Gå til indhold

Ny model for diplom i ledelse skal styrke skoleledernes kompetencer

25. maj 2018
Regeringen ønsker at styrke landets skoleledere og har derfor vedtaget en ny model for skoleledernes uddannelse. Uddannelsen skal styrke skoleledernes kompetencer inden for pædagogisk ledelse, undervis-ningsudvikling og skoleforvaltning.

God skoleledelse spiller en afgørende rolle for elevernes læring og lærernes trivsel.

Derfor har det været afgørende i valget af ny model at tage hensyn til det generelle, tværgående ledelsesperspektiv, og samtidig imødekomme hensynet til de særlige kompetencebehov, der knytter sig til at være skoleleder. Det kan for eksempel være pædagogisk ledelse, undervisningsudvikling og viden om undervisningsmetoder.

Konkret har regeringen besluttet at:

  • Der skal udvikles nye moduler på den tværgående, obligatoriske del af diplomuddannelsen, så der kommer fokus på generelle og almene lederkvalifikationer.
  • Der skal udvikles moduler målrettet skoleledere, der har fokus på de kompetencebehov, der særligt knytter sig til skoleledelse, herunder at afgangsprojektet målrettes skoleledere.
  • Der skal være en styrket kobling til praksis gennem hele uddannelsen, blandt andet gennem den konkrete, praktiske og pædagogisk-didaktiske udformning af uddannelsens moduler, eksempelvis med hensyn til læringsmål- og former, eksamensformer med videre. 
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet fortsætter arbejdet med at understøtte en tættere og mere fleksibel kobling mellem Diplom i Ledelse (DIL) og Den offentlige Lederuddannelse (DOL) via en løbende dialog mellem Certificeringsrådet, KL og det faglige fællesudvalg for ledelse.

Udarbejdelsen af den nye studieordning varetages af det faglige fællesudvalg for ledelse, der har det faglige ansvar for den nationale studieordning.  Den nye model for diplom i ledelse vil træde i kraft til sommer, imens de nye moduler særligt målrettet skoleledere vil kunne udbydes fra foråret 2019. Relevante parter bliver inddraget i det videre arbejde med modellens konkrete implementering. Den nye skolelederuddannelse vil blive fulgt og evalueret løbende.

Baggrund

  • Regeringens økonomiudvalg godkendte den 2. maj 2017 at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som skulle konkretisere en række anbefalinger til, hvordan uddannelsen af skoleledere kunne styrkes.
  • Arbejdsgruppen har haft deltagelse af Undervisningsministeriet, Finansministeriet, KL, Danske Professionshøjskoler, BUPL’s lederforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen.
  • Den oprindelige skolelederrapport, fra april 2017, som dannede baggrund for arbejdsgruppens arbejde med den nye skolelederuddannelse kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside: 

Kontakt

Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 18
Email: scp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside