Gå til indhold

Opslag af midler til initiativer inden for videregående VEU (Life science-området)

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge midler til forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) til udvikling af den videregående voksen- og efteruddannelse relevant for life science-området (ansøgningsfrist mandag d. 27. november 2023, kl. 12:00).

1. Formål

Arbejdsgruppen for ’Styrket fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse
inden for life science’ igangsætter, i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) til understøttelse af styrket kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse inden for life science.

Midlerne stammer fra den politiske aftale om Strategi for life science, som den daværende regering vedtog i maj 2021.

Jf. initiativ 25 i Strategi for life science er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere behovet for kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse inden
for life science samt igangsætte tiltag inden for f.eks. uddannelsesudvikling og kapacitetsopbygning på uddannelserne målrettet life science. Til opgaven er der afsat midler til FoU-projekter, som den nedsatte arbejdsgruppe måtte foreslå. I regi heraf udmøntes der således op til 4 mio. kr. i 2023 til FoU-projekter på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Udmøntningen af midlerne vil ske til projekter inden for bestemte områder, som, efter anbefaling fra arbejdsgruppen, er besluttet af uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren. Områderne har baggrund i arbejdsgruppens arbejde og videnindsamling.

Der kan ansøges om midler til projekter inden for følgende områder (uddybet nedenfor). Projekterne kan både fokusere på ét af områderne eller kombinere flere
af områderne:

 1. Efter- og videreuddannelse relevant for life science
 2. Efter- og videreuddannelse relevant for life science rettet mod små og mellemstore virksomheder
 3. Samarbejds- og formidlingsaktiviteter om efter- og videreuddannelse inden
  for life science

1.1 Efter- og videreuddannelse relevant for life science

Den hastige udvikling inden for ny teknologi, grøn omstilling, kunstig intelligens og digitalisering har betydning for forskellige faggruppers arbejde inden for life science. Arbejdsgange ændres og opgaver skifter karakter eller forsvinder. Forandringerne påvirker hvilke kompetencer og evner, der forventes på fremtidens life science-arbejdspladser.

Arbejdet med initiativet ’Styrket fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for life science viser, at der er behov for en styrket efter- og videreuddannelsesindsats inden for:

 1. ”Grænsefladerne” mellem life science og andre fagdiscipliner, herunder inden for big data/digitalisering/algoritmer, kunstig intelligens og automatisering rettet mod ansatte i life science-branchen, der muligvis kun har et begrænset kendskab til IT i forvejen.
 2. Tværfaglig- og anvendelsesorienteret videregående efter- og videreuddannelse, herunder konkret anvendelse af nye produkter og teknologier – særligt inden for de kliniske og sundhedsfaglige discipliner.
 3. Den grønne omstilling, som er rettet mod den nødvendige ekspertise og faglige viden til at drive og skabe den grønne omstilling inden for life science.

Der kan således ansøges om midler til projekter, der søger at udvikle nye uddannelser, nye uddannelsesmoduler, opdatere eksisterende uddannelsesindhold, indkøb af nødvendigt udstyr til undervisning samt opkvalificering af underviserkompetencer. Projekterne kan være rettet mod, men er ikke begrænset til, de ovennævnte problemstillinger.

1.2 Efter- og videreuddannelse relevant for life science rettet mod små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder oplever særlige udfordringer når det kommer til at kompetenceudvikle og efteruddanne deres medarbejdere. De små og mellemstore virksomheder synes i særlig grad at være udfordret af barrierer, f.eks. tid, økonomi og manglende overblik over muligheder for kompetenceudvikling – udfordringer, der kan være medvirkende til, at medarbejdere fra små og mellemstore virksomheder overordnet set er underrepræsenteret på alle niveauer af efter- og videreuddannelse.

Der kan således søges om midler til projekter, der søger at udvikle nye formater, nye uddannelser, nye uddannelsesmoduler eller opdatering af eksisterende uddannelsesindhold, tilrettelagt for at mindske de små og mellemstore virksomheders medarbejderes barrierer for at deltage i videregående efter- og videreuddannelse.

1.3 Samarbejds- og formidlingsaktiviteter om efter- og videreuddannelse inden for life science

Der kan søges midler til samarbejds- og formidlingsaktiviteter, der understøtter kompetenceudvikling med relevans for efter- og videreuddannelse inden for life science. Aktiviteterne kan omfatte, men er ikke begrænset til, partnerskaber, konferencer, seminarer, debatarrangementer, opsøgende informationsindsatser mv.

Aktiviteterne kan endvidere omfatte aktiviteter, der søger at bygge modeller for, eller formulerer løsninger på, hvordan der understøttes et mere enkelt og gennemskueligt uddannelsesoverblik over efter- og videreuddannelse relevant for life science.

2. Tilskud

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger under dette opslag tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter på op til i alt 4.0 mio. kr. eksklusive en eventuel medfinansiering fra deltagende institutioner. Ansøgninger behandles i åben konkurrence efter procedure og vurderingskriterier beskrevet i opslaget.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) forventer at give tilsagn om bevillinger efter dette opslag ultimo november, 2023. Bevillingerne tildeles den ansøgende institution/primære bevillingsmodtager ved ansøgninger med flere institutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Retningslinjer for administration af FoU-midler” gælder for de tildelte bevillinger efter dette opslag.

3. Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

4. Ansøgningen

Ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema efter skabelonen til Bilag 2 i ”Retningslinjer for Administration af FoU-midler”.
Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • En ansøgningsformular
 • En projektbeskrivelse inkl. tidsplan
 • Et budget

Selve beskrivelsen af "formål/indhold m.m." må ikke fylde mere end 4.800 anslag.
Beskrivelse af projektets forventede effekter må ikke fylde mere end 2.400 anslag.
Der kan tilføjes bilag herudover.

Hvis ansøgningen ikke efterlever ovenstående indholdskrav, vil den kunne afvises
administrativt.

Ansøgningen med bilag skal indsendes elektronisk og være modtaget i UFS senest
den 27. november, 2023, kl. 12:00

Ansøgninger skal indsendes til følgende e-mailadresse: lith@ufm.dk
Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.

Spørgsmål til ansøgningen rettes til Line Thorup, lith@ufm.dk

4.1 Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen skal indeholde en klar og afgrænset beskrivelse af projektets formål, tilrettelæggelse og udførelse. Projektbeskrivelsen skal endvidere redegøre for eventuelt samarbejde/relation med/til andre institutioner eller aktører på området.

Til sidst skal projektbeskrivelsen redegøre for, hvordan projektets resultater konkret kan formidles til relevante parter.

4.2 Budget

Budgettet skal dække hele projektperioden og vise, hvad der søges om tilskud til, herunder aktiviteter på ansøgers egen institution og aktiviteter, der udføres af eventuelle andre deltagere.

5. Behandling af ansøgninger

Ansøgninger behandles efter proceduren beskrevet i afsnit 5.1.
UFS forbeholder sig ret til ikke at udmønte alle midlerne, hvis der ikke findes et tilstrækkeligt antal kvalificerede projekter blandt de indkomne ansøgninger.

5.1 Procedure for behandling af ansøgninger

 • UFS tilstræber, at ansøgninger behandles efter følgende procedure:
  UFS foretager en indledende screening af, om ansøgningen falder inden for opslagets formål og rammer.
 • Ansøgningerne behandles på baggrund af de opstillede vurderingskriterier i afsnit 5.2.
 • Midlerne tildeles til de ansøgninger, som opnår bedste bedømmelser ud fra vurderingskriterierne.
 • UFS træffer beslutning om tildeling.

5.2 Vurderingskriterier

5.2.1 Efterlevelse af formål

Der vil blive lagt vægt på, at projektets formål er beskrevet klart, samt at dette opfylder et eller flere formål, som beskrevet i afsnit 1, og om der er redegjort tilstrækkeligt herfor i ansøgningen.

5.2.2 Gennemførlighed

Der vil blive lagt vægt på, at ansøger fremlægger en arbejds- og tidsplan, som bl.a. klart og tydeligt beskriver projektets delmål, milepæle og succeskriterier. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at ansøger har allokeret de tilstrækkelige ressourcer til, at projektet realistisk kan gennemføres, herunder at ansøger har sammensat en projektgruppe, der besidder de nødvendige kompetencer til gennemførsel af projektet.

Det skal bemærkes, at UFS har ret til at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt og til at tilbageholde udbetalinger, hvis projektet ikke udføres i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne.

Medfinansiering er en mulighed, som UFS ser positivt på, omend det ikke er et bedømmelseskriterium.

5.2.3 Samarbejde

Det er et krav, at de ansøgte projekter udføres i forpligtende samarbejde eller partnerskaber mellem flere relevante partner.

Samarbejdet kan være mellem udbydere af videregående efter- og videreuddannelse (på samme uddannelsesniveau eller på tværs af uddannelsesniveauer), erhvervsskolerne, private udbyder af kompetenceudvikling, virksomheder inden for life science, samt andre centrale aktører inden for life science (f.eks. faglige organisationer, brancheforeninger og vidensinstitutioner mv.). Det vil blive vægtet positivt, at de indgået samarbejder eller partnerskaber inkluderer flere af de ovennævnte samarbejdspartnere.

5.2.4 Publicering og formidling af resultater

Der vil blive lagt vægt på, om de samlede overvejelser om formidling, herunder publicering af projektets resultater, er beskrevet tilfredsstillende. I den forbindelse vil det blive vægtet positivt, at projektets resultater formidles (på dansk) i en let tilgængelig form målrettet relevante interessenter. Det bemærkes, at projektet resultater vil blive formidlet til de deltagende organisationer repræsenteret i arbejdsgruppen for ’Styrket fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for life science’.

5.2.5 Volumen

Bl.a. af hensyn til muligheden for efterlevelse af ovenstående kriterier, vil der blive lagt vægt på, at projektet har en vis størrelse – mindst 750.000 kr.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. september 2023