Gå til indhold
You are here: Home Newsroom Calendar 2020 Nordic Council of Ministers - Webinar: Student well-being in the Nordic countries Processing of personal of personal data - webinar about student well-being

Processing of personal of personal data - webinar about student well-being

Read about processing of your personal data (information only in Danish at present).

I forbindelse med webinar om studerendes trivsel i de nordiske lande behandler Uddannelses- og Forskningsministeriet en række oplysninger om dig. Behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen  og databeskyttelsesloven .

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsministeriet er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som ministeriet foretager i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Ministeriet er således ansvarlig for, at behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte os på:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
CVR: 16805408
Tlf.: 3392 9700
E-mail: ufm@ufm.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Ministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver ministeriet om reglerne for behandling af personoplysninger. Har du generelle spørgsmål til reglerne om databeskyttelse, herunder spørgsmål om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:

E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på:

Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne planlægge og gennemføre webinaret, herunder registrere deltagere, oplægsholdere, udforme deltagerliste og udsende påmindelses- og opfølgningsmails.

Retsgrundlaget for behandlinger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e., hvorefter ministeriet kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ministeriet er blevet pålagt.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om deltagere i arrangementet, oplægsholdere, herunder ansatte på forsknings- og uddannelsesinstitutioner, studerende på uddannelsesinstitutioner.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler almindelige oplysninger såsom navn, e-mail, titel, organisation og land.

Videregivelse af oplysninger

Ministeriet videregiver ikke personoplysninger i forbindelse med arrangementet.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne stammer fra den person der henvender sig til ministeriet og ønsker at deltage i et arrangement.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til gennemførelsen af arrangementet, og så længe vi som offentlig myndighed er forpligtet hertil efter lovgivningen.

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hver 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængig af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Rettigheder

Når ministeriet behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Det betyder, at du har ret til at få at vide, om ministeriet behandler oplysninger om dig. I givet fald har du også som udgangspunkt ret til at se oplysningerne, og få en række yderligere informationer om vores behandling.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Ministeriet skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at ministeriet behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du har ret til at få oplysningerne rettet. Tilsvarende har du ret til at få oplysninger om dig, som måtte være ufuldstændige, gjort fuldstændige.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ministeriets almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at ministeriet som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at ministeriet i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må ministeriet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod ministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder hos ministeriet.

 

last modified Nov 13, 2020