Arbejdsskadesager

Læs om forsikring af ansatte ved de maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansattes arbejdsskader er omfattet af statens selvforsikringsordning.

Arbejdsskadesikring

Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettiget til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring, jf. § 2, stk. 1 i lov om arbejdsskadesikring. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Det er arbejdsgiveren, som har taget den ansatte i sin tjeneste, som har sikringspligten efter loven, jf. § 48, stk. 1.

Statens selvforsikring er en obligatorisk forsikringsordning, der dækker de ansattes arbejdsskader ved uddannelsesinstitutioner i form af de maritime uddannelsesinstitutioner med videre, og det er uden betydning, om ulykken skyldes fejl hos arbejdsgiveren eller ej.

Det er dog ikke ethvert uheld under arbejdet, der kan anerkendes som en arbejdsskade. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelsen om, hvorvidt uheldet er omfattet af loven eller ej.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fungerer som forsikringsselskab for de maritime uddannelsesinstitutioner, hvis ansatte ved disse uddannelsesinstitutioner kommer ud for en arbejdsulykke i forbindelse med arbejdet.

Personskade

Personskade skal anmeldes via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets Det Elektroniske AnmeldeSystem (EASY).

Anmeldelse af en arbejdsskade kan som udgangspunkt kun ske rettidigt, hvis den sendes inden for en frist af 1 år fra arbejdsskadens indtræden.

Behandlingsudgifter

Ved arbejdsskader kan tilskadekomne efter arbejdsskadeloven have ret til at få betalt nødvendige udgifter til:

  • Behandling
  • Medicin
  • Udgifter ved tandskader
  • Udgifter til hjælpemidler – for eksempel proteser, briller eller lignende hjælpemidler
  • Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre
  • Udgifter i forbindelse med sagens behandling - for eksempel transport og måltider i forbindelse med lægeundersøgelser

Kvitteringer for behandlinger, medicin med videre i forbindelse med en ansats arbejdsskade sendes med sikker mail til , hvorefter styrelsen videresender kvitteringerne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering heraf.

Brilleskade

Brilleskader vurderes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ved brilleskade bruges følgende blanket:

Blanketten sendes med sikker mail til .

Alternativt sendes blanketten til:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Kontoret for Jura
Bredgade 43
1260 København K

Regler om udbetaling af erstatning i forbindelse med brilleskader findes i lov om arbejdsskadesikring § 15.

Studerende

For så vidt angår uddannelsessøgende (studerende) ved de videregående uddannelser på de maritime uddannelsesinstitutioner er der ingen samlet offentlig erstatningsordning, som sikrer, at studerende kan få erstatning for følger af en personskade opstået i forbindelse med et uddannelsesforløb.

Studerende kan ikke sidestilles med arbejdstagere (lønmodtagere).

I særlige tilfælde vil studerende dog kunne være direkte omfattet af lov om arbejdsskadesikring efter det såkaldte nyttekriterium. Det er tilfældet, hvis den studerendes aktivitet medfører en økonomisk fordel for skolen.

Studerende– hvis uddannelse er godkendt som støtteberettiget efter lov om statens uddannelsesstøtte – der deltager i praktik på en offentlig eller privat arbejdsplads, som uddannelsesinstitutionen formidler eller godkender inden for rammerne af uddannelsen, er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring under praktikopholdet, jf. § 3, nr. 10 i bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.

Det er praktikværten/arbejdsgiveren, der er sikringspligtig arbejdsgiver under praktikopholdet, jf. §§ 48 og 49 i lov om arbejdsskadesikring.

Læs mere

Senest opdateret 15. august 2019