Gå til indhold

Ungdomsudveksling

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Ungdomsudveksling via Erasmus+


Organisationer og uformelle grupper af unge kan søge om tilskud til projekter, hvor unge fra forskellige lande mødes i en kort periode på en ungdomsudveksling og udvikler sig uden for det formelle uddannelsessystem.

ungdomsudveksling_Rantzausmindebesoeg2880.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

En ungdomsudveksling i Erasmus+ giver grupper af unge fra forskellige lande mulighed for at mødes og bo sammen. Under en ungdomsudveksling gennemfører deltagerne, støttet af gruppeledere, sammen et program, som eksempelvis kan bestå af workshops, øvelser, debatter, rollespil, simulationer og udendørsaktiviteter. En ungdomsudveksling giver de unge mulighed for at opleve andre kulturer, udvikle sociale og faglige kompetencer og få en oplevelse for livet. Ligeledes giver det organisationerne mulighed for at udvikle sig.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, implementering og opfølgning. Forud for ungdomsudvekslingen kan der søges om tilskud til afholdelse af et forberedende besøg med det formål at planlægge ungdomsudvekslingen og opbygge et solidt partnerskab mellem organisationerne og de unge.

Et projekt af høj kvalitet består bl.a. af aktiv involvering af de unge og deltagende organisationer i alle projektfaser, er tydeligt baseret på de unges identificerede behov, sikrer at det ikke-formelle og uformelle læringsudbytte anerkendes og dokumenteres og bidrager til de unges refleksioner over europæiske emner og værdier.

Et projekt implementeres af minimum to organisationer fra forskellige lande. Organisationerne påtager sig enten opgaven med at sende eller modtage deltagere, og én af organisationerne er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet.

Der kan deltage fra 16 til 60 unge i alderen fra 13 til 30 år i ungdomsudvekslingen, som kan vare fra fem til 21 dage. Der skal være mindst én gruppeleder, og gerne flere til at ledsage gruppen. Gruppeledere tæller ikke med i de 16 til 60 deltagere. Såfremt ungdomsudvekslingen kun involverer deltagere med færre muligheder, sænkes minimumskravet til deltagerantal fra 16 til 10 deltagere.

I Erasmus+ Programguiden 2024 beskrives ungdomsudvekslingen og kravene til at søge tilskud, se bl.a. side 143-148 og 151-164.

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Uanset aktivitet vil enhver deltager udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Hvem kan søge?

Der kan søges om tilskud enten som akkrediteret organisation eller til enkeltstående projekter.

 •  Enkeltstående projekter giver ansøgende organisationer og uformelle grupper af unge mulighed for at implementere en eller flere aktiviteter over en periode på tre til 24 måneder. For organisationer, som ikke har erfaring med Erasmus+, og for organisationer som alene påtænker at gennemføre et enkelt eller meget få projekter, vil det give mest mening at søge om tilskud til enkeltstående projekter.
 • Akkrediterede organisationer. For at søge om midler via en forsimplet ansøgning som akkrediteret organisation kræver det, at organisationen har en Erasmus-akkreditering.

En deltagende organisation kan være: en almennyttig organisation, en forening, en NGO, en europæisk ungdoms-NGO, en socialøkonomisk virksomhed, eller en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Det kan også være en uformel gruppe af bestående af mindst fire unge mellem 13 og 30 år. Vi anbefaler altid, at uformelle grupper henvender sig til os, før de sender en ansøgning ind, da der er særlige aspekter, de skal forholde sig til (se kontaktinfo til højre). Organisationen, som er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet, skal være baseret i Danmark eller Grønland. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henvises til andre sektorer.

En organisation kan højst deltage i 5 ansøgninger om ungdomsudvekslinger pr. ansøgningsfrist, uanset om det er som ansøger eller partner.

Hvorhen?

Ungdomsudvekslinger kan involvere EU-medlemsstater, eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU.

Følgende lande er medlemstater i EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Sverige

Cypern

Irland

Polen

Tjekkiet

Danmark

Italien

Portugal

Tyskland

Estland

Kroatien

Rumænien

Ungarn

Finland

Letland

Slovakiet

Østrig

Frankrig

Litauen

Slovenien

 

Følgende lande er tredjelande, der er associeret med programmet:

Nordmakedonien

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Følgende lande er tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU:

 • Lande i det vestlige Balkan (region 1): Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro
 • Lande i Østpartnerskabet (region 2): Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine
 • Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3): Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien, Tunesien
 • Den Russiske Føderation (region 4): Rusland.

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Et projekt kan vare fra tre til 24 måneder. Aktiviteten Ungdomsudveksling kan vare fra fem til 21 dage (eksklusiv rejsedage). 

Hvor mange penge?

Der kan søges om rejsetilskud, organisatorisk tilskud, støtte til inklusion, tilskud til forberedende besøg og tilskud til ekstraordinære omkostninger (herunder visaudgifter og høje rejseomkostninger for deltagere, eksempelvis ved valg af en renere transportform med lavere CO2-udledning).

I 2024 er der i lidt over 3 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til ’Ungdomsudvekslinger’ og 'Mobilitet for ungdomsarbejdere'.

Inspiration til ungdomsudveksling

Hør om erfaringer fra UngiAarhus med Erasmus+ og få gode råd til at sætte gang i internationale samarbejder:


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.Se video om ungdomsorganisationen WAYS' ungdomsudveksling med fokus på brætspil og inklusion af hørehæmmede:


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.Se video om Svendborg Ungdomsskoles ungdomsudveksling med fokus på outdoor aktiviteter og inklusion:


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


 Besøg os på Facebook

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

  Kontakt

  Mai Hostrup Brunse
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 89 01
  Email: mhb@ufm.dk
  Christian Boye Rasmussen
  Specialkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 79 91
  Email: chbr@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 17. april 2024

  Afsendere