Gå til indhold

Kommissorium for DTR

I forbindelse med oprettelsen af Det Tværministerielle Rumudvalg blev følgende kommissorium udarbejdet.

Baggrund

Den 8. maj 2015 fik uddannelses- og forskningsministeren ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder spørgsmål vedrørende godkendelse, kontrol og registrering af opsendelse af rumgenstande, ansvaret for deltagelse i internationalt samarbejde om aktiviteter i det ydre rum samt for koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdede i samarbejde med en række andre ministerier på denne baggrund rapporten ’Kortlægning af rumområdet i Danmark’, som blev præsenteret i december 2015. Heri anbefaledes det bl.a., at der nedsættes et tværministerielt udvalg for myndighedsvaretagelsen på rumområdet. Det anbefaledes desuden, at der udarbejdes en national rumstrategi til fremlæggelse i sommeren 2016. Udvalget har til opgave at koordinere og følge op på implementeringen af initiativer og målsætninger i denne strategi.

Baggrunden for beslutningen om udvalgets oprettelse er at sikre, at Danmark fuldt ud udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder for så vidt angår gevinster for det private erhvervsliv, for offentlige myndigheder og ved de danske forskningsinstitutioner. Det er endvidere afgørende, at Danmark fremadrettet forholder sig proaktivt til de mange muligheder, som forventes at opstå i takt med at den rumbaserede infrastruktur løbende udvikles og udvides.

Oprettelsen af det tværministerielle rumudvalg er en udmøntning af det ressortansvar for koordinering af Danmarks rumaktiviteter, som uddannelses- og forskningsministeren er blevet overdraget.

Formål

Det overordnede formål med udvalgets arbejde er at bidrage til at skabe rammerne for at udløse det betydelige potentiale, som en mere effektiv indsats og investering af Danmarks rumaktiviteter forventes at indeholde inden for vækst og beskæftigelse i den private sektor, mere effektiv varetagelse af myndighedsopgaver samt fordele for forskningsmiljøerne. Hertil skal udvalget arbejde for et øget hjemtag fra de europæiske programmer. Udvalget skal tjene som koordinerende enhed for Danmarks rumaktiviteter ud fra den strategiske ramme som fastlægges i den nationale rumstrategi.

Udvalget får til opgave at sikre en overordnet koordination på tværs af relevante myndigheder. Myndighedsvaretagelse af de danske rumaktiviteter er spredt ud over en række ministerier, eksempelvis på det internationale område, hvor ansvaret for EU's satellitsystem Galileo varetages af Transport- og Bygningsministeriet, EU’s jordobservationssystem Copernicus af Uddannelses- og Forskningsministeriet og EU's organisation for meteorologiske satellitter, EUMETSAT af Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet. Der er behov for, at der skabes et fælles udgangspunkt for dansk interessevaretagelse nationalt og internationalt, så Danmark i højere grad taler med én stemme på tværs af de forskellige fora.

Udvalget skal tillige fungere som forum for udveksling af viden om seneste udvikling, aktiviteter og trends inden for de forskellige ressortområder og sikre koordination på tværs. De forskellige rumbaserede systemer og infrastrukturer kan ofte være til gavn på tværs af ressortområderne og bidrage til løsninger, der kan give en mere effektiv myndighedsvaretagelse.

Underudvalg

Udvalget kan efter behov nedsætte en række underudvalg for at understøtte den praktiske koordinering på faglige underområder. Udvalget vil forestå den overordnede koordinering af Danmarks rumaktiviteter mens underudvalgene vil koordinere Danmarks aktiviteter og initiativer inden for specifikke områder såsom jordobservation, satellitnavigation og sikkerhed og beredskab.

Nedsættelsen af et underudvalg skal tage udgangspunkt i initiativerne i den nationale strategi og ledsages af et kommissorium, en handlingsplan eller anden form for retningsgivende værktøj for løsningsorienteret arbejde.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil være ansvarlig for koordinering mellem udvalget og de enkelte underudvalg samt for koordinering mellem underudvalgene, med henblik på at undgå overlap i arbejdet og for at sikre, at eventuelle synergieffekter udnyttes bedst muligt.

Medlemmer

Udvalget består af en repræsentant fra hvert af de ministerier, der varetager myndighedsopgaver i relation til rummet eller som har særlige interesser i inden for rumområdet. Ved oprettelsen af udvalget deltager Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand), Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Forsvarsministeriet.

Deltagelse sker på tilstrækkeligt niveau med henblik på at sikre en overordnet koordination på møderne samt at understøtte strategiske drøftelser af udviklingen på området og endelig sikre agil beslutningskompetence om igangsættelse af initiativer m.m.

Sekretariatsbetjening

Udvalget sekretariatsbetjenes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation [nu: Uddannelses- og Forskningsministeriet]. Sekretariatet fastlægger dagsordener og udarbejder mødemateriale i koordination med udvalgets medlemmer.

Sekretariatet udarbejder hvert år en rapport over udvalgets og underudvalgenes aktiviteter samt status for udvalgets opfølgning på initiativer og anbefalinger i den nationale rumstrategi.

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022