Gå til indhold

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

I 2015 fik Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvaret for deponering af radioaktivt affald i Danmark. Her kan du få et overblik over sagen og følge med i nyheder, aktiviteter og dokumenter.

I årene 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023. Siden 2003 er det blevet undersøgt, hvordan radioaktivt affald fra Risø-anlæggene og andre kilder, f.eks. hospitaler, kan opbevares sikkert i fremtiden.

Mellem 2003 og 2018 blev forskellige løsninger i form af et slutdepot eller et langtids-mellemlager overvejet. Et slutdepot betyder, at affaldet bliver deponeret endeligt uden hensigt om senere udtagning. Et langtids-mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på anbringelse i et slutdepot. Danmark er forpligtet til at anbringe radioaktivt affald i et slutdepot efter et EU-direktiv fra 2011, ligesom Danmark har tiltrådt IAEA's fælleskonvention om sikker håndtering af radioaktivt affald fra 1997.

I marts 2018 fremsatte den daværende regering beslutningsforslag B90/2018 i Folketinget om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. Den 15. maj 2018 vedtog Folketinget enstemmigt beslutningsforslaget, som indebar følgende tiltag:

 • Opgradering af lagerfaciliteterne på Dansk Dekommissionering med henblik på fortsat oplagring af radioaktivt affald på Risø-halvøen, indtil affaldet kan blive overført til et slutdepot. Dansk Dekommissionering fik udvidet sine opgaver til at omfatte forberedelse af et slutdepotprojekt.
 • Gennemførelse af undersøgelser af Danmarks geologiske forhold ned til 500 meters dybde med henblik på at identificere potentielle lokaliteter til et slutdepot. I tilknytning hertil skal der gennemføres en dialogproces med lokale myndigheder og civilsamfund, når den indledende fase af undersøgelserne er afsluttet. Dialogprocessen skal afdække, om der er basis for indgåelse af en frivillig aftale mellem staten og en kommune om etablering af et slutdepot.
 • Etablering af et slutdepot i ned til 500 meters dybde til ibrugtagning senest i 2073. Depotets nærmere indretning vil afhænge af, om den mest radioaktive del af affaldet, som er det bestrålede forsøgsbrændsel fra aktiviteterne på Forskningscenter Risø, kan blive afhændet til udlandet. Spørgsmålet om afhænding til udlandet skal være afklaret senest ved tidspunktet for Folketingets beslutning om projektering af et slutdepot.

I 2020 blev den videre udmøntning af Folketingets beslutning beskrevet i Danmarks nationale program for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald. Programmet vil løbende blive udbygget i takt med fremdriften i arbejdet med den langsigtede løsning. Samtidig fungerer programmet som reference for Danmarks efterlevelse af EU-direktivet om radioaktivt affald fra 2011 (Rådets direktiv 2011/70/EURATOM af 19. juli 2011).

Nedenfor kan du læse videre om aktiviteter som led i den langsigtede løsning for radioaktivt affald.

Aktiviteter

Status, 24. maj 2024:

Der er offentliggjort referat fra møde i Kontaktforum Roskilde den 13. maj 2024. 

  I 2024 bliver møderne i Kontaktforum Roskilde afholdt på følgende dage:
  Tirsdag 27. februar kl. 16.00-18.00
  Mandag 13. maj kl. 16.00-18.00
  Mandag 16. september kl. 16.00-18.00
  Mandag 9. december kl. 16.00-18.00.

  Rapporten fra IAEA's evaluering i maj 2022 af det danske system for håndtering af radioaktivt affald (se nedenfor) er nu offentliggjort. Samtidig er Folketingets Sundhedsudvalg og Uddannelses- og Forskningsudvalg blevet orienteret om evalueringen. Næste skridt er, at evalueringens anbefalinger og forslag skal gennemgås af de ressortansvarlige ministerier (Sundhedsministeriet, Forsvarsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet) med henblik på opfølgning.


  I dagene 1.-9. maj 2022 afviklede FN's atomenergiagentur, IAEA, en evaluering af Danmarks system for håndtering af radioaktivt affald. Et evalueringspanel med internationale eksperter udpeget af IAEA besøgte Danmark og besigtigede Dansk Dekommissionering. Desuden blev der afholdt en møderække på grundlag af en selvevalueringsrapport, som Sundhedsstyrelsen, Dansk Dekommissionering og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde udarbejdet. De foreløbige resultater af evalueringen er beskrevet i en pressemeddelelse fra IAEA, som netop er offentliggjort. Den endelige evalueringsrapport vil blive offentliggjort om ca. tre måneder efter kvalitetssikring i IAEA.  GEUS offentliggorde den 19. januar 2022 resultaterne af studier af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde. Samme dag offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet en nyhed om GEUS-studierne og den videre proces. I tilknytning til denne nyhed er der lavet en sammenfatning af spørgsmål og svar til forskellige emner.


  IAEA, FN's agentur for atomenergi, har gennemført en evaluering af Danmarks system for strålebeskyttelse og sikring vedrørende radioaktivitet m.v. Et ekspertpanel udpeget af IAEA har i perioden 1.-8. september 2021 besøgt Danmark og gennemgået dansk lovgivning og tilsynspraksis. Panelet har bl.a. interviewet og besøgt Dansk Dekommissionering, hvor panelet deltog i et inspektionsbesøg fra de nukleare tilsynsmyndigheder i Sundhedsstyrelsen og Beredsskabsstyrelsen.  Panelet vurderer, at det danske system er velfungerende, men at der er behov for nye tiltag i forhold til regulering af håndteringen af  NORM (naturligt forekommende radioaktivt materiale, f.eks. fra råstofudvinding) og fremtidig affaldshåndtering i forbindelse med udviklingen af et dansk slutdepot for radioaktivt affald. Den endelige rapport er blevet offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


  TV2 Lorry har 8. september 2021 lagt en reportage på sin YouTube-kanal fra et besøg på Dansk Dekommissionering med fokus på nedrivningen af DR 3-reaktoren.


  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort Nationalt program for ansvarlig og sikker behandling af nukleart brændsel og radioaktivt affald i Danmark . Programmet er udarbejdet på baggrund af EU's direktiv om brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (2011/70/EURATOM) og beskriver udmøntningen af Danmarks politik vedrørende radioaktivt affald. Programmet er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Dansk Dekommissionering har bidraget med oplysninger vedrørende den nationale affaldsbeholdning for radioaktivt affald, affaldshåndteringsmetoder samt tekniske løsninger, herunder planer og aktiviteter vedrørende forskning, udvikling og demonstrationsprojekter.


  Det nationale program for radioaktivt affald blev præsenteret for det nationale kontaktforum og Kontaktforum Roskilde på et møde den 7. juni 2021.

  Undersøgelse af mellemlagerløsning

  Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen 2012-2017.

  Undersøgelse af slutdepotløsning

  Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med slutdepotløsningen i perioden 2002-2015.  I 2015 blev Folketingets partier enige om at sætte arbejdet med et slutdepot i bero for at få undersøgt et langtidsmellemlager.

  I 2018 besluttede Folketinget, at arbejdet med et slutdepot skulle genoptages. Du vil fremover kunne følge arbejdet med slutdepotløsningen på ufm.dk.

   

  Kontakt

  Uddannelses-og Forskningsstyrelsen
  Chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen
  e-mail: kbbs@ufm.dk
  telefon: 7231 8876. 

  Genvej til denne sektion: ufm.dk/deponering

  Teknisk baggrund

  Uddybende teknisk materiale fra undersøgelserne af slutdepot og mellemlagerløsning.

  Politisk behandling

  Oplysninger om den politiske behandling af sagen siden 2003.

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024