Gå til indhold

Europæiske innovationsøkosystemer

Med europæiske innovationsøkosystemer ønsker Europa-Kommissionen at skabe et mere sammenhængende og effektivt innovationsøkosystem. Ambitionen er at understøtte opskalering af virksomheder og samtidig anspore innovationen til at adressere vigtige samfundsmæssige udfordringer på ansvarlig vis.

Hvad kan du søge støtte til?

Både EU og resten af verden står overfor flere alvorlige og hurtige ændringer, når det gælder bl.a. klima, digital omstilling og geopolitik. Samtidig skaber COVID-19 pandemien unikke sundhedsmæssige, sociale og økonomiske udfordringer med et presserende behov for handling. Krisen har medført, at forskere, iværksættere, industrien, offentlige myndigheder og institutioner, civilsamfundet og folk over hele verden er rykket sammen i en fælles indsats for udvikle innovative løsninger og sikre post-pandemisk stabilitet.

De problemer, som verdenssamfundet nu står overfor, understreger vigtigheden og nødvendigheden af samarbejde på tværs af faggrupper og discipliner. Kun på den måde vil der findes bæredygtige løsninger, som vil sikre social og økonomisk genopretning samt en ansvarlig klimamæssig udvikling.

Med europæiske innovationsøkosystemer ønsker Europa-Kommissionen at fremme initiativer målrettet alle centrale strategiske fokusområder i Horizon Europe og samtidig brolægge det såkaldte innovation gap. Dette gøres via støtte til samarbejde mellem excellente regionale og lokale innovationsøkosystemer, støtte til fremspirende innovationsøkosystemer via kobling til eksisterende netværk samt støtte til innovative SMV’er.

Programmets hovedområder

Programmet fordeler sig på to delområder:

  1. CONNECT
  2. INNOVSMES.

CONNECT

Der er fokus på at bygge integrerede og inkluderende innovatiosøkosystemer. Økosystemerne vil hvile på allerede kendte styrkepositioner på både lokalt, nationalt og europæisk plan samtidig med, at nye aktører inkluderes. Dette for at definere og indfri kollektive ambitioner for imødekomme behov fra borgere og samfund.

INNOVSMES

Der er fokus på støtte til European Partnership on Innovative SMEs, som vil hjælpe innovative SMV’er med at øge deres forsknings- og udviklingskapacitet og produktivitet, og samtidig støtte SMV’ernes vej til globale værdikæder og nye markeder.

Aktuelle muligheder under delprogrammet

Der henvises til arbejdsprogrammet for en gennemgang af de finansieringsmuligheder, som vil være tilgængelige under European Innovation Ecosystems.

Projekttyper der ydes støtte til

Der ydes støtte til følgende projekttype:

  • Coordination and Support Actions (CSA’er)
  • Research and Innovation Actions (RIA’er)
  • Programme Co-fund Actions.

Et konsortium skal som udgangspunkt bestå at minimum tre forskellige og uafhængige juridiske enheder, og der gives tilskud i beløbsstørrelsen 0,3-5,0 mio. euro. I de fleste CSA-projekter vil de tildelte støttebeløb blive udmøntet i form af lump sums.

Reglerne for de respektive opslag samt nærmere beskrivelse af projekternes udkomme er beskrevet i arbejdsprogrammet for Europæiske Innovationsøkosystemer.

Hvem kan søge?

Nationale og/eller regionale innovationsmiljøer i samarbejde med den private sektor, relevante interessenter fra innovationsøkosystemerne, herunder innovative SMV’er og start-ups, samt aktører fra den akademiske verden, investorer, fonde, klynger, foreninger og det civile samfund.

Krav til ansøgerne

Da europæiske innovationsøkosystemer favner en bred vifte af programmer og opslag – hver med sine deltagelsesregler – bør man læse arbejdsprogrammet, hvor kravene til ansøgerne vil være beskrevet under de respektive opslag.

Læs mere

 

Kontakt

Barbara Spano
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 95 15
Email: bsp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. oktober 2023