgningsstidspunktet eller inden for projektets første år (dog altid senest en måned før projektet udløber).

Projekter for frivillige

Find frivillige til jeres projekt

I kan søge efter og kontakte volontører fra Det Europæiske Solidaritetskorps. Dette kan I gøre via PASS (Placement Administration and Support System).

Solidaritetsprojekter

Et solidaritetsprojekt skal være initieret af unge, men det er muligt for en organisation at ansøge om et solidaritetsprojekt på vegne af en gruppe af unge.

Solidaritetsprojekter

Det er desuden muligt at søge om midler til 'Volunteering Teams in high priority areas' og 'humanitarian aid', som administreres centralt af Europa-Kommissionen. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver ikke om disse projekttyper, men henviser til EU-Kommissionen for yderligere information.


Hvordan deltager vi som organisation?

En organisation indgår i programmet ved at ansøge om akkreditering i form af et såkaldt 'Quality Label'. Herefter kan I søge om tilskud til at sende eller modtage frivillige. Støtte til projekter kan søges af både offentlige og private organisationer til nonprofit-aktiviteter, hvis de passer ind i programmets mål og værdier.


Hvad tilbyder programmet af støtte?

For at styrke projektdeltagernes læring og udvikling, er der til Det Europæiske Solidaritetskorps knyttet en række tiltag, der skal sikre støtte til både frivillige og organisationer.

Forsikring

Alle deltagere på frivilligprojekter samt praktik- eller jobophold får en supplerende sundhedsforsikring gennem programmet. Bemærk at forsikringen er et supplement til henholdsvis det blå EU-sygesikringskort og (i Danmark) det gule sundhedskort. Det er derfor en forudsætning, at deltageren medbringer det blå EU-sygesikringskort ved ankomst til Danmark.

Se procedure for tilmelding under "Administrer dit tilskud"

Kurser for deltagerne

Deltagere på volontørprojekter samt i praktikophold og jobs skal som en del af deres ophold deltage i et ankomstkursus, en såkaldt ’on-arrival training’, et midtvejskursus kaldet ’midterm evaluation’ samt et evalueringsarrangement efter hjemkomst. Alle kurser er obligatoriske. Bemærk dog at der er andre regler for deltagere i volunteering teams. Formålet med kurserne er at støtte deltagerne i den uformelle læringsproces, som et ESC-ophold er.

On-arrival træning
Formålet med on-arrival er at introducere den frivillige til værtslandet samt støtte dem i at håndtere de kulturelle og personlige udfordringer, der følger med at skulle leve og arbejde som frivillig i et andet land. Deltagerne får bl.a. undervisning i kommunikation, konflikthåndtering og en række interkulturelle aspekter. Ligeledes støttes de i at udvikle deres egne personlige mål for opholdet.

Mid-term evaluering
Mid-term evalueringen sætter fokus på deltagernes personlige læring og udvikling. Her får deltagerne mulighed for at reflektere over den første del af deres ophold, dele deres erfaringer med andre frivillige i landet og lære af andres erfaringer. Ligeledes er der fokus på, hvad de vil have af mål for sidste del af opholdet samt, hvordan de kan bruge deres erfaringer efterfølgende. Til dette anvendes blandt andet Youthpass.

Årlig evaluering for hjemvendte frivillige
Frivillige der er vendt hjem fra deres ophold i udlandet med Det Europæiske Solidaritetskorps mødes og evaluerer deres oplevelse med andre hjemvendte volontører. Arrangementet giver både mulighed for personlig refleksion samt for at give erfaringer fra deres ophold videre til det danske Nationale Agentur for Det Europæiske Solidaritetskorps.

Aktivitetskalender

August:

Startmøde for Frivilligprojekter bevilliget i runde 1, 2023 (Online): 18. august kl. 10-12.00.

Startmøde for Solidaritetsprojekter bevilliget i runde 1, 2023 (Online): 22. august kl. 14.00-15.30.

Infomøde om Det Europæiske Solidaritetskorps - frivilligprojekter og solidaritetsprojekter (Online): 28. august kl. 13-14.30.

Mentorworkshop om frivilliges arbejdsopgaver (Online): 31. august kl. 14.00-16:30.

 

September:

Infomøde om tilskudsanmodninger til frivilligprojekter (kun for organisationer med Lead Quality Label) til deadline 4. oktober 2023 (Online): 19. september kl. 13.30-14.30.

Infomøde om Quality Label ansøgninger: 29. september kl. 12-14.00.

 

Oktober:

Deadline for anmodninger til Frivilligprojekter og ansøgninger til Solidaritetsprojekter : 4. oktober kl. 12.00.

Startmøde for Quality Label organisationer (Online): 5. oktober 10-11.30.

 

November:

Deadline for Quality Label ansøgninger: 1. november kl. 12.00 (med svar på ansøgning senest d. 31. januar).

Årligt møde for Quality Label Leadorganisationer (København): 2. november 10-15.00

 

December:

Grundkursus for mentorer (København) 4. december kl. ca. 9.30-13 - tidspunkt opdateres.

Mentorworkshop om kulturforskelle (Online): 12. december kl. 14.00-16.30.

Aktivitetskalenderen opdateres løbende.

Datoer for on-arrival og mid-term 2023

On-arrival:

 • 18.-22. september 2023
 • 23.-27. oktober 2023
 • 13.-17. november 2023

Mid-term:

 • 27. februar - 2. marts 2023
 • 20.-23. marts 2023
 • 19.-22. juni 2023
 • 22.-25. januar 2024

Den frivillige vil modtage en invitation til den OA/MT personen skal deltage i, i sin private indbakke. Af logistiske årsager er det ikke muligt for organisationen eller deltageren selv at vælge, hvilke af ovenstående datoer man ønsker at deltage.

Youthpass - et kompetencebevis

For at skabe formel anerkendelse af den læring deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps opnår gennem deltagelse i et volontørprojekt, et praktik- eller jobophold eller et solidaritetsprojekt, har Europakommissionen udviklet Youthpass. Her konkretiseres, beskrives og formaliseres læring på både det personlige, uddannelsesmæssige, sociale, demokratiske og professionelle plan.

Alle deltagere i et projekt finansieret af Det Europæiske Solidaritetskorps har ret til et Youthpass-certifikat efter opholdets afslutning. Youthpass kan med fordel også anvendes til undervejs i projektet at få deltagerne til at reflektere deres læringsproces samt til løbende målbeskrivelse og evaluering. Det er derfor vigtigt for mentorerne i volontørprojekter at kende til Youthpass og de heri beskrevne kompetencer.

 

Online Linguistic Support

Online Linguistic Support (OLS) skal sikre at volontører og deltagere i job og praktikophold tilbydes den samme sproglige støtte uanset hvilket land de kommer fra i Europa. Tilskudsorganisationen er ansvarlig for at sikre at volontøren får tildelt sin licens. 

   

   

   

  Kontakt

  Taia Nysted Schjøtt
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 83 12
  Email: tans@ufm.dk
  Alexander Clausen
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 82 93
  Email: alcl@ufm.dk
  Cecilie Pedersen
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 83 59
  Email: cpe@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 30. november 2023

  Afsendere

  Det Europæiske Solidaritetskorps