Gå til indhold

Kommissorium for Nationalt Partnerskab for Professionsuddannelserne på Velfærdsområdet

Veluddannede fagprofessionelle er afgørende for velfærdssamfundet. Det er ligeledes afgørende, at der uddannes tilstrækkeligt fagprofessionelle inden for vel-færdsområdet og til alle dele af landet.

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i juni 2021 aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark". Som en del af aftalen er det ambitionen, at der frem mod 2030 etableres 1.000 nye uddannelsespladser uden for de fire største byer samtidig med, at der udflyttes 1.000 uddannelsespladser fra de fire største byer på de store professionsuddannelser på velfærdsområdet.

Det er en forudsætning for oprettelsen af nye uddannelsespladser på professionsuddannelserne på velfærdsområdet, at der kan tilvejebringes de fornødne praktikpladser. Hvis det ikke er muligt, kan der ikke udbydes flere uddannelsespladser.

Der nedsættes derfor et nyt Nationalt Partnerskab for Professionsuddannelserne på Velfærdsområdet, der i de kommende år skal understøtte tilvejebringelsen af praktikpladser på professionsuddannelserne på velfærdsområdet – både uden for og i de store byer.

Partnerskabets formål

Partnerskabet har til formål at:

  • arbejde for, at der konkret bliver etableret praktikpladser til de 1.000 nye uddannelsespladser samt i relevant omfang til de 1.000 udflyttede uddannelsespladser på de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet, som følger af aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark", herunder med et særligt fokus på praktikpladser på uddannelser, hvor der er stor søgning, men mangel på uddannelsespladser.
  • styrke dialogen om uddannelsesdækningen for professionsuddannelserne på velfærdsområdet i hele landet, herunder drøfte eventuelle geografiske problemstillinger samt behovet for praktikpladser på tværs af uddannelser og i forskellige dele af landet.
  • understøtte det lokale samarbejde fremadrettet om at tilvejebringe praktikpladser til professionsuddannelserne på velfærdsområdet i uddannelsesinstitutionernes dækningsområde.

Partnerskabet fokuserer særligt på de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet: pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen, men øvrige mindre uddannelser på velfærdsområdet kan også inkluderes i partnerskabets arbejde.

Partnerskabets opgaver

Partnerskabet skal følge arbejdet med implementering af aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" tæt. På kort sigt skal partnerskabet særligt følge udarbejdelsen af professionshøjskolernes (m. fl.) fælles sektorplaner frem mod foråret 2022 med henblik på at understøtte, at planerne afspejler efterspørgslen og behovene samt efterfølgende kan gennemføres og implementeres.

Der skal foretages en kortlægning af det lokale samarbejde om etablering af uddannelsespladser mellem de videregående uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner, herunder inddragelsen af aftagerne samt tilrettelæggelse af antallet og fordelingen af uddannelsespladser.

Kortlægningen skal bidrage til at identificere, hvordan partnerskabet bedst kan understøtte dette samarbejde og bidrage til at løse eventuelle lokale udfordringer i forbindelse med implementering af aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" og på længere sigt.

Med udgangspunkt i kortlægningen kan partnerskabet fungere som forum for deling af gode erfaringer omkring det lokale samarbejde. Partnerskabet kan desuden fungere som forum for drøftelse af forskelle i de formelle rammer for praktikken på tværs af professionsuddannelserne på velfærdsområdet.

Partnerskabet kan desuden danne ramme for udveksling af perspektiver, der kan spille ind i det generelle arbejde med at styrke professionsuddannelserne på velfærdsområdet, som foregår løbende uden for dette partnerskabs formål. Det kan for eksempel være perspektiver på den løbende udvikling af praktikken, herunder praktikforberedelse og -opfølgning, forslag til nye praktikformer i lyset af etableringen af nye uddannelsespladser eller mulige løsninger på udfordringer med at rekruttere studerende til uddannelserne. Desuden kan partnerskabet bidrage til, at det fremtidige behov for fagprofessionelle inden for velfærdsområdet bliver belyst.

Organisering

Partnerskabet dannes som et forpligtende fællesskab mellem KL, Danske Regioner og regeringen.

Professionshøjskolerne og eventuelt andre relevante interessenter vil løbende blive inddraget i partnerskabets arbejde.

Sekretariatsbetjeningen af partnerskabet foretages af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Finansministeriet i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Partnerskabet etableres fra efteråret 2021 sådan, at det kan danne rammen om optaget på professionsuddannelserne på velfærdsområdet allerede fra sommeren 2022. Partnerskabet skal inden for de næste år understøtte, at aftalen om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" kan implementeres inden 2030. Partnerskabet løber dermed frem til 2024, hvorefter der tages stilling til behovet for partnerskabets videreførelse og fremadrettede organisering. Eventuelle afledte udgifter ved opfyldelse af partnerskabets formål håndteres inden for rammerne af de årlige økonomiforhandlinger mellem regioner, kommuner og staten.

Der afholdes møde i partnerskabet på politisk niveau en gang om året. Derudover afholdes der møder på administrativt niveau (direktørniveau) hvert halve år. I partnerskabets opstartsfase kan der være behov for hyppigere møder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. december 2023