Gå til indhold

Hvad kan du søge?

Horizon Europe støtter fri forskning, forskermobilitet, strategisk forskning og innovation, hvor tværsektorielle og tværfaglige løsninger på tværs af lande typisk er i højsædet. Desuden støtter Horizon Europe forskning og innovation via partnerskaber, missioner og en række tværgående indsatser.

Midlerne i Horizon Europe kan søges af universiteter, virksomheder, forskningsinstitutioner, NGO'er, kommuner m.fl., der ønsker at indgå i internationalt samarbejde omkring forskning eller innovation.

Fri forskning og forskningsinfrastruktur

Det Europæiske Forskningsråd

HE_919X538_ERC.pngDet Europæiske Forskningsråd yder støtte til internationale, banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder og emner. Projekterne skal bidrage til forskningsmæssige gennembrud for Europa.

Marie Skłodowska-Curie Actions

HE_919X538_MSCR.pngProgrammet støtter international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling og har bl.a. fokus på at uddanne og fastholde talentfulde forskere i Europa. Programmet tager afsæt i det frie emnevalg og søger at styrke forskeres innovationskompetencer.

Forskningsinfrastruktur

copy_of_HE_919X538_Infrastruktur.pngAdgang til f.eks. store og dyre instrumenter eller infrastrukturer som synkrotroner og supermikroskoper er essentiel for at skabe videnskabelige fremskridt og innovation. Programmet yder derfor støtte til at åbne, konsolidere og udvikle europæiske forskningsinfrastrukturer.

Strategisk forskning

Sundhed

HE_919X538_Sundhed.pngProgrammet støtter projekter, som forbedrer og beskytter EU-borgeres sundhed og trivsel via ny viden og innovation. Der er fokus på bl.a. mekanismeforskning, personlig medicin, folkesundhed, sundhedsøkonomi, klinisk afprøvning, ny teknologi og digitalisering.

Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

HE_919X538_Samfund.pngProgrammet støtter forskning og innovation inden for kreativitet, demokrati, forvaltning, medborgerskab og kulturarv. Programmet har et tværfagligt fokus på samfundsvidenskab og humaniora og fokuserer på samfund og kultur.


Civil samfundssikkerhed

copy_of_HE_919X538_CivilSikkerhed.pngProgrammet støtter sikkerhedsforskning og forebyggelse inden for naturkatastrofer, kriminalitet og terror og søger at bidrage til trygge europæiske samfund, sikring af infrastruktur, Europas ydre grænser og cybersikkerhed.

Det digitale område, industri og rummet

HE_919X538_Kultur.pngProgrammet søger at styrke europæisk kapacitet inden for centrale teknologier til digitalisering, produktion og rumteknologi og at støtte en konkurrencedygtig, miljøvenlig og digitaliseret industri i Europa.

Klima, energi og mobilitet

HE_919X538_Klima.pngProgrammet støtter internationalt samarbejde om nye, bæredygtige løsninger inden for klimatilpasning, energi, transport og den grønne omstilling. Programmet søger at bidrage til grøn vækst, jobs og inddragelse af borgere og brugere.

Bioøkonomi, fødevarer, naturressourcer, landbrug og miljø

HE_919X538_BioFdevarer.pngProgrammet støtter en bred vifte af tværfaglige projekter bl.a. inden for biodiversitet, sunde fødevarer, dyrevelfærd, fiskeri og bioøkonomi. Internationalt samarbejde skal søge at bidrage til cirkulær økonomi, bæredygtige, grønne samfundsløsninger og sunde liv.

Innovation

Det Europæiske Innovationsråd

HE_919X538_EIC.pngDet Europæiske Innovationsråd ønsker at identificere og realisere såkaldte high risk, high gain innovations og har særlig fokus på virksomheder. Rådet støtter banebrydende teknologier på alle udviklingsstadier fra ide til marked.

Missioner og partnerskaber i Horizon Europe

Missioner

Missioner er et nyt koncept i Horizon Europe med ambitiøse og konkrete mål. Et af målene er, at Europa i 2030 har 100 klimaneutrale byer. Med de fem missioner vil EU tackle fem store samfundsudfordringer via ny forskning og innovation og samtidig inddrage Europas borgere i processen.

Partnerskaber

Et partnerskab er et samarbejde mellem offentlige og private aktører på tværs af EU og medlemslandene og de associerede lande. De første 14 partnerskaber starter i 2021-22, mens de andre 35 partnerskaber lanceres i bølger.

Andre programmer til internationalt samarbejde

Andre programmer

Horizon Europe rummer også en række mindre programmer til internationalt samarbejde. Det gælder f.eks. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Europæiske Innovationsøkosystemer. Herudover støtter organisationen COST etablering af internationale forskernetværk.

Søg støtte til din EU-ansøgning

EUopSTART

Ansøgere kan få dækket halvdelen af udgifterne forbundet med at udarbejde en EU-ansøgning. Der er tre frister om året.

Præ-evalueringsordning

Koordinatorer kan få kvalitetstjekket deres EU-ansøgning af to 'evaluatorer', før de indsender den. Kan søges løbende.

Senest opdateret 14. juni 2021