God sommer fra Kopernikus

Sommerferien nærmer sig for de fleste, og her kommer seneste nyt fra Kopernikus inden ferien.

Indhold


Siden sidst…

Med mobilisering bedre på plads og ny programleder om bord har der siden sidst været særligt fokus på at få genbesøgt den overordnede tidsplan for leverancerne i programmet - inklusiv planerne for behandling/kommentering i diverse fora, styregrupper, bredt på universiteterne mm. Arbejdet er godt i gang, og en konsolideret plan for behandling/kommentering vil snarest muligt blive delt blandt andet med universiteternes projektledere i P-gruppen - forventeligt senest i uge 28.

I programmets forskellige teams er der ydet en stor indsats i arbejdet med de mange arbejdspakker. I Udbudsteamet er der siden sidst blandt andet arbejdet videre med detaljerne omkring kontraktform, herunder hvad der forventes at ligge i de kommende tillægskontrakter. Efter drøftelser i blandt andet Programstyregruppen er detaljerne nu ved at være godt på vej. I Forvaltningsteamet arbejdes der p.t. med at afdække nogle overordnede principper for implementering og for den fremtidige governance - herunder hvilke nye typer opgaver, der vil ligge i en fremtidig organisering omkring et cloudbaseret standardsystem.

I Funktionalitetsteamet er der arbejdet videre med de samlede funktionelle krav, som vil komme til kommentering på universiteterne via en række møder til september – mere information følger. Mens der i Arkitekturteamet lige nu blandt andet er en arbejdspakke om sikkerhedskrav til kommentering i universiteternes CIO-forum. Senere sendes denne i bred kommentering på universiteterne.

Der er i den seneste tid også arbejdet med programfællesskabets styringsgrundlag – både nationalt og lokalt. Styringsgrundlaget er en samling af styringsdokumenter, der blandt andet tæller projektgrundlag, risikolog og business case. Opgaven med at udarbejde styringsgrundlag for de lokale implementeringsprojekter er de enkelte universiteters ansvar. De lokale styringsgrundlag skal dog konsolideres og indgå i det samlede styringsgrundlag for programfællesskabet, derfor samarbejder universiteternes programledere i P-gruppen om arbejdet med de lokale styringsgrundlag. På nationalt plan er det programmets PMO-team, der arbejder med styringsgrundlaget.


Efter sommerferien

Efter sommerferien er der særligt fokus på at få udarbejdet en overordnet masterplan, som rækker ud over analysefasen og frem til det tidspunkt, hvor alle universiteter har implementeret den kommende løsning. Der vil også blive arbejdet frem imod en beskrivelse af den samlede programøkonomi og business case for den fulde programperiode.

Sideløbende fortsætter arbejdet med øvrige arbejdspakker og leverancer, så de gøres klar til behandling og kommentering - og siden sammenskrivning. Et arbejde vi følger i nyhedsbrevene efter sommerferien.


Teknisk pilotforløb på Københavns Universitet

Som nævnt i sidste måneds nyhedsbrev skal der efter endt udbud gennemføres et teknisk pilotforløb på et universitet for at sikre, at den valgte løsning lever op til de tekniske forhold, der gør sig gældende både på nationalt niveau og på universitetsniveau. Københavns Universitet er nu – med godkendelse fra både KU’s Kopernikus-Styregruppe og den nationale Programstyregruppe – blevet valgt til det universitet, hvorpå det tekniske pilotforløb skal foregå.

Hvad der mere præcis kommer til at ligge i det tekniske pilotforløb, vender vi tilbage til i et senere nyhedsbrev. Blandt andet arbejdes der p.t. videre med at få afdækket en række principper for faser og prøver/test.


Miniportræt: Mød Annette og Anders fra Kopernikus

I disse måneder giver vi et billede af, hvem der deltager i Kopernikus' teams. I sidste måned mødte vi Thomas og Kia fra henholdsvis Arkitektur- og Funktionalitetsteamet. I denne måned er turen kommet til Annette og Anders fra Forvaltnings- og Udbudsteamet.

Klik på billedet for at læse om, hvad de laver i Kopernikus.

Portræt af Annette - lille udgave

Portræt af Anders - lille udgave

Programorganisationen ønsker alle en god sommer!


 

Senest opdateret 30. juni 2020