Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

I 2015 fik Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvaret for deponering af radioaktivt affald i Danmark. Her kan du få et overblik over sagen og følge med i nyheder, aktiviteter og dokumenter.

I årene 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023. Siden 2003 har der været undersøgelser i gang af, hvordan det radioaktive affald fra Risø-anlæggene og andre kilder, f.eks. hospitaler, bedst kan opbevares i fremtiden.

Undersøgelserne og den politiske diskussion har især drejet sig om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Et slutdepot betyder, at affaldet bliver deponeret endeligt. Et mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på senere endelig deponering. Efter afslutning af supplerende studier af en mellemlager-løsning i december 2016 rapporterede en tværministeriel arbejdsgruppe til daværende regering i 2017. Alle Folketingets partier vedtog den 15. maj 2018 forslag til folketingsbeslutning B90/2018 om en langsigtet løsning.

Aktiviteter

Status, 12. oktober 2022:

Rapporten fra IAEA's evaluering i maj 2022 af det danske system for håndtering af radioaktivt affald (se nedenfor) er nu offentliggjort. Samtidig er Folketingets Sundhedsudvalg og Uddannelses- og Forskningsudvalg blevet orienteret om evalueringen. Næste skridt er, at evalueringens anbefalinger og forslag skal gennemgås af de ressortansvarlige ministerier (Sundhedsministeriet, Forsvarsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet) med henblik på opfølgning.

Referat fra møde i Kontaktforum Roskilde den 19. september 2022 er nu offentliggjort. På mødet drøftede man status for sikkerhedsvurdering af de nye lagerfaciliteter, som skal anlægges på Risø-halvøen. Processen for miljøkonsekvensvurdering og lokalplanarbejde for de nye lagerfaciliteter blev gennemgået. Dansk Dekommissionering redegjorde for status på en affaldsstrategi, som skal fastlægge håndteringen af affaldet frem til anbringelse i et slutdepot. Dansk Dekommissionering gav desuden en status på opfyldelsen af et påbud fra Roskilde Kommune om at fjerne et lager af uranmalm og rense jorden under malmen inden 31. december 2022. Denne frist kan ikke efterleves af hensyn til overholdelse af myndighedskrav inden igangsætning af oprensningen. Der vil blive givet ny status på sagen på førstkommende møde i Kontaktforum Roskilde. Endelig diskuterede Kontaktforum Roskilde uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersens svar på et brev fra byrådet. Det er ønsket fra byrådet, at processen frem mod etablering af et slutdepot og dermed flytning af affaldet fra Risø-halvøen bliver fremmet mest muligt og med større fremdrift. Minsteren har svaret, at løsningen vil følge folketingsbeslutning B90/2018 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, men at en flytning af affaldet fra Risø-halvøen ikke kan realiseres inden 1. oktober 2027 som ønsket af byrådet.

I dagene 1.-9. maj 2022 afviklede FN's atomenergiagentur, IAEA, en evaluering af Danmarks system for håndtering af radioaktivt affald. Et evalueringspanel med internationale eksperter udpeget af IAEA besøgte Danmark og besigtigede Dansk Dekommissionering. Desuden blev der afholdt en møderække på grundlag af en selvevalueringsrapport, som Sundhedsstyrelsen, Dansk Dekommissionering og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde udarbejdet. De foreløbige resultater af evalueringen er beskrevet i en pressemeddelelse fra IAEA, som netop er offentliggjort. Den endelige evalueringsrapport vil blive offentliggjort om ca. tre måneder efter kvalitetssikring i IAEA.

GEUS offentliggorde den 19. januar 2022 resultaterne af studier af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde. Samme dag offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet en nyhed om GEUS-studierne og den videre proces. I tilknytning til denne nyhed er der lavet en sammenfatning af spørgsmål og svar til forskellige emner.

 Kontaktforum Roskilde holdt møde den 13. december 2021. På mødet præsenterede Dansk Dekommissionering en ny plan for flytning af en beholdning uranmalm, som var tiltænkt udvikling af brændselsstave til et dansk atomkraftværk. Siden 1980erne har malmen ligget på Risø-lokaliteten, men den skal flyttes til en ny placering på Risø i forbindelse med opgradering af lagerfaciliteterne til yderligere 50 års drift. Blandt de øvrige emner var: Status på arbejdet med en ny opgraderet lagerfacilitet, præsentation af Dansk Dekommissionerings arbejde med en affaldsstrategi, orientering om en international evaluering i maj 2022 af det danske system for håndtering af radioaktivt affald samt en orientering om vedtagelse i Nordisk Råd af et forslag om udvikling af et fælles nordisk slutdepot for NORM affald (naturligt forekommende radioaktivt materiale fra eksempelvis råstofudvinding). Kontaktforum Roskilde mødes igen i februar 2022, og du kan læse dagsorden m.v. på ufm.dk, så snart mødet er indkaldt.

IAEA, FN's agentur for atomenergi, har gennemført en evaluering af Danmarks system for strålebeskyttelse og sikring vedrørende radioaktivitet m.v. Et ekspertpanel udpeget af IAEA har i perioden 1.-8. september 2021 besøgt Danmark og gennemgået dansk lovgivning og tilsynspraksis. Panelet har bl.a. interviewet og besøgt Dansk Dekommissionering, hvor panelet deltog i et inspektionsbesøg fra de nukleare tilsynsmyndigheder i Sundhedsstyrelsen og Beredsskabsstyrelsen.  Panelet vurderer, at det danske system er velfungerende, men at der er behov for nye tiltag i forhold til regulering af håndteringen af  NORM (naturligt forekommende radioaktivt materiale, f.eks. fra råstofudvinding) og fremtidig affaldshåndtering i forbindelse med udviklingen af et dansk slutdepot for radioaktivt affald. Den endelige rapport er blevet offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

TV2 Lorry har 8. september 2021 lagt en reportage på sin YouTube-kanal fra et besøg på Dansk Dekommissionering med fokus på nedrivningen af DR 3-reaktoren.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort Nationalt program for ansvarlig og sikker behandling af nukleart brændsel og radioaktivt affald i Danmark . Programmet er udarbejdet på baggrund af EU's direktiv om brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (2011/70/EURATOM) og beskriver udmøntningen af Danmarks politik vedrørende radioaktivt affald. Programmet er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Dansk Dekommissionering har bidraget med oplysninger vedrørende den nationale affaldsbeholdning for radioaktivt affald, affaldshåndteringsmetoder samt tekniske løsninger, herunder planer og aktiviteter vedrørende forskning, udvikling og demonstrationsprojekter.

Det nationale program for radioaktivt affald blev præsenteret for det nationale kontaktforum og Kontaktforum Roskilde på et møde den 7. juni 2021.

Dansk Dekommissionering har modtaget projektforslag om Ny Opgraderet Lagerfacilitet (NOL) fra totalrådgiver. Inden udbud af projektet skal der indhentes godkendelse af en sikkerhedvurdering fra de nukleare tilsynsmyndigheder.

GEUS arbejder videre med forberedelse af geologiske undersøgelser i ca. 500 meters dybde på grundlag af eksisterende data. Forberedelserne er blevet udvidet med modellering af strømning og forseglingsegenskaber i forskellige bjergarter. Rapporteringen af GEUS' forberedende arbejde er derfor udsat til begyndelsen af 2022.

Danmarks Radios P1 bragte den 23. januar 2020 et længere program om Dansk Dekommissionerings arbejde i serien Så vidt vi ved.

Undersøgelse af mellemlagerløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen 2012-2017.

Undersøgelse af slutdepotløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med slutdepotløsningen i perioden 2002-2015.  I 2015 blev Folketingets partier enige om at sætte arbejdet med et slutdepot i bero for at få undersøgt et langtidsmellemlager.

I 2018 besluttede Folketinget, at arbejdet med et slutdepot skulle genoptages. Du vil fremover kunne følge arbejdet med slutdepotløsningen på ufm.dk.

 

Kontakt

Uddannelses-og Forskningsstyrelsen
Chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen
e-mail: kbbs@ufm.dk
telefon: 7231 8876. 

Genvej til denne sektion: ufm.dk/deponering

Teknisk baggrund

Uddybende teknisk materiale fra undersøgelserne af slutdepot og mellemlagerløsning.

Politisk behandling

Oplysninger om den politiske behandling af sagen siden 2003.

Senest opdateret 06. september 2019