FAQ til Talentpuljen

Få svar på spørgsmål om talentpuljen.
Kontakt
Heidi Ibsen Zuschlag
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 36
Email: hiz@ufm.dk
Mia Wallin
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 27
Email: miw@ufm.dk

Spørgsmål til ansøgningsprocessen

 

Kan institutioner tilbagetrække   deres ansøgning, f.eks. hvis tilsagn om bevilling kun gives til en del af det   ansøgte beløb (reduceret bevilling)? Ja, det er muligt for alle   ansøgere uanset årsag at tilbagetrække deres ansøgning også efter der er   givet tilsagn om (evt. reduceret) bevilling.
Af opslaget fremgår det, at   ansøger skal forholde sig til, hvordan diversitet understøttes i   talentforløbet. Hvordan det? Og hvad menes med diversitet?

Der menes, at ansøger bør   forholde sig til, hvordan rekrutteringsprocessen tilrettelægges, så alle   talenter kommer i spil uanset køn, etnicitet eller social baggrund.

Må ansøgninger skrives på   engelsk?

Ja

Kan danske   uddannelsesinstitutioner samarbejde om en ansøgning? Og skal de i så fald indsende   én eller flere ansøgninger?

Ja, flere institutioner kan   godt gå sammen om en ansøgning. Praktisk vil én institution være den, der   søger igennem e-grant og administrerer en evt. bevilling. Hvordan projektet i   øvrigt organiseres internt er op til institutionerne. 

Er der sat et loft på, hvad et   talentforløb må koste?

Nej, der er hverken sat minimum   eller maksimum for forløbets pris.

I opslaget til talentpuljen omkring budget står der, at budgettet skal være opgjort på kalenderår, hvis projektet strækker sig over flere år. Det understøtter bilag 2: Budgetskema ikke og tilsvarende i forhold til at indregne eventuelle lønstigninger over årene. For at muliggøre dette kan vi vedhæfte et detaljeret budget til budgetskemaet (med det samlede budget) i pdf versionen, som viser opgørelse pr. kalenderår samt lønstigninger over årene?

Ja. Man kan f.eks. lave det samlede budget i fane 1, budget for år 1 i fane 2, budget for år 2 i fane 3 og så fremdeles i excel-arket (bilag 2: Budgetskema). Herefter laves en samlet pdf, som indeholder alle ark.

Vær opmærksom på, at bevillingen maksimum kan anvendes over tre år fra 1. januar 2020 til 31. december 2022.

 

Hvad kan dækkes af talentmidler?

 

Er der sat et loft på hvad et   talentforløb maks. må koste?

Nej, der er hverken sat minimum   eller maksimum for forløbets pris.

Må midler fra talentpuljen   anvendes til aflønning af eksterne konsulenter og til betaling for andre   leverancer i forbindelse med udvikling og drift af talentforløbet?

Ja, midler fra talentpuljen   gerne må benyttes til aflønning af eksterne konsulenter og til betaling for   andre leverancer.

Kan løn til uddannelsessekretærer   indskrives i budgettet eller dækkes udgifterne af overhead? Overhead er den del af   bevillingen, som gives til at dække de indirekte omkostninger, der er   forbundet med at gennemføre aktiviteten, men som ikke direkte kan henføres   til det konkrete arbejde. Fællesudgifter til husleje, lokaler og   administration, f.eks. tid hos uddannelsessekretærer, skal således dækkes af   overhead.
Er det er muligt at få   lønudgifter dækket til underviserkræfter fra udenlandske   uddannelsesinstitutioner?

Midler fra puljen kan godt   bruges til at dække de faktiske lønudgifter (inkl. pension, atp, ferie) til   underviserkræfter fra udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Skal der i budgettet   budgetteres løn ud fra nettolønudgiften (løn, pension, ATP, ferie) eller kan   ansøger selv fastsætte en timepris?

Talentpuljen dækker de faktiske   omkostninger forbundet med drift og udvikling af særligt tilrettelagte talent   forløb samt et overhead på 20 pct.  Det   er derfor de faktuelle lønudgifter (inkl. pension, atp, ferie) for de   undervisere/forskere, der indgår i talentforløbet, som der skal budgetteres   med. I den forbindelse bør institutioner huske at indregne eventuelle   forventede lønstigninger i projektperioden.

Kan en
institution opkræve deltagerbetaling fra studerende i talentforløb?

Det er
imod intentionen med talentpuljen, at institutioner opkræver deltagerbetaling
blandt studerende i talentforløb. Det bemærkes desuden, at det kræver en klar
hjemmel i regelgrundlaget, hvis en institution skal kunne opkræve
deltagergebyr.

Er det muligt at anvende midler til at aflønne studerende talentprogrammet som led i deres deltagelse i projekter? 

Det er imod intentionen med talentpuljen, at institutioner aflønner studerende i talentforløb. Det bemærkes desuden, at det kræver en klar hjemmel i regelgrundlaget, hvis en institution skal kunne aflønne studerende. Det fremgår af Aktstykke 102 af 4. april 2019, at der er afsat penge til en ansøgningspulje i 2019, som alle videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan søge til drift og udvikling af talentforløb og –initiativer. Det fremgår endvidere af opslaget, at finansieringen kan dække udvikling og drift af ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende. Aktstykket retter sig mod institutioner og ikke mod enkelt-studerende. Der er således ikke hjemmel til at aflønne studerende som led i deres deltagelse i et talentforløb, men alene til at aflønne de undervisere/, forskere samt eventuelt eksterne konsulenter m.fl., der bidrager med at udvikle og gennemføre uddannelsesaktiviteten for de studerende.

Kan man søge midler til interne kompetenceudvikling af talentvejledere?

Talentpuljen yder støtte til både udvikling og drift af ambitiøse talentforløb og andre aktiviteter for talentfulde studerende på de videregående uddannelser. Et internt kursus for talentvejledere med henblik på at oparbejde et korps, der kan tilbyde kvalificeret og systematisk supervision til talenterne vil, på det foreliggende grundlag, være at betragte som en udviklingsaktivitet, der kan søges støtte til under talentpuljen.

Kan man søge penge til forskning i vores talentmanagement?

Nej, talentpuljen er målrettet uddannelsesaktiviteter – ikke forskningsaktiviteter.

Kan man søge midler til udvikling af en digital interaktiv talent management platform?

Talentpuljen yder støtte til både udvikling og drift af ambitiøse talentforløb og andre aktiviteter for talentfulde studerende på de videregående uddannelser. På det foreliggende grundlag, lyder udvikling af en digital interaktiv talent management platform som et administrativt tiltag, der er en indirekte udgift forbundet med talentforløbet. Indirekte udgifter skal finansieres under det overhead på 20 pct., der gives i forbindelse med en bevilling fra talentpuljen. 

Hvem er målgruppen for talentforløb?

 

Er specialuddannelser, f.eks. sundhedsplejerskeuddannelsen,   udelukket fra at få midler fra puljen?

Ja, det er kun de ordinære videregående   uddannelser, som er omfattet af talentpuljen.

Af opslaget fremgår, at ansøger   skal forholde sig til, hvordan diversitet understøttes i talentforløbet.   Hvordan det? Og hvad menes med diversitet?

Der menes, at ansøger bør   forholde sig til, hvordan man kan tilrettelægge rekrutteringsprocessen, så   alle talenter kommer i spil uanset køn, etnicitet eller social baggrund.

 

Hvordan inddrages eksterne partnere (herunder finansiering)?

 

Kan midler fra puljen bruges   til udenlandske virksomheder?

Midler fra puljen kan ikke   bruges til at afholde udgifter hos partnervirksomheder – hverken danske eller   udenlandske. 

Må midler fra talentpuljen   anvendes til aflønning af eksterne konsulenter og til betaling for andre   leverancer i forbindelse med udvikling og drift af talentforløbet?

Ja, midler fra talentpuljen   gerne må benyttes til aflønning af eksterne konsulenter og til betaling for   andre leverancer.

Er det er muligt at få lønudgifter   dækket til underviserkræfter fra udenlandske uddannelsesinstitutioner?

Midler fra puljen kan godt   bruges til at dække de faktiske lønudgifter (inkl. pension, atp, ferie) til   underviserkræfter fra udenlandske uddannelsesinstitutioner.

 

Spørgsmål til regler i talentbekendtgørelsen

 

Hvad betyder det, at talentforløb   skal tilrettelægges inden for rammerne af reglerne i talentbekendtgørelsen? Det betyder, at initiativer   ikke må være i modstrid med reglerne i bekendtgørelsen.

Skal særligt tilrettelagte talentforløb afsluttes inden   for tidsrammen for den ordinære uddannelse, de er tilknyttet?

Ja, talentforløbene skal overholde reglerne i talentbekendtgørelsen,   hvori der bl.a. står, at talentaktiviteterne skal tilrettelægges på en sådan   måde, at de gennemføres inden for uddannelsens normerede studietid. Ved talentforløb   med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset forudsættes det desuden, at den   studerende har gennemført og bestået såvel talentforløbet som den uddannelse,   den studerende er optaget på, inden for uddannelsens normerede studietid.

 

Spørgsmål ang. ekstra fag

 

Kan fag på f.eks. akademiuddannelser og diplomuddannelser tilbydes   som del af et talentforløb?

Nej, der kan kun tilbydes fag på ordinære heltidsuddannelser.

 

Talentinitiativer på ungdomsuddannelser

 

Midler til talentforløb må kun anvendes til studerende på ordinære videregående uddannelser UFM’s område. For talentforløb rettet mod gymnasie- og erhvervsskoleelever henvises til Undervisningsministeriet, som oplyser følgende:

Undervisningsministeriet har offentliggjort en national talentindsats, og som led heri skal der oprettes en national talentenhed i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ministeriet forventer, at talentenheden er etableret per 1. august (der er aktuelt stillingsopslag ude på talentenheden). Talentenheden har bl.a. til opgave at sikre en national, systematisk koordinering af talentindsatser og understøtte regionale og lokale aktiviteter. Der forventes, at der i løbet af efteråret meldes mere konkrete initiativer ud. I kan læse mere om den nationale talentindsats her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/feb/190205-ny-talentindsats-skal-loefte-talentfulde-elever

Senest opdateret 28. august 2019