Gå til indhold

Virksomheder og videninstitutioner er godt tilfredse med de danske klyngers aktiviteter

29. juni 2023
Ny survey viser, at Danmarks 13 viden- og erhvervsklynger er kommet godt fra land. Klyngerne er udpeget inden for styrkepositioner for at skabe netværk og mere samarbejde mellem forskere og virksomheder. Det bidrager til at skabe innovation bredt i samfundet.

Resultaterne fra surveyen, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har gennemført blandt virksomheder og videninstitutioner i 2022, viser blandt andet, at:

  • Over tre fjerdedele af virksomheder og videninstitutioner er i høj eller nogen grad tilfredse med klyngernes udbud af aktiviteter. Aktiviteterne opfattes samtidig som relevante og dækkende for deres behov, samt geografisk nemt tilgængelige.
  • Knap halvdelen af virksomhedsdeltagerne oplever, at klyngeaktiviteterne i høj eller nogen grad bidrager til eller vil bidrage til den konkrete innovation, der foregår i virksomhederne. Det er særligt virksomheder, der indgår i samarbejdsprojekter, der oplever at få et innovationsudbytte, herunder inden for bæredygtighed og grøn omstilling.
  • Mere end fire ud af fem virksomheder og deltagere fra videninstitutioner oplever at deltagelsen i klyngernes aktiviteter har bidraget til relevante kontakter, netværk og match-making med andre organisationer. Knap halvdelen af virksomhederne i klyngernes samarbejdsprojekter vurderer, at de har samarbejdet med en videninstitution, de ellers ikke ville have samarbejdet med.
  • Godt to tredjedele af både virksomheder og videninstitutioner oplever at have modtaget relevante henvisninger, information eller vejledning til brug af andre ordninger eller finansieringsmuligheder.

På den baggrund vurderes det overordnet set, at klyngerne er kommet godt fra land, og at de tilbyder et relevant udbud af aktiviteter til klyngernes deltagere.

Resultaterne viser omvendt også, at der på forskellige områder er potentiale for at styrke klyngeindsatsen yderligere. Der kan blandt andet gøres mere for at tiltrække flere nye deltagere fra videninstitutioner, idet de fleste deltagere fra videninstitutioner har deltaget i mange år. Samtidig er der en lav grad af repræsentation fra professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime og kunstneriske uddannelser. Derudover kan der gøres en fokuseret indsats ift. at nå ud til flere virksomheder fra Region Sjælland, da de er underrepræsenteret i klyngerne.

Direktør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Mikkel Leihardt siger:

- Klyngerne er helt centrale brobyggere mellem forskningen på universiteter, samt viden fra GTS-institutterne og øvrige videninstitutioner i forhold til innovation i virksomheder. Og det er godt, at deltagere fra både videninstitutioner og virksomheder generelt er tilfredse med klyngernes aktiviteter. På nogle områder er der potentiale for at få endnu større nytte af klyngerne, og fokus skal derfor være på at styrke og udbrede deltagelsen i klyngerne – både i nuværende og kommende programperiode.

Fakta om surveyen

Virksomheder og videninstitutioner, der har deltaget i klyngernes aktiviteter i 2021 og første halvår af 2022, har modtaget surveyen. Undersøgelsen er distribueret til 3126 unikke virksomheder og 1296 repræsentanter fra videninstitutioner med en samlet svarandel på 24 pct. hele besvarelser og 6 pct. delvise besvarelser.

Surveyundersøgelsen indgår som en del af klyngernes samlede evalueringsramme for innovationskraftprogrammet for 2021-2024.

Fakta om viden- og erhvervsklyngerne

Der er udpeget 13 landsdækkende viden- og erhvervsklynger inden for de stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder i Danmark. Klyngerne modtager offentlig finansiering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse under klyngeprogrammet: ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”. Derudover forvalter klyngerne også øvrige finansieringskilder som f.eks. EU-programmer, private fonde og andre ordninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Klyngerne består af et større antal beslægtede virksomheder, videninstitutioner og andre relevante aktører inden for de udvalgte danske erhvervsmæssige og teknologiske styrkepositioner, som understøttes af en klyngeorganisation med det formål at fremme videndeling, samarbejde og innovation.

Kontakt

Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside