Gå til indhold

Samlede tilsynsrapporter 2015

Styrelsen for Forskning og Innovation har som tilsynsmyndighed for - og i samarbejde med - en række institutioner, der alle er en del af forsknings- og innovationssystemet, etableret et nyt tilsyns- og dialogkoncept ultimo juni 2015.

Konceptet er baseret på en formaliseret og struktureret tilgang til styrelsens tilsynsopgaver, der skal medvirke til at styrke videnudvekslingen mellem styrelsen og institutionerne samt medvirke til, at kvaliteten i opgaveløsningen hos både institutionerne og i styrelsen øges. Samtidig har styrelsen som en del af konceptet taget initiativ til at udvikle en struktureret varetagelse af ministeriets bevillinger til internationale forskningsinfrastrukturer.

Fokus for styrelsens tilsyn i 2015

Bevillingsgivende råd, fonde og innovationsinfrastrukturer

Tilsynsaktiviteter for de bevillingsgivende råd og fonde (dvs. Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond og Danmarks Innovationsfond) samt for de institutioner, som er en del af innovationsinfrastrukturen (dvs. de godkendte teknologiske serviceinstitutter, de godkendte innovationsmiljøer og innovationsnetværkene), er udført med udgangspunkt i konceptets årshjul. Årshjulet illustrerer tilrettelæggelsen af årets tilsynsaktiviteter og indeholder tre faser:

Planlægningsfase (januar-juni) Dialogfase (juni-oktober) Opsamlingsfase (oktober-november)

Konceptet blev først etableret ultimo juni 2015 og er derfor i 2015 alene rullet delvis ud. På den baggrund har styrelsen i 2. halvår 2015 haft fokus på at implementere første dialogfase samt efterfølgende at foretage intern opsamling og udarbejdelse af detaljerede tilsynsnotater for institutionerne.

Dialogfasen med institutionerne er sket med stor samarbejdsvillighed fra institutionernes side og har i væsentlig grad bidraget til, at styrelsen har fået et samlet tværgående overblik over institutionernes aktiviteter. Der er således skabt et godt fundament for, hvilke områder der skal fokuseres særligt på i 2016.

På baggrund af de detaljerede tilsynsnotater har styrelsen udarbejdet korte sammenfattende notater, der beskriver det primære fokus og opfølgning på årets til-synsaktiviteter i forhold til de enkelte institutioner.

Sammenfattende og detaljerede tilsynsnotater findes her:

Råd og udvalg uden bevillingsfunktion

Tilsynsaktiviteter for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) samt for Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU) er baseret på et løbende ad hoc-tilsyn. Styrelsen har ikke i 2015 fundet behov for at føre et særskilt tilsyn med hverken DFIR eller UVVU.

Internationale forskningsinfrastrukturer

Styrelsens tilsyn omfattede i 2015 dansk medlemskab i forhold til konstruktion, drift og videreudvikling af en række forskningsinfrastrukturfaciliteter uden for Danmark.

I forhold til de øvrige danske institutioner, som styrelsen fører tilsyn med, er de internationale forskningsinfrastrukturer typisk underlagt værtslandets lovgivning, ligesom institutionerne har særegne statutter og retningslinjer. Tilsynet er derfor delt med en række andre nationer.

Styrelsen har udarbejdet et kort sammenfattende notat, der beskriver aktiviteter i forhold til internationale forskningsinfrastrukturer, der finder her:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. juli 2020