Gå til indhold

Tilsyn med institutioner på det forsknings- og innovationspolitiske område

Forskning og innovation er helt centralt for samfundsudviklingen og medvirkende til øget vækst og beskæftigelse. Samfundet har derfor stor interesse i, at de store offentlige investeringer i forskning og innovation anvendes på den mest hensigtsmæssige måde.

Som tilsynsmyndighed er Uddannelses- og Forskningsministeriet derfor i dialog med en lang række institutioner om deres anvendelse af offentlige midler til forskning og innovation.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for at føre tilsyn med, at en lang række institutioners aktiviteter på forsknings- og innovationsområdet både bidrager til opfyldelse af intentioner og overordnede mål for de respektive institutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i den forbindelse også ansvaret for at tilsynet udføres i henhold til relevant lovgivning og under hensyn til de til enhver tid gældende politiske målsætninger på området.

Det drejer sig om følgende institutioner (ikke udtømmende liste): Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Innovationsfond, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Innovationsmiljøer, Innovationsnetværk, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd samt Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Tilsynsområder

Tilsyns- og dialogkonceptet er udviklet i samarbejde med institutionerne, og skal medvirke til at skabe åbenhed og gennemsigtighed om de enkelte institutioners aktiviteter sådan, at de enkelte tilsynsaktiviteter understøtter en hensigtsmæssig og strategisk udvikling af de enkelte institutioner.

Samtidig skal konceptet styrke videnudvekslingen og den strategiske dialog mellem styrelsen og institutionerne i almindelighed.

Konceptet er struktureret efter en overordnet model, hvor der udføres tilsynsaktiviteter inden for tre forskellige områder: policy, forvaltning og controlling.

De tre tilsynsområder defineres som følger:

Controlling

Institutionernes forvaltning af midler, herunder forbrug af finanslovsbevillinger, regnskabsførelse og dokumentation af administrative og økonomiske procedurer med henblik på efterlevelse af regulering på området mv.

Forvaltning

Institutionernes sagsbehandling og overholdelse af dertil knyttede regelsæt, herunder legalitetstilsyn med institutionernes sagsbehandling, efterlevelse af særlig – for institutionen relevant – lovgivning, dokumentation af administrative procedurer på området mv.

Policy

Institutionernes opfyldelse af deres lovbestemte formål og dialog omkring aktuelle og relevante politiske fokusområder, udvikling af og bedre anvendelse af effektmålinger og evalueringer i forhold til efterlevelse af politiske målsætninger – både konkrete målsætninger og i et bredere perspektiv.

  Tilsyns- og dialogmøder

  Til at systematisere og konsolidere den løbende dialog med institutionerne afholdes der tilbagevendende tilsyns- og dialogmøder.

  Møderne har til dels til formål at følge op på tilsynsmæssige aspekter af institutionens drift, dels at skabe rum til en strategisk dialog med institutionen.

  På mødet drøftes relevante forhold for institutionens udvikling siden sidste møde, og der gøres status for institutionens aktiviteter i lyset af den politiske situation.

  Tilsynstemaer

  Til at understøtte dialogen med institutionerne kan der blive fastlagt et eller flere tværgående temaer for tilsynet. Temaet kan inddrages i dialogen på de tilbagevendende tilsyns- og dialogmøder og give lejlighed til en strategisk drøftelse, hvor samspillet mellem institutionerne er af væsentlig betydning for at sikre en optimal opgaveløsning.

  Samlede tilsynsrapporter

  Kontakt

  Johnny K. Mogensen
  Kontorchef
  Tlf.: +45 72 31 95 57
  Email: jkm@ufm.dk
  Lars Friemann Christensen
  Kontorchef
  Tlf.: +45 72 31 84 72
  Email: lach@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024