Reformer på universitetsområdet

Universitetsområdet har i det seneste årti gennemgået store forandringer, hvad angår økonomi, organisation og uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse. Kodeordene har været faglighed, relevans og kvalitet, effektivitet og fleksibilitet samt i stigende grad internationalisering.

I 2002 indgik den daværende VK-regering en politisk aftale om en universitetsreform med S og KF. Reformens primære elementer var ledelse (bestyrelser, ansatte ledere, akademisk råd og studienævn), selveje (dog uden bygnings-mæssigt selveje, vedtægter), kvalitetsudvikling og fleksibilitet (regelforenkling, implementering af 3+2+3 strukturen, studievejledning mv.).

I 2006 indgik VK-regeringen, S, DF og R velfærdsaftalen, som bl.a. satte fokus på, at de studerende skal hurtigere gennem uddannelserne. Optagelsessystemet skal tilgodese unge, der starter tidligere på en videregående uddannelse, og uddannelserne skal indrettes, så de understøtter de studerendes muligheder for hurtigere studiegennemførelse.

I 2006 indgik de samme partier en globaliseringsaftale, bl.a. med fokus på styrket kvalitet ved oprettelse af ACE Denmark, efteruddannelse af undervisere, bedre vejledning og eliteuddannelser. Flere skulle have mulighed for at tage studieophold i udlandet, ph.d.-optaget skulle øges markant, ligesom der generelt skulle optages flere studerende på de videregående uddannelser.

I 2007 blev en række universiteter og sektorforskningsinstitutioner sammenlagt, og et nyt danmarkskort for universiteterne og forskningsinstitutioner opstod i form af otte universiteter og tre sektorforskningsinstitutioner.

Som opfølgning på universitetssammenlægningerne gennemførtes i 2009 en uafhængig, international evaluering på universitetsområdet. Evalueringen satte bl.a. fokus på medbestemmelse for de ansatte og de studerende, den frie akademiske debat, forskningsfrihed og frihedsgrader og førte efter politiske forhandlinger til en ændring af universitetsloven i 2011 på disse områder.

I foråret 2012 har SSFR-regeringen nedsat et ministerudvalg, der i løbet af et år skal komme med anbefalinger til, hvordan optaget øges, relevans og kvalitet styrkes og frafaldet mindskes på de videregående uddannelser.

Senest opdateret 30. januar 2013