Du er her: Forside Lovstof Politiske aftaler

Politiske aftaler

Oversigt over de mest centrale politiske forlig og aftaler på ministeriets område fra 2002 og frem til nu. Enkelte opsagte aftaler er også på listen på grund af deres historiske relevans for ressortområdet.
Viser 1-30 af 39 resultater
Fordeling af forskningsreserven 2020
Publiceringsdato 06. november 2019 6. november 2019: Med denne aftale udmønter partierne 1.925 mio. kr. i 2020 til forskning og udvikling.
Aftale om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og forhøjelse af fribeløb
Publiceringsdato 20. december 2018 20.12.2018: Med aftalen er der enighed om at give elever på erhvervsuddannelser mulighed for et handicaptillæg og om at hæve fribeløbet.
Aftale om mere fleksible universitetsuddannelser
Publiceringsdato 06. december 2018 06.12.2018: Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale, som skal give universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse.
Fordeling af forskningsreserven 2019
Publiceringsdato 02. november 2018 02.11.2018: Med denne aftale udmønter partierne 1.394 mio. kr. i 2019 til forskning og udvikling.
Tillægsaftale: Almen dannelse/KLM i læreruddannelsen
Publiceringsdato 01. maj 2018 Tillægsaftale til 'Aftale om reform af læreruddannelsen af 1. juni 2012', indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 24. november 2017 24.11.2017: Med aftalen er der enighed om at gennemføre en reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser.
Fordeling af forskningsreserven i 2018
Publiceringsdato 31. oktober 2017 31.10 2017: Med denne aftale udmønter partierne 1.010 mio. kr. i 2018 til forskning og udvikling. Pengene kommer fra den forskningsreserve, regeringen har afsat i finanslovsforslaget for 2018
Bedre rammer for ledelse på universiteterne
Publiceringsdato 11. april 2017 11.04.2017: Med aftalen er der enighed om at styrke de ledelsesmæssige rammer på universiteterne.
Aftale om begrænsning af dobbeltuddannelse (justeret)
Publiceringsdato 10. november 2016 31.01.2017: Med aftalen er aftalepartierne enige om at tilvejebringe finansieringen af 'Aftale om et tryggere dagpengesystem' ved at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse på de videregående uddannelser. Aftalen erstatter den tidligere indgåede aftale af 10. november 2016 om dobbeltuddannelse.
Fordeling af forskningsreserven i 2017
Publiceringsdato 03. november 2016 03.11.2016: Med denne aftale udmønter partierne 555 mio. kr. i 2017 til forskning og udvikling. Midlerne kommer fra provenuet fra aftalen om reform af førtidspension og fleksjob.
Aftale om rammerne for Danmarks Frie Forskningsfond
Publiceringsdato 17. oktober 2016 13.10.2016: Med aftalen er der enighed om at justere reguleringen af Det Frie Forskningsråd og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gennem vedtagelse af en ny hovedlov, som regulerer aktiviteterne.
Aftale om forbedrede vilkår for rekruttering af højtkvalificeret arbejdskraft til European Spallation Source
Publiceringsdato 22. september 2016 24.08.2016: Med aftalen er der enighed om at forbedre vilkår for rekruttering af højtkvalificeret arbejdskraft til European Spallation Source
Aftale om justering af fremdriftsreformen
Publiceringsdato 20. november 2015 20.11.2015: Med denne aftale er der enighed om justeringer af aftale om 'Bedre rammer for en aktiv studiegennemførsel' (fremdriftsreformen) fra 2013, herunder ophævelse af det centrale krav om tilmelding til fag og prøver (60 ECTS-point per studieår).
Fordeling af forskningsreserven i 2016
Publiceringsdato 29. oktober 2015 29.10.2015: Med denne aftale er der enighed om fordeling af forskningsreserven (herunder provenu fra reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012) i 2016.
Fordeling af forskningsreserven i 2015
Publiceringsdato 30. oktober 2014 30. oktober 2014: Med aftalen er der enighed om fordeling af forskningsreserven (herunder provenu fra reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012) i 2015.
Fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012
Publiceringsdato 31. oktober 2013 31.10.2013: Med denne aftale udmønter partierne 181 mio. kr. til forskning og innovation i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer
Publiceringsdato 31. oktober 2013 31.10.2013: Med aftalen er der enighed om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)
Aftale om Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 03. oktober 2013 03.10.2013: Med aftalen er der enighed om at gennemføre en revision af forsknings- og innovationssystemet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).
Stemmeaftale om reform af pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 26. september 2013 Aftalen er indgået 26. september 2013.
Enighed om reform af pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 21. juni 2013 21.06.2013: Med forståelsespapiret er der enighed om at reformere pædagoguddannelsen og at partierne har til hensigt at ophæve Lov om professionsbachelor som pædagog.
Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen
Publiceringsdato 05. juni 2013 04.06.2013: Med aftalen lægges der op til en revision af lovgivningen for erhvervsakademierne som opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen.
Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse
Publiceringsdato 18. april 2013 18.04.2013: Aftalen omfatter ti initiativer til reform og målretning af SU-systemet.
Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016
Publiceringsdato 07. november 2012 07.11.2012: Med aftalen er aflønning af fængselsbetjentelever ændret, således at elever modtager SU i skoleperioden. (Justitsministeriets ressort)
Reform af læreruddannelsen
Publiceringsdato 01. juni 2012 01.06.2012: Aftalen sigter mod en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse, der i højere grad afspejler folkeskolens behov - bl.a. bliver der indført skærpede adgangskrav.
Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011
Publiceringsdato 06. november 2010 06.11.2010: Med aftalen blev aflønning af politielever ændret, således at elever, der starter på grunduddannelsen på Politiskolen i 2011, overgår til SU i skoleperioden. (Justitsministeriets ressort)
Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012
Publiceringsdato 28. oktober 2010 28.10.2010: Aftalen viser fordelingen af midlerne fra globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.
Genopretningspakken
Publiceringsdato 07. maj 2010 07.05.2010: Aftalen skal føre Danmark ud af den aktuelle finanskrise og på Videnskabsministeriets område indebar den bl.a. en tilpasning af forskningsbevillingerne til 1 pct. af BNP, en effektivisering af universiteternes administration og en generel reduktion af de statslige driftsudgifter.
Aftale om revision af lov om forskningsrådgivning m.v.
Publiceringsdato 17. december 2009 17.12.2009: Aftalen bygger videre på reformen af forskningssystemet fra 2002. Aftalen om revision af loven blev indgået på baggrund af en evaluering af forskningsrådssystemet og fokuserer på den overordnede struktur, en mere præcis rolle og ansvarsfordelling samt ændringer i ansøgningsbehandlingen.
Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012
Publiceringsdato 05. november 2009 05.11.2009: Aftalen sikrede en laboratoriemodernisering og taxameterløft som opfølgning på globaliseringsaftalen fra 2008. Bl.a. blev uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab forhøjet.
Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012
Publiceringsdato 05. november 2009 05.11.2009: Staten afholdt i 2001 en auktion over tilladelser til 3. generations mobiltelefoni (3G-telefoni), som indbragte staten et samlet provenu på 3,8 mia. kroner. UMTS-forligskredsen har sidenhen gennem flere politiske forlig udmøntet provenuet, de såkaldte UMTS-midler.