Optagelse af grønlandske ansøgere

Nye regler om optagelse af ansøgere fra Grønland på en videregående uddannelse.
Kontakt
Rikke Lise Simested
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 76
Email: RILS@ufm.dk

Der er indføjet en ny bestemmelse vedrørende den grønlandske særordning i bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen), bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Den nye bestemmelse har følgende ordlyd:

"Uddannelsesinstitutionen optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside."

Ansøgningsfristen for optagelse efter særordningen er den 15. marts kl. 12.00.

Kriterierne for optagelse efter særordningen er følgende:

"En grønlandsk ansøger, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, jf. bilag 1 til enten bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne ((bacheloradgangsbekendtgørelsen), bekendtgørelse om afgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser eller bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og har opnået mindst 6,0 fra den gymnasiale uddannelse, kan optages på en videregående uddannelse, hvis ansøgeren opfylder én af følgende betingelser på ansøgningstidspunktet:

1. ansøgeren har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor, og mindst én af ansøgerens forældre fortsat er bosiddende i Grønland, eller

2. ansøgeren har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og højest har haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, og mindst én af ansøgerens forældre fortsat er bosiddende i Grønland. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. år regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes den uddannelsessøgendes

a) uddannelsesforhold, eller

b) forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet. Eller

3. ansøgeren er fyldt 24 år og opfylder enten betingelse nr. 1 eller 2, dog uden, at der er krav om mindst én af ansøgerens forældre er bosiddende i Grønland.

Uddannelsesinstitutionen kan dispensere for kravet om mindst én forældre bosiddende i Grønland, hvis der foreligger helt særlige forhold."

Ansøgeren skal fremsende dokumentation for at kriterierne for optagelse efter særordninger er opfyldt. Dette skal være i form af følgende dokumenter:
- eksamensbevis,
- dåbs-/fødselsattest og
- en historisk bopælsattest, som er udfærdiget af den grønlandske bopælskommune. Attesten skal være både på ansøgeren sig selv og den forældre, som fortsat er bosiddende i Grønland – med mindre selvfølgelig – at ansøgeren er fyldt 24 år.

Aftalen gælder fra 1. januar 2014. Særordningen for optagelse af grønlandske studerende ved videregående uddannelser i Danmark gælder kun i forbindelse med førstegangsansøgning til en videregående uddannelse i Danmark. Dette medfører, at en grønlandsk ansøger kun kan ansøge om OG blive optaget efter særordningen én gang på enten en erhvervsakademi-, en professionsbachelor- eller en bacheloruddannelse. Hvis ansøgeren inden optagelsen trækker sin ansøgning tilbage eller afslår at tage imod en studieplads, kan ansøgeren fortsat ansøge om optagelse efter særordningen på et senere tidspunkt.

Læs hele aftalen vedrørende særordning for optagelse af grønlandske studerende på videregående uddannelser i Danmark

Senest opdateret 15. august 2019