Gå til indhold

Vær opmærksom på tværgående socialvidenskaber og humaniora i Horizon Europe

Interdisciplinary approach, multidisciplinary team eller intersectional studies er eksempler på tværfaglige henvisninger, der præger opslag i Horizon Europe. Især de store samarbejdsprojekter i programmerne under Søjle II har øget fokus på integration af socialvidenskaber og humaniora (SSH).
Kontakt
Birgitte Vedelstorp Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 08
Email: bva@ufm.dk

Antropologi, psykologi, økonomi eller jura. SSH-fagligheder efterspørges på tværs af opslag og programmer og kan afgøre, om en ansøgning opnår bevilling, også selv om SSH-kompetencer ikke nævnes direkte. Nærlæs opslagsteksten og overvej, hvilke SSH-partnere jeres projekt kan være afhængig af. Det er også vigtigt at overveje, om en SSH-koordinator vil være en fordel.

Derfor har Horizon Europe øget fokus på tværgående SSH

Europa-Kommissionen lægger vægt på, at mange af tidens store samfundsmæssige udfordringer, som forskning og innovation i Horizon Europe skal adressere, er for komplekse til, at en enkelt eller få forskningsdiscipliner er i stand til at finde de bedste og mest effektive løsninger alene. Covid-19 er det seneste eksempel på, hvordan begivenheder i verden afstedkommer samfundsøkonomisk uro og kræver store kulturelle og adfærdsmæssige ændringer.

På samme måde gælder det, at teknologiske løsninger ofte er en vigtig forudsætning for nye politiske tiltag, men at Europa-Kommissionen vurderer, at teknologi i sig selv ikke er nok, hvis løsningerne virkelig skal ændre noget. Opmærksomheden på tværs af programmerne i Horizon Europe er derfor særligt rettet mod impact. Man vil vægte EU-projekter, det har bredest samfundsnytte og skaber den største merværdi for samfund og borgere. Viden og metoder inden for socialvidenskaberne og humaniora kan være brobyggeren mellem teknologi og samfund og garanten for, at EU-projekter sætter varige aftryk.

Husk tværfaglig balance i konsortiet

Tværgående SSH er især integreret i følgende programmer i søjle II i Horizon Europe:

  • Sundhed
  • Det digitale område, industri og rummet
  • Klima, energi og mobilitet
  • Bioøkonomi, fødevarer, naturressourcer, landbrug og miljø.

Det er derfor også her, at tværfagligheden og bredden i sammensætningen af jeres konsortium er særlig afgørende.

Indsigt og videnskabelige metoder fra socialvidenskaberne og humaniora skal være indlejret i projektet fra ide til udførelse. Det er vigtigt, at SSH-partnere er med til at præge forskningsdesignet og i fortolkningen af projektresultaterne på lige fod med de øvrige fagdiscipliner. Kun på den måde sikres ægte SSH-integration. Dette kan være udslagsgivende for kvaliteten, validiteten og anvendeligheden af EU-projektets resultater.

Tværfaglig balance i konsortiet er ligeledes et konkurrenceparameter, når projektansøgninger evalueres. I Horizon Europe er det øgede fokus på SSH indlejret i alle trin i ansøgningsprocessen (fra ansøgning, evaluering og til implementering). Europa-Kommissionen ønsker, at SSH skal vægte mere under excellence- og impact-afsnittene, og at der skal være flere evaluatorer med SSH-baggrund og tværfaglige evaluatorpaneler til de specifikke SSH-flagede opslag. Det kan også tænkes, at Europa-Kommissionen vil vægte, at projekterne, uanset om de er SSH-flagede eller ej, konkret skal redegøre for, hvordan SSH bidrager til projektet, hvordan konsortiet vil opnå sine samfundsmæssige mål, hvordan SSH-viden og –ekspertise indgår strategisk eller lignende projektleverancer.

Brugere, borgere og praktisk værdi

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at kampen mod kræft, mere demokrati og digitalisering eller udviklingen mod et grønne, sundere, mere modstandsdygtigt samfund alle har borgeren og brugeren som sit udgangspunkt og endemål. For ethvert EU-projekt gælder det, at mennesker i sidste ende skal kunne se meningen og tage den konkrete løsning til sig, hvis resultaterne skal udbredes i samfundet. Det kræver, at EU-projekter integrerer borgere og brugere i sin forskning og innovation. SSH-viden og –metoder kan i den forbindelse sikre fremdrift og udvikling og det bedste og mest effektive samarbejde i konsortiet, der hvor nye ideer møder den praktiske verden.

Læs mere

Senest opdateret 03. maj 2021