FAQ vedrørende forsøgsordning - diplomuddannelser

Her kan du læse spørgsmål og svar
Kontakt
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Spørgsmål 1: Hvornår skal institutionerne indberette?

Svar: Institutionerne skal indberette hvert år i januar for det forgangne kalenderår.

Spørgsmål 2: Hvordan indberetter institutionerne?

Svar: Da der indtil videre er tale om en treårig forsøgsordning for årene 2019-2022, vil der være tale om en "håndholdt" indberetning/optælling, hvor institutionerne anvender Word-skemaet, som kan hentes på UFM's hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/diplomuddannelser/forsogsordning-om-adgang-til-diplomuddannelser/forsogsordning-om-adgang-til-diplomuddannelser.

Spørgsmål 3: Hvad skal institutionerne indberette?

Svar: Ud over antallet af personer skal det indberettes hvilke diplomuddannelser under UFM og uddannelsesmoduler, de pågældende personer er blevet optaget på.

Spørgsmål 4: Hvem er omfattet af ordningen?

Svar: Ansøgerne skal leve op til følgende kriterier for at blive omfattet af ordningen:

1) Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
2) Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
3) Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Disse personer vil kunne optages på diplommoduler under UFM uden at skulle have yderligere to års erhvervserfaring efter afsluttet akademiuddannelse.

For alle andre ansøgere, der enten har en anden videregående uddannelse som adgangsgrundlag og/eller har mindre end fire års relevant erhvervserfaring samt ikke er i relevant beskæftigelse ved optag, vil kravet om mindst to års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse fortsat gælde, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1.012 af 2. juli 2018 om diplomuddannelser.

Spørgsmål 5: Hvem følger udviklingen i ordningen?

Svar: Ordningen skal løbende følges af såvel Styrelsen for Forskning og Uddannelse som den VEU-arbejdsgruppe, der blev nedsat med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og institutionerne på det videregående voksen- og efteruddannelsesområde efter trepartsaftale III fra oktober 2017.

I den forbindelse vil der være det afrapporteringskrav til institutioner med diplomuddannelsesudbud, at de en gang årligt opgør og indberetter antallet af personer, der det år blev optaget med en akademiuddannelsesbaggrund og ordningens øvrige to kriterier men uden de almindelige to års efterfølgende erhvervsfaring.

Spørgsmål 6: Er personer med en kommunomuddannelse opfattet af forsøgsordningen

Svar: Nej, personer med en kommunomuddannelse er ikke omfattet af ordningen.

Kommunomuddanneslen, som COK udbyder, er på niveau med en akademiuddannelse, men er ikke en del af akademiuddannelserne under Uddannelses- og Forskningsministeriet reguleret af bekendtgørelse om akademiuddannelser. 

Der er tale om et hensyn til kompromisset mellem de relevante parter bag forsøgsordningen. Derfor er der i forsøgsordningen tale om en bestemt og afgrænset gruppe, som er personer med en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet, mens andre ministeriers og organisationers uddannelser på samme niveau ikke er omfattet.

Ansøgere med en erhvervsakademiuddannelse er heller ikke omfattet.

Spørgsmål 7: I hvilken periode periode gælder forsøgsordningen?

Svar: Ordningen indføres med hjemmel i § 24 i bekendtgørelsen om diplomuddannelsen og gælder indtil videre for perioden 1. august 2019 til og med 31. juli 2022.

Spørgsmål 8: Hvad indebærer forsøget konkret?

Svar: Forsøget indebærer konkret, at toårsreglen fraviges for ansøgere med fire års erhververfaring i forhold til optagelse på en diplomuddannelse, når ansøgeren har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som adgangsgrundlag.

Spørgsmål 9: Er erhvervsuddannelse for voksne - EUV – omfattet af forsøgsordningen?

Svar: En erhvervsuddannelse for voksne - EUV – er i forhold til uddannelsesniveau helt på linje med alle andre erhvervsuddannelser og dermed en del af gruppen af ungdomsuddannelser. Derfor vil det kun være erhvervserfaring opnået efter en EUV, der kan tælles med til de påkrævede samlet set fire års erhvervserfaring.

Spørgsmål:

Svar:

Spørgsmål:

Svar:

Spørgsmål:

Svar:

Spørgsmål:

Svar:

Senest opdateret 27. maj 2020