Gå til indhold

De danske videns- og erhvervsklynger sætter turbo på EU-samarbejdet

21. december 2022
Danske virksomheder ligger under gennemsnittet, når det kommer til deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Det skal viden- og erhvervsklyngerne nu være med til at lave om på. Med en stor tillægsbevilling opruster de danske klynger i 2023 på EU-fronten.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har 21. december 2022 bevilget i alt 10 mio. kr. til 9 danske videns- og erhvervsklynger. Formålet er at øge dansk virksomhedsdeltagelse i EU’s rammeprogram, Horizon Europe. For mens Danmark har en 2. plads, når det kommer til samlet deltagelse i Horizon Europe, er andelen af deltagende virksomheder lidt under EU-gennemsnittet.  

De danske klynger skal nu - med den ekstra bevilling - agere løftestang for at få flere danske virksomheder til at være med i Horizon Europe, og på den måde realisere potentialet for at hente ny viden hjem til Danmark. Bevillingen skal samtidig understøtte samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutioner, og mellem de danske klynger og deres europæiske pendanter. Indsatsen løber over de næste to år, og skal modne de mindre EU-erfarne klynger til at starte deres EU-deltagelse samt understøtte mere erfarne klynger til styrket EU-indsats.

Klyngerne kan blandt andet bruge bevillingen til målrettet kapacitetsopbygning og international strategiudvikling, kortlægning af støttemuligheder og krav samt matchmaking med andre klynger, virksomheder og videninstitutioner, til gavn for hele klyngens aktørkreds og styrkeposition. Klyngerne kan også selv indgå i internationale projekter og på den måde indhente viden, opdyrke netværk og udbrede kendskabet i Europa til deres medlemmer.  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil følge fremdriften i indsatsen gennem tæt dialog med klyngerne og som led i udmøntningen bistå klyngerne med skræddersyet rådgivning og forslag til tilpasning af indsatser.

Opslaget er et tillæg til klyngeprogrammet ’Innovationskraft: Danske Klynger for viden og erhvervs 2021-2024’, og havde frist for ansøgninger d. 21. november 2022.

Fakta:

  • Viden- og erhvervsklyngerne er netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for udvalgte danske erhvervsmæssige styrkepositioner.
  • Formålet med klyngerne er at styrke innovationskraften i særligt små og mellemstore danske virksomheder inden for de erhvervs- og teknologiområder, som er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i deres strategi ’Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.’
  • Uddannelses- og forskningsministeren udpegede den 1. oktober 2020 14 klyngeorganisationer inden for de valgte styrkepositioner samt to yderligere områder.
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerede i oktober 2022 en ekstra bevilling på 10 millioner til at styrke den danske deltagelse I Horizon Europe. Nu udmøntes den fulde bevillingsramme til 9 klynger.

Kontakt

Christopher Allan Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 39
Email: calp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside