Gå til indhold

Undersøgelse af mellemlagerløsning 2012-2017

Her finder du beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen.

Mellemlageret COVRA i det sydlige Holland (Foto: Kristoffer Brix Bertelsen)
Mellemlageret COVRA i det sydlige Holland (Foto: Kristoffer Brix Bertelsen)

Indhold fra før 28. juni 2015 stammer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som havde ressortansvar for området frem til denne dato, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet overtog ressortansvaret for forberedelsen af den politiske beslutning om deponering af radioaktivt affald.

Et mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på senere endelig deponering.

Som opfølgning på aftalen fra november 2012 mellem ministeren for sundhed og forebyggelse og de politiske partier om at vurdere muligheden for en mellemlagerløsning blev der udarbejdet et 'Tentativt indhold i Beslutningsgrundlag for etablering af et mellemlager for radioaktivt affald fra Risø (long-term storage)'. Denne plan skal betragtes som en arbejdsplan over, hvilke emner der skal overvejes medtaget i det endelige beslutningsgrundlag. Der er altså ikke tale om en endelig indholdsfortegnelse.

 

I februar 2015 forelå 'Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald'. Rapporten er udarbejdet af GEUS og Dansk Dekommissionering for den tværministerielle arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

I marts 2015 besluttede de politiske partier at foretage yderligere undersøgelser af en mellemlagerløsning, hvor kriterier for lokalisering, sikkerhed, drift og økonomi skulle undersøges nærmere. Desuden skulle rapporten indeholde en sammenligning af en slutdepot-løsning og en mellemlager-løsning. Arbejdet med et slutdepot blev samtidig stillet i bero. Det blev besluttet at fortsætte sonderingerne af muligheden for at deponere det særlige affald i udlandet.

I februar 2016 indgik Dansk Dekommissionering kontrakt med rådgivningsfirmaet COWI om udførelse af studierne om sikkerhed, drift og økonomi ved en mellemlagerløsning. Studiet af kriterier for lokalisering af et mellemlager blev henvist til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). I tilknytning til GEUS' studie blev der indgået aftale med Det Danske Center for Miljøvurdering (Aalborg Universitet) om et delstudie af, hvordan socioøkonomiske forhold kan indgå i det videre arbejde med at belyse mellemlagerløsningen. Efter afslutningen af de yderligere undersøgelser af mellemlagerløsningen vil en samlet rapport blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren inden udgangen af 2016. 

I august 2016 afleverede COWI A/S resultatet af studierne om sikkerhed, drift og økonomi ved en mellemlagerløsning til Dansk Dekommissionering. Studierne indgik som en delrapport i det videre arbejde frem mod en samlet rapportering til uddannelses- og forskningsministeren. I delrapporten sammenlignes et mellemlager med forskellige slutdepotløsninger med hensyn til sikkerhed, og der skitseres en driftsorganisation for et mellemlager med en fuktionsperiode på 100 år. Endelig blev de økonomiske forhold ved forskellige løsningsmuligheder gennemgået i rapporten.

I september 2016 offentliggjorde Det Danske Institut for Miljøvurdering (DCEA) sine anbefalinger til inddragelse af socioøkonomiske forhold ved lokaliseringen af et mellemlager for radioaktivt affald. Rapporten vil indgå i den samlede afrapportering fra GEUS om kriterier for lokalisering af et mellemlager. Du kan læse DCEA's rapport her:

I november 2016 offentliggjorde Dansk Dekommissionering kommentarer til COWI A/S' rapport om sikkerhed, drift og økonomi ved en mellemlagerløsning. Kommentarerne var indhentet fra den internationale faglige gruppe, som rådgiver Dansk Dekommissionering om teknisk forhold i forbindelse med sagen. Du kan læse kommentarerne her:

I december 2016 offentliggjorde GEUS en undersøgelse af kriterier for lokalisering af et mellemlager. Samtidig udarbejdede Dansk Dekommissionering og GEUS en sammenfatning af mellemlagerundersøgelserne. Hermed var mellemlagerundersøgelserne afsluttet.

I januar 2017 offentliggjorde GEUS et studie baseret på eksisterende data om Danmarks geologiske forhold i 500 meters dybde. Studiet blev foretaget på baggrund af diskussioner om depotdybde i kontaktforum og skulle indgå som en del af sammenligningsgrundlaget mellem slutdepot og mellemlager.

I september 2017 offentliggjorde regeringen en samlet afrapportering af mellemlagerstudierne efter behandling af materialet i en tværministeriel arbejdsgruppe. Samtidig offentliggjorde regeringen sit udspil til politiske forhandlinger i sagen.

I forbindelse med de efterfølgende politiske forhandlinger om en langsigtet løsning (oktober 2017-februar 2018) udarbejdede COWI A/S i december 2017 en rapport om udgifter ved anlæg af en opgraderet lagerfacilitet i tilknytning til Dansk Dekommissionering:

 

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2024