Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Puljer Pulje om teknologisk upgrade Læring fra arbejdet Mangel på digitale kompetencer blandt undervisere på de videregående uddannelser

Mangel på digitale kompetencer blandt undervisere på de videregående uddannelser

For mange undervisere tænker ikke i tilstrækkelig grad deres fag og deres undervisning digitalt.

Generelt er oplevelsen i det videregående uddannelsessystem, at en af de mest centrale barrierer for at arbejde med digitale kompetencer og digitale læringsteknologier er manglende digitale kompetencer. Og i mange tilfælde også manglende interesse for at tænke mere digitalt blandt en stor del af underviserne.

Det skyldes i høj grad, at det opfattes som meget ressourcekrævende for den enkelte at sætte sig ind i nye læringsteknologier og på samme tid følge med i, hvad nye digitale teknologier betyder for undervisernes konkrete faglige kontekst.

Oplevelsen er, at mange undervisere mangler indsigt i, hvad den digitale udvikling betyder for deres eget fagfelt, og hvordan de kan afspejle det i deres undervisning.

Desuden mangler mange den tekniske kunnen og didaktiske indsigt, det kræver at udvikle godt digitalt undervisningsmateriale, som også er koblet med pædagogiske og didaktiske overvejelser. En udfordring er derfor, at den digitale udvikling mange steder i høj grad er drevet af ildsjæle, som går foran. Mange institutioner har ikke en systematisk tilgang til udviklingen af undervisernes digitale kompetencer.

Undervisere skal efteruddannes

Det er vigtigt at brede de digitale kompetencer ud til en langt større del af underviserne, så mange flere får et digitalt fokus i deres undervisning og i uddannelserne i bredere forstand.

Det har været en gennemgående pointe, at for at understøtte motivation og relevansen af denne type efteruddannelse, så skal den konkrete kompetenceudvikling ske tæt på underviserens hverdag og i dialog med kollegaer.

For blandt andet at understøtte en mere systematisk tilgang til kompetenceudvikling af institutionernes undervisere, har flere institutioner efterspurgt en form for baseline på tværs af undervisergrupper. Alternativt at underviserne får mulighed for at lave en selvevaluering af deres digitale kompetencer. Ligesom en mere overordnet og fæller anerkendt definition af, hvad der menes med digitale kompetencer på de videregående uddannelser også efterspørges.

Et af de redskaber, der er udviklet i EU-regi, er The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigComEdu). Det er en videnskabelig baseret referenceramme, der beskriver, hvad det for undervisere vil sige at være digital kompetente. Det kan anvendes i forbindelse med kompetenceudvikling, hvor det netop er arbejdet med nogle fælles begreber og forståelser.

Senest opdateret 07. maj 2019