Behov for mere viden og evidens

Mange uddannelsesinstitutioner og undervisere er tilbageholdende med at prøve digitale tiltag af, fordi der mangler viden om, hvad der virker – og hvornår.

Det har været en gennemgående tilbagemelding, at der mangler forsknings- og evidensbaseret viden om f.eks. informatikdidaktik. Herudover mangler der viden om hvilke digitale værktøjer, der fungerer godt i hvilke kontekster og for hvilke målgrupper. Det vil gøre det lettere for underviserne at vurdere hvilke værktøjer, de vil prøve af.

Det kan også være svært for den enkelte institution at følge med udviklingen i en profession, branche eller lignende.

Der er i denne forbindelse flere, der peger på, at en mere tværgående indsats i forhold til at få mere systematisk viden på området er nødvendig. Det gælder både i forhold til at bringe flere vidensdomæner sammen samt på tværs af institutioner m.v. Det kan f.eks. være i form af et nationalt videnscenter.

Flere pointerer, at i forhold til digitale kompetencer så er det i høj grad en ny faglighed og fagfelt, som er under udvikling. Og det er sparsomt med forskning og viden på området ikke kun nationalt, men også internationalt.

I forhold til at inddrage internationale erfaringer og viden, kan de danske innovationscentre i Silicon Valley, München, Shanghai, New Delhi, São Paulo, Seoul, Boston og Tel Aviv løbende understøtte de danske videregående uddannelsesinstitutioner, f.eks. gennem studieture, partnerskabsetablering og rapporter m.v. Innovationscentret i Silicon Valley har desuden i samarbejde med Aarhus Universitet og med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet etableret et udvekslingsprogram, der giver danske ph.d.-studerende og post.docs mulighed for ophold ved nogle af de bedste amerikanske forskningsmiljøer inden for ’computational thinking’. Programmet bidrager til at give danske forskere adgang til den nyeste viden og styrker deres mulighed for at indgå i internationale netværk og samarbejder inden for området. Programmet er beskrevet yderligere her:

Senest opdateret 07. maj 2019