Gå til indhold

Ny kortlægning af aktuel dansk forskning i antisemitisme

31. marts 2023
Uddannelses- og Forskningsministeriet har foretaget en kortlægning af aktuel dansk forskning i antisemitisme som led i den fhv. regerings handlingsplan mod antisemitisme (januar 2022).

Kortlægningen har til formål at give myndighederne et overblik over eksisterende viden på området.

Kortlægningen viser, at det primært er på de humanistiske fagområder, der forskes i antisemitisme. Aktuel dansk forskning i antisemitisme bærer præg af, at det spænder på tværs af fagområder og ofte er et delelement eller undertema i forskningsprojekter. Eksempelvis indgår antisemitisme primært i forskning, der bl.a. vedrører Holocaust, diskrimination eller menneskerettigheder.

Kortlægningen viser, at aktuel dansk forskning i antisemitisme generelt er yderst begrænset. Publikationsvolumen er meget lav, og antisemitisme er sjældent hovedtemaet i aktuelle forskningsprojekter- og publikationer. Siden 2017 har der således været ca. 119 forskningspublikationer, der bredt omhandler antisemitisme, og heraf ca. 19 publikationer snævert fokuseret på antisemitisme. I den danske forskerstand omfattet af kortlægningen er der ca. 1,7 årsværk, der forsker i antisemitisme snævert defineret, og 7,6 årsværk bredt defineret.

Ifølge kortlægningens respondenter er der generelt brug for mere forskning i antisemitisme, herunder hvordan den udvikles og spredes. Respondenterne har fremhævet to områder, hvor der særligt mangler forskningsbaseret viden: (1) den ’nye’ antisemitisme, hvor antisemitisme genereres ud fra en foragt for staten Israel, og (2) antisemitisme i onlinemiljøer, særligt de med konspirationsteoretiske tendenser. Respondenter påpeger endvidere, at dansk forskning i antisemitisme mangler konsolidering, f. eks i et center, gruppe eller lignende.

Kortlægningen omhandler kun aktuel dansk forskning i antisemitisme. Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme ved Udlændinge- og Integrationsministeriet belyser området yderligere og gennemfører i 2023 en kortlægning af forskning i antisemitisme i lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.

Kortlægningen er baseret på tre hovedkomponenter: en bibliometrisk undersøgelse af publikationerne, en spørgeskemaundersøgelse sendt til udvalgte forskningsinstitutioner i Danmark og en forskerdialog, hvor udvalgte forskere har fortalt om deres oplevelser og perspektiver.

Handlinger tilknyttet webside