Gå til indhold

Offentlig-privat samarbejde

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

1. Resumé

Den offentlige sektor er et vigtigt omdrejningspunkt i velfærdssamfundet og er med til at skabe forudsætninger for vækst og beskæftigelse i den private sektor. Tilsvarende er den private sektor en vigtig leverandør af ydelser på en lang række områder i den offentlige sektor. Den offentlige og private sektor fungerer med andre ord i et gensidigt samspil, som hinandens forudsætninger. Der mangler dog systematisk viden om effekter, erfaringer og muligheder for udbygning af dette samspil. Forskning på dette område kan styrke samspillet og hjælpe de forskellige aktører til at udvikle offentlige serviceløsninger og samtidig give grobund for innovation, vækst og arbejdspladser i den private sektor.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Den offentlige sektor tilvejebringer således serviceydelser, der skaber rammerne for en stor veluddannet arbejdsstyrke, der matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft. Omvendt er den private sektor og dennes produktion også nødvendig for den offentlige sektor, både fordi den tilvejebringer det skattegrundlag, der finansierer de offentlige udgifter, og fordi den leverer varer og tjenester til brug for den offentlige produktion.

Det offentlig-private samarbejde kan i dag antage mange former lige fra traditionel udlicitering over offentlige private partnerskaber(OPP) samt offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) til frit valgs-modeller på eksempelvis sundheds- og ældreområdet. Konkurrenceudsættelsen har traditionelt været størst indenfor bygge- og anlægsområdet og bredte sig i 1990’erne til hjælpefunktioner som rengøring samt vej- og parkvedligeholdelse. I 00’erne er mulighederne for frit valg blevet udbygget, så der i dag er frit valg på områderne for hjemmehjælp, skoleområdet, sygehusvalg, børnepasning m.fl. Samtidig er der draget erfaringer med udlicitering og konkurrenceudsættelse indenfor kernevelfærdsområder såsom plejecentre.

Der er imidlertid stor forskel på anvendelsen af offentlig-privat samarbejde på tværs af kommuner og serviceområder, hvilket giver stor mulighed for læring, vidensdeling og udveksling af best practice. En styrket forskningsindsats vil give et vidensbaseret grundlag for at udvikle de offentlige serviceydelser og arbejdspladser samtidig med, at der skabes grobund for vækst og beskæftigelse i den private sektor. Opnåelse af disse effekter og gevinster kræver dog, at der opbygges et langt stærkere vidensgrundlag, end der er til stede i dag, og her kan et styrket forskningsfokus spille en central rolle.

3. Forskningsbehov

Samarbejdet mellem den offentlige og private sektor er ofte en ideologisk kampplads, hvor beslutningerne mere hviler på politiske overvejelser end på solid viden om effekterne af det offentlig-private samarbejde. Dermed går der meget viden tabt, som kunne udvikle samarbejdet yderligere og skabe grobund for kvalitetsudvikling og innovation i de offentlige serviceydelser samtidig med at vækst og arbejdspladser i den private sektor bliver understøttet.

Der mangler systematisk og gennemarbejdet dokumentation af effekterne af offentlig-privat samarbejde. Det gælder både effekter i forhold til pris, kvalitet, innovation og medarbejderforhold i den offentlige sektor samt skabelsen af arbejdspladser, vækst og eksportmuligheder i den private sektor. Mangel på viden om effekterne gør sig gældende i forhold til alle former for offentlig-privat samarbejde.

Samtidig mangler der viden om, hvordan samarbejdet bedst skrues sammen, så man opnår de bedst mulige resultater til gavn for borgere, ansatte såvel som skatteydere. Der er derfor et betydeligt potentiale ved en styrket forskningsmæssig indsats inden for udvikling af det offentlig-privat samspil, så vi som samfund i fremtiden får mest mulig gavn af begge sektorers styrker og kompetencer. Det kræver et strategisk og langsigtet forskningsmæssigt fokus, som vil bringe Danmark internationalt i front.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen

Vidensopsamling og forskning i effekter af offentlig-privat samspil er i dag spredt på flere forskellige forskningsmiljøer i Danmark. Der har været forskellige konkrete tiltag til samling af forskningsmiljøerne i en strategisk og langsigtet forskningssatsning, men der har manglet finansieringsmuligheder og forskningspolitisk tilskyndelse. Det er af afgørende betydning, at disse initiativer understøttes og tilskyndes via Forsk2025 strategien, så der sættes større forskningspolitisk- og finansieringsmæssigt fokus på området i fremtiden.

Et øget fokus på offentlig-privat samspil bør bygge på et godt samspil mellem forskere og forskellige interessenter, der kan bidrage med vigtig viden om de konkrete samarbejder. I regi af eksempelvis Effektdoku-forskningsprojektet, som har deltagelse af forskere fra RUC, KU, KORA, AAU, CVS og AU, sker der i dag en vigtig vidensudveksling mellem forskere og relevante interessenter.

Ligeledes er det centralt, at forskningsresultaterne omsættes til brugbar information, som kan anvendes som beslutningsgrundlag for prioriteringerne i forhold til offentligt privat samarbejde. Det kræver også et strategisk og længerevarende fokus på området, så den opnåede viden via forskning på internationalt topniveau gradvist kan omsættes til forbedrede offentlige serviceydelser, arbejdspladser, innovation samt vækst og eksportmuligheder.

5. Danske forudsætninger

Der har i årenes løb været nedsat forskellige offentlige råd og nævn, som har haft til opgave at tilvejebringe viden og informere om offentlig-privat samarbejde. Senest har Rådet for Offentlig Privat Samarbejde (ROPS) fungeret frem til udgangen af 2015. ROPS har udarbejdet adskillige undersøgelser, der mest har haft karakter af erfaringsopsamling fra udvalgte projekter indenfor forskellige områder.

Forskningsmæssigt har der været gennemført en række enkeltstående forskningsprojekter om offentlig-privat samspil, som har belyst udvalgte problemstillinger og tematikker. Men der har indtil nu manglet et samlet og langsigtet forskningsmæssigt fokus på offentligprivat samspil i Danmark. Derved går afgørende viden tabt om samarbejdsmulighederne for både den offentlige og private sektor.

En række forskere fra flere af landets førende forskningsmiljøer på området, herunder RUC, KU, AAU, AU, KORA og CBS, er i øjeblikket ved at etablere et forskningscenter for offentlig-privat samarbejde med henblik på at bygge oven på de hidtidige forskningsresultater. Danmark har således en international styrkeposition på området, og formålet med en styrket forskningsindsats er at skabe en forskningsbaseret viden, som kan bidrage til at skabe et stærkere vidensgrundlag og dermed kvalificere det offentlig-private samspil om løsning af offentlige opgaver i fremtiden.

6. Mål, effekt og perspektiver

Målet med forskning i effekter af offentlig-privat samspil for så vidt angår pris, kvalitet, innovation, medarbejderforhold samt vækst, arbejdspladser og eksportmuligheder er at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for offentlige såvel som private aktører og dermed kvalificere fremtidige beslutninger på området. Det vil trække perspektiver til et bedre samarbejde mellem den offentlige og private sektor til gavn for beskæftigelse, vækst,
eksport og velfærd i mange år fremover.

7. Kontaktperson

Peter Ahrenfeldt Schrøder, pas@lo.dk, 29826610.

8. Forslagets prioritering

5. prioritet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022