Gå til indhold

Dansklektor ved Islands Universitet, Reykjavík

Islands Universitet (Háskóli Íslands) søger en ny sendelektor i dansk sprog. Stillingen ønskes besat fra 1. august 2023.

Om danskfaget

Dansk udbydes som et 1 til 3-årigt BA-studium (1-årig diplomuddannelse, sidefag, to- eller treårigt hovedfag) og kan suppleres til MA-niveau. MA-uddannelsen i dansk som fremmedsprog er planlagt med henblik på undervisning i dansk i den islandske skole. En del af MA-kurserne planlægges i samarbejde med andre sprogfag på Islands Universitet og nogle år har der været samarbejder med Københavns Universitet eller Copenhagen Business School. I samarbejde med svensk står danskfaget for en tværfaglig MA-uddannelse i skandinaviske studier.

På BA-niveau undervises der i sprogfærdighed, fonetik, grammatik, historie, kultur- og medieanalyse, litteraturhistorie, litterær analyse, samfundsfag som obligatoriske fag, og desuden er ét af kurserne, ’Oversættelse’ og 'Relationerne mellem Island og Danmark’, obligatorisk. Undervisningen foregår på dansk bortset fra i to obligatoriske introduktionskurser. Der tilbydes endvidere en del valgfrie kurser i dansk litteratur, formidling, erhvervsdansk, medier, og i forskellige andre emner, der angår danske sprog- og kultur og dansk-islandske forhold på sprog- og kulturområdet. På universitetets Sprogcenter tilbydes der danskkurser i sprogfærdighed for studerende fra samtlige fakulteter.

Undervisningen på danskfaget varetages af én professor med specialisering i dansk litteratur, én lektor i dansk sprog (den opslåede stilling), samt timelærere. Det kommende år vil der pågå en omstrukturering af danskafdelingerne ved det Humanistiske og det Undervisningsvidenskabelige Fakultet med henblik på at øge samarbejdet omkring uddannelserne. Der er dog ingen planer om at ændre vilkårene omkring stillingen som sendelektor i dansk sprog.

Instituttet

Danskfaget er en del af Afdelingen for Fremmedsprog og Kultur, som hører under det Humanistiske Fakultet. Forskning i fremmedsprogsfagene hører under Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog.

Om jobbet

Arbejdet som sendelektor i dansk sprog består af henholdsvis undervisning (48% eller 769 timer om året afhængigt af alder), administration (12% eller 192-198 timer om året) og forskning (40% - eller 641 timer om året). Undervisningen finder sted i perioden fra den sidste uge i august september til slutningen af maj. Sendelektoren forventes normalt at opholde sig i Island i perioden fra 15. august til 1. juni.

Undervisningen forventes at være ca. 6-8 lektioner á 40 minutter ugentligt inden for dansk sproglære (fonetik, grammatik og sætningsanalyse m.m.) og sprogbrug (mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på højt niveau, pragmatik, genrebevidsthed, formidling) samt, efter omstændighederne, emner inden for oversættelse. De studerende sigter dels mod et arbejdsliv som undervisere og dels mod at bruge dansk som sprogligt supplement i en anden uddannelse. Derfor skal sendelektoren både kunne bidrage med en didaktisk metabevidsthed, rettet mod de kommende danskundervisere, og en fortløbende refleksion over de måder, dansk sprog spiller ind i de deltagende studerendes andre fagligheder.

Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom opgaveretning og eksamination, samt den til stillingen knyttede administration (faglederopgaver, udvalgsarbejde, censur, vejledning af større opgaver etc.). Der er tale om en aktiv afdeling på et institut med tradition for at huse internationale konferencer, seminarer og formidlende arrangementer eksempelvis i samarbejde med landets kulturinstitutioner og udenlandske ambassader. Der er mulighed for at bidrage til at præge og bidrage til instituttets kalender i denne henseende. Institutmøder foregår på islandsk mens danskafdelingens møder foregår på dansk (afhængigt af deltagere).

Der lægges vægt på tidssvarende sprogundervisning med inddragelse og brug af audiovisuelle midler og sprogteknologiske værktøjer i undervisningen.

Kvalifikationer

Du skal beherske dansk på modersmålsniveau og have en ph.d.-grad med specialisering inden for det akademiske felt (danskfaget) eller kunne dokumentere viden og erfaring i overensstemmelse med internationale standarder for stillingsbetegnelsen adjunkt eller lektor på samme akademiske felt. 

Du skal have pædagogisk erfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog. En didaktisk uddannelse (så som pædagogikum eller lignede) vil være en fordel.

Du skal have gode samarbejdsevner og et godt kendskab til danske og nordiske samfundsforhold og dansk litteratur, film og kultur. Derudover skal du være indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde.

Kendskab til islandsk vil være en fordel.

Ansættelsesforhold og økonomi

Sendelektoren ansættes af Islands Universitet efter de ved universitetet gældende regler. Ansættelsesperioden er 3 år med mulighed for forlængelse i højst endnu en 2-års periode.

Sendelektoren modtager løn fra universitetet og aflønnes efter Félag háskólakennaras (Foreningen for universitetsunderviseres) overenskomster. Sendelektoren har ret til forskningsorlov på samme præmisser som øvrige akademiske ansatte ved universitetet, og det samme gælder retten til aflønning af sendelektorens forskningsindsats. Udregningen af den faste løn afhænger af den ansattes erfaringer, kvalifikationer og forskningsindsats, men den årlige minimumsløn (uden forskningsgodtgørelse) skønnes at ligge årligt på 7,9 mio. ISK, eller 393.000 DKK før skat. Ansøgere opfordres til at søge yderligere oplysninger hos fakultetet.

Universitetet yder tilskud til rejse for sendelektoren og dennes familie ved tiltrædelse og ved fratrædelse efter mindst 3 år samt godtgør rimelige flytteudgifter til flytninger af bohave efter godkendt tilbud.

Herudover betaler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en årlig hjemrejse til sendelektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danske sendelektorer i udlandet, som afholdes hver sommer i Danmark.

Ansættelsen er betinget af, at der eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 4. april 2023.

Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer (inkl. specialeudtalelse samt evt. udtalelse om ph.d.-afhandling) og erhvervserfaring, publikationsliste, rapport om forskningsvirksomhed og andet virke, samt en redegørelse for hvordan ansøgeren ser sin indsats på Islands Universitet i tilfælde af ansættelse.

Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke publikationer, højst otte, ansøgeren anser for at være de vigtigste mht. lektorhvervet. Ansøgeren skal kun indsende disse publikationer sammen med ansøgningen eller henvise til et netsted, hvor de ligger tilgængelige. Hvis der er tale om flere end én forfatter til en indsendt publikation, skal ansøgeren gøre rede for sit bidrag til værket. Hvis ansøgerne mener, at de har en anden erhvervserfaring end den, der her er blevet nævnt, og som anses for at have relevans for lektorhvervet, bedes de om at gøre rede herfor. Det forventes, at ansøgerne efter omstændighederne indsender udtalelse om deres erfaringer med undervisning og administration.

Ansøgningen skal sendes både til Islands Universitet og Lektoratsudvalget.
Islands Universitet.

Ansøgningen samt andre papirer, der ikke indsendes elektronisk, skal vedlægges i to eksemplarer og sendes til Islands Universitets akademiske afdeling: Sæmundargata 2, 101 Reykjavík.
Ansøgninger i elektronisk form sendes på: med emnefeltet: HI17100165.
Lektoratsudvalget

Ansøgningen og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen per e-mail på  med emnefeltet ”Lektor i Island”.

Det videre forløb

Ansøgere vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg nedsat af Islands Universitet, og der vil efterfølgende på baggrund heraf blive indkaldt til samtaler i Lektoratsudvalget. Hver enkelt ansøger vil få tilsendt en kopi af bedømmelsesudvalgets samlede indstilling.

Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i København i uge 15.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos:

Professor og fagleder: Gísli Magnússon, e-mail:
Adjunkt: Þórhildur Oddsdóttir, e-mail:
Den nuværende lektor i dansk sprog: Ann-Sophie Gremaud, e-mail:
Administrationsdirektør: Óskar Einarsson, e-mail: