Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) - November 2010

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i efteråret 2010 89 postdocstipendiat-ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 179.007.461 kr.

Neden for angives de ansøgninger, som FSE på sit møde den 18.-19. november 2010 har:

  • besluttet at yde hel eller delvis støtte til (angivet med bevilget beløb i oversigten) eller
  • overvejet at give bevilling i omegnen af den angivne størrelse, men har ikke truffet endelig afgørelse (angivet med reserveret i oversigten). Disse ansøgere vil blive kontaktet direkte af rådets sekretariat.

Desuden har rådet udmøntet ventelisterne fra rådets uddelingsmøde i september 2010.

Der tages forbehold for såvel trykfejl som eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Bevillingsbreve og afslag vil blive fremsendt elektronisk snarest muligt.


Individuelle postdoc-stipendier


Projekttitel: Are Major Policy Reforms Possible in the EU? Explaining Policy Change in a Gridlocked Polity
Bevillingsmodtager: Manuele Citi
Institution: Copehagen Business School
Bevilget beløb: kr 1.780.000,00

Projektbeskrivelse: Over the last decades, the European Union has acquired an increasing amount of power in a wide range of policy areas. While the member states of the EU have retained their competences on welfare state policies (education, labour, health and pension policy, for instance), the EU has gradually expanded its power in the government of the common market: all the legislation concerning competition, trade and environmental protection - just to name a few competences – is nowadays decided in Brussels. In addition, the EU has gained an increasing role in other policy areas having a direct impact on the European economy, such as science, technology and innovation policy, cohesion policy, regional policy and the like. The problem with the EU, however, is that its institutional setting does not allow any major change of the status quo: EU policies change only in incremental steps. This is because the legislative process was engineered in such a way to ensure the widest possible consensus among the member states, and across the EU institutions. This research investigates the real capacity of the EU to reform its policies, and asks whether (and how) major policy changes would still possible in the EU. The results of this research will allow us to answer some compelling questions as: is the accession of new member states progressively undermining the decisional capacity of the EU? Are EU member states shifting more powers to an entity that is less and less capable to produce policy reforms?


Projekttitel: Chemical youth: drinking and recreational drug use in the night-time economy in Denmark and the United Kingdom
Bevillingsmodtager: Jeanette Østergaard
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: kr 1.943.000,00

Projektbeskrivelse: Formålet med dette studie er at belyse forskelle og ligheder i danske og engelske unges brug af alkohol og illegale stoffer. Internationale rapporter har siden midten af 1990erne påvist, at sammenlignet med andre europæiske unge, drikker danske og engelske unge sig hyppigst fulde, og de har det højeste forbrug af hash og hårde stoffer, som amfetamin og kokain. I England har det relative omfattende brug af illegale stoffer blandt unge ført til en videnskabelig debat om, hvorvidt stoffer er normaliseret, dvs. er blevet en naturlig del af den måde, hvorpå unge er forbrugere - i en tiltagende og homogeniserende nattetids-økonomi. Studiet vil tage udgangspunkt i denne debat kombineret med Scott Lashs seneste teori om, hvordan stof-oplevelsen og -erfaringen er et eksempel på en ’intensiv kultur’, hvor det heterogene og enestående står i modsætning til en stadig mere omfattende ’ekstern kultur’, som ensretter og homogeniserer. Studiet anvender både komparative longitudinelle kvantitative og kvalitative metoder; herunder innovative virtuelle metoder såsom internet-baseret mobil surveys og virtuelle synkrone fokusgruppeinterviews. Formålet med studiet er således både at belyse, hvorfor danske og engelske 18-24-årige er så ens i deres brug af alkohol og illegale stoffer, samt at udvikle teoretisk-baseret forskningsmetoder, som vil kunne anvendes til fremtidig international overvågning af unges rekreative stofbrug.


Projekttitel: Retlige standarder for offentlige myndigheders erstatningsansvar
Bevillingsmodtager: Jannie Dyring
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.578.000,00

Projektbeskrivelse: Projektet handler om offentlige myndigheders erstatningsansvar, der giver anledning til et stadig stigende antal retssager. Grundlaget for det offentligretlige erstatningsansvar er ikke fastsat ved lov, men baseres på den i dansk retspraksis udviklede norm for det privatretlige ansvar. Det er projektets arbejdshypotese, at normen for offentlige myndigheders erstatningsansvar påvirkes af de seneste tyve års dybtgående forandringer af velfærdsstaten, hvor forholdet mellem myndighed og borger i stigende grad domineres af kontraktpolitik, forhandlingsideologi, selvforvaltning, egenkontrol, privatisering og effektivitetshensyn. Når myndighedernes relation til borgerne skifter fra at forvalte til at varetage og fra at regulere til at forhandle, må det nødvendigvis påvirke borgernes forventning om myndighedernes erstatningsansvar, hvis det går galt. Men samtidig begrunder effektivitetshensyn, at myndighedsfejl ikke automatisk udløser ansvar. Det må derfor overvejes, om myndigheders erstatningsansvar ved siden af genopretning og prævention tillige påvirkes af et styringsperspektiv, hvilket kræver inddragelse af andre samfundsvidenskaber. Det er projektets formål på grundlag af nyere dansk retspraksis, komparative studier af norsk, tysk og engelsk ret samt EU-ret og menneskerettigheder at formulere en generel ansvarsnorm for offentlige myndigheders erstatningsansvar, samt supplere denne med specielle ansvarsnormer indenfor forskellige forvaltningsområder.


Projekttitel: Investigating the micro foundation of issue voting and issue competition
Bevillingsmodtager: Christoph Arndt
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.643.000,00

Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger sammenhængen mellem borgere, politiske emner og politiske partier. Forholdet mellem vælgere og partier er et vigtigt aspekt af folkestyret. Typisk har politologer undersøgt, hvordan vælgernes karakteristika påvirker partivalget, hvor disse karakteristika forstås som stilling, uddannelse, egne økonomiske interesser og værdier. I de senere år har forskningen dog i stigende grad fokuseret på politiske emner (udlændige, dagpenge, efterløn) som forklaring på forholdet mellem partier og vælgere. Påstanden er, at partier fokuserer på bestemte emner for at fastsætte den politiske dagsorden med henblik på at tiltrække nye vælgere. En afgørende svaghed ved denne tilgang er dog, at man ser bort fra borgernes forskellige karakteristika. Det er således svært at forstille sig, at alle borgere reagerer ens på de samme politiske emner. Den problemstilling er imidlertid ikke undersøgt i tilstrækkeligt omfang, hvorfor vi stadig mangler en overbevisende undersøgelse af, hvordan vælgernes karakteristika, politiske emner og partivalg hænger sammen. Projektet undersøger og sammenligner, hvorledes vælgernes karakteristika påvirker deres opfattelse af emners vigtighed, og hvordan disse opfattelser efterfølgende bestemmer vælgernes valg af parti i fire europæiske lande. Projektet bidrager til at forstå, hvilke vælgere der stemmer på hvilket parti, når et bestemt emne dominerer den politiske debat eller er blevet brugt af de politiske partier til at tiltrække nye vælgere.


Projekttitel: Discrete Quality Binning and Product Scope
Bevillingsmodtager: Daniel Xuyen Nguyen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.231.000,00

Projektbeskrivelse: Mange producerende virksomheder fremstiller varer, hvis endelige kvaliteter varierer kontinuerligt. Dette projekt undersøger adfærden hos virksomheder, der fremstiller varer af løbende kvalitetskontrol, men som sælger dem inden for diskrete kvalitetssiloer. Projektet har tre vigtige bidrag: For det første indføres en ny model kvalitetsproduktion. Den model vil vise, hvordan virksomheder omfordeler produktionsmængder af deres kvalitetsaffaldscontainere som reaktion på udefrakommende begivenheder til tariffer eller transportomkostninger. For det andet peges der på ottecifrede nomenklatur (CN8) produkter, der objektivt kan placeres i relativ kvalitet. For eksempel, kan silkegarn (CN8 kode 50040000) klassificeres som en højere kvalitet end silkeaffaldsgarn (CN8 kode 50050000). Projektet har til formål at konstruere en objektiv kvalitetsrangliste for så mange ottecifrede produkter som muligt. Endelig anvender projektet disse nye kvalitetsranglister til at teste forudsigelser af modellen med særlige danske firmaniveau data. For eksempel kan en takstforhøjelse for silkegarn få virksomheden til at omfordele produktionen til silkeaffaldsgarn. Denne omfordeling hæver også kvaliteten af silkeaffaldsgarn. I dataene skal vi overholde højere priser og salg af silkeaffaldsgarn som reaktion på takstforhøjelse.


Projekttitel: Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital
Bevillingsmodtager: Frederik Thuesen
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: kr 1.904.000,00

Projektbeskrivelse: Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital Dette forskningsprojekt fokuserer på konsekvenser af større etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen for opbygningen af social kapital blandt medarbejderne, og på hvordan teorier om social kapital kan udvikles og nuanceres med udgangspunkt i analyser af denne mangfoldighed. Projektet indskrænker sig til at undersøge mangfoldighed i relation til personer med forskellig etnisk baggrund. Social kapital forstås som ressourcer, fx tillid eller hjælp, som individer kan trække på i kraft deres medlemskab af grupper eller netværk. Projektet henter bl.a. inspiration i, at andelen af indvandrere og efterkommere i Danmark, som er i beskæftigelse, er steget markant over de seneste år. Projektets potentiale for videnskabelig fornyelse knytter sig til, at der endnu ikke findes mange studier, som udforsker arbejdsrelationers betydning for opbygning af social kapital i forholdet mellem forskellige etniske grupper. Arbejdslivet fremstår ellers som et meget relevant felt i forhold til at studere mekanismer til frembringelse af social kapital på tværs af etniske og kulturelle forskelle. Projektet ønsker at vise dette ved brug af sociologisk teori af P. Bourdieu og af den klassiske socialpsykolog G.H. Mead. Empirisk betjener projektet sig af en mixed methods-tilgang og anvender både kvalitative og kvantitative data. Projektets resultater søges offentliggjort gennem artikler i internationale tidsskrifter.


Projekttitel: What are the determinants of patient behavior?
Bevillingsmodtager: Niels Skipper
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.783.000,00

Projektbeskrivelse: Det anslås at manglende compliance med receptpligtig medicin har store samfundsøkonomiske konsekvenser i form af hospitalsindlæggelser og tabt arbejdsfortjeneste. Dette til trods er der ikke forsket meget i årsagen til denne manglende compliance. Nogle undersøgelser peger dog på, at compliance falder, når kompleksiteteten, prisen samt længden af behandlingen stiger. Det formodes også, at andre socioøkonomiske faktorer spiller ind samt patientens tilfredshed med egen læge. Dette projekt indeholder to delprojekter der belyser årsagen til non-compliance fra flere forskellige vinkler ved hjælp af unikke danske registerdata. Første delprojekt analyserer effekten af medicinens pris for compliance. Det andet delprojekt fokuserer på hvilke faktorer i læge-patient interaktionen, der har betydning for compliance, som f.eks. lægens valg af behandlingsmetode inden for et sæt af alternativer og omkostningerne forbundet med et lægeskifte.


Projekttitel: Using exogenous variation to analyze crime
Bevillingsmodtager: Christian Daniel le Maire
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 852.000,00 (reserveret)

Projektbeskrivelse: Hvert eneste år bliver hver femte dansker offer for vold, tyveri eller hærværk. For ofrene er kriminalitet ofte både traumatisk og omkostningsfuld, og for samfundet er omkostningen ved kriminalitet enorm. Derfor er der store gevinster ved at forhindre kriminalitet, hvormed det er vigtigt at forstå, hvilke faktorer der har betydning for kriminalitet. I det foreslåede projekt indgår tre separate empiriske analyser. I den første analyse undersøges effekten på kriminalitet af at reducere sandsynligheden for at blive pågrebet under en kriminel handling. Ideen er at benytte EU topmødet i København i 2002 som et naturligt eksperiment, idet det var vel annonceret, at mere end halvdelen af politistyrken blev flyttet til København. Det andet projekt undersøger, om indførelsen af udvisningsdomme i 1996 og 1998 for udenlandske statsborgere i tillæg til fængselsstraf har reduceret kriminaliteten. I analysen vil vi udnytte, at man ikke kan udvise danske statsborgere, hvormed indvandrere med dansk statsborgerskab kan benyttes som kontrolgruppe. I den tredje analyse vil vi se på effekten af værnepligt på kriminalitet. I analysen vil vi udnytte at lodtrækningsnummeret er tilfældigt. På kort sigt forventer vi, at militærtjenesten gør, at potentielle kriminelle får mindre tid til at foretage kriminelle handlinger. Herudover er det muligt, at værnepligten også på længere sigt kan reducere kriminaliteten, hvis den forbedrer jobmulighederne efter endt værnepligt.


Projekttitel: A Structural Econometric Study of Informational Spillovers and Strategic Investment
Bevillingsmodtager: Clinton John Levitt
Institution: Copehagen Business School
Bevilget beløb: kr 1.589.000,00

Projektbeskrivelse: Dette forskningsprojekt er et empirisk studie af påvirkningerne af informations eksternaliteter på strategiske investeringer. Jeg undersøger, hvordan informationsstrømmene mellem virksomheder påvirker investeringsbeslutninger. Strategisk samspil mellem virksomheder er konsekvens af informations eksternaliteter. eksternaliteter eksistere, når en virksomhed påtager sig en udgift for at indhente informationer, men når virksomheden erhverver sig disse informationer, kan den ikke udelukke konkurrerende virksomheder fra frit at bruge dem. Tilstedeværelsen af disse eksternaliteter skaber et free-rider issue. Den øvelse er at vurdere disse virkninger på investeringsbeslutninger. Olie og gasindustrien er en interessant mulighed for at studere påvirkningerne af informationer på strategiske investeringer. Produktion omfatter udforskning og udvinding. Udforskning er forbundet med generelle risici, idet virksomhederne ikke ved, hvor olien er. Informationer kan sænke usikkerhed og risikoen ved at investere afgørende, men er dyre. Ved hjælp af data fra olie-og gasindustrien, vil jeg estimere modeller af olie-og gasproduktionen, der stemmer overens med observerede firma adfærd. Disse modeller identificere de karakteristika, der er vigtige for at kunne forklare det observerede geografiske mønster af udforskning og for observerede udvindings satser. Formålet er at analysere investeringsstrategier, i et strategisk miljø, for hvor og hvornår at udforske, og volumen som kan ekstrakters.


Projekttitel: A Cointegrated Vector Auto-Regressive Approach to Unemployment Persistence: Tests of hysteresis theories and identification of persistence generating mechanisms
Bevillingsmodtager: Niels Framroze Møller
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.203.000,00

Projektbeskrivelse: Et vigtigt aspekt at forstå er hvorfor ledigheden synes meget langsom om at komme ned igen, når den først er steget (dvs. hvorfor den er persistent). Teorier (hystereseteorier) startede i 1980'erne, men har siden tabt terræn. I den senere tid, i forbindelse med finanskrisen, har økonomer dog kastet fornyet fokus på disse (Andersen 2010, Ball 2009 og ”The Economist”, 26/8-2010). Projektet handler om at finde ud af om der er empirisk belæg for hystereseteorierne, specielt at udvikle en generel metode til at afgøre dette, der også inddrager alternative forklaringer. Det første er selvfølgelig forsøgt før, men trods mange empiriske studier, har alle fokuseret på én-variabel modeller, dvs. hvor kun ledigheden er med. Typisk argumenterer man at hvis ledigheden er empirisk ikke-stationær (læs persistent), er dette konsistent med hystereseteorien og hvis ikke, kan man afvise denne. For det første er dette ræsonnement uholdbart: I åbne økonomier kan man have stationaritet selvom hysterese mekanismerne gælder. For det andet giver én-variabel modeller ingen indsigt i hvorfor ledigheden er persistent. Denne tilgang umuliggør altså egentlige politikanbefalinger. Derfor foreslår jeg en generel fler-variabel modelramme, der belyser og tager højde for disse problemer. I denne kan man bl.a. teste forskellige hystereseteorier og evaluere disse empirisk, indbyrdes og i forhold til andre forklaringer på persistens, såsom et højere ligevægtsniveau.


Projekttitel: Refugees and Religious Institutions - Emergent Sites of Governance and Ordering in Africa
Bevillingsmodtager: Karen Jenny Eriksen Lauterbach
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: kr 1.863.000,00

Projektbeskrivelse: Dette projekt er et studie af illegale flygtninge og religiøse institutioner i byer i Afrika. Der er en stigende tendens til, at flygtninge rejser til byer, og ikke opholder sig i de officielle flygtningelejre. Det betyder, at de ikke modtager hjælp fra eller beskyttelse af regeringer og de internationale humanitære organisationer. I stedet søger disse flygtninge blandt andet religiøse samfund, hvor der tilbydes hjælp til fx at finde en bolig, til uddannelse, samt adgang til sociale og transnationale netværk. Projektet undersøger, hvordan religiøse institutioner forvalter og regulerer sociale ydelser og hvilken indflydelse dette har på den måde staten og andre ikke-statslige institutioner regulerer sociale ydelser. Projektet fokuserer empirisk på De Store Søers Område i Afrika; et område der har været præget af konflikter og borgerkrig. Projektet beskæftiger sig særligt med flygtninge fra Den Demokratiske Republik Congo som bor i Kampala, Uganda og som er medlemmer af pentekostale kirker. Teoretisk bidrager projektet til forskning omkring forholdet mellem stat og samfund i afrikanske samfund.


Projekttitel: Borgerlige partiers velfærdspolitik
Bevillingsmodtager: Carsten Jensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.464.000,00

Projektbeskrivelse: Er borgerlige partier "hulemænd" eller "julemænd" når det kommer til velfærdsstaten? I Danmark har vi de sidste 10 år haft en borgerlige regering, der skiftevis beskyldes for at undergraven velfærdsstaten og opføre sig som Socialdemokratiet. I dette projekt præsenteres og testes en teori, der kan skabe større overblik over udviklingen. Projektet inddrager data fra adskillige lande over mange årtier, hvorved det bliver muligt at undersøge borgelige partiers velfærdspolitik langt mere systematisk end det hidtil har været muligt.


Projekttitel: China's National Petroleum Corporation Goes Global: The Business Power and Weakness of Emerging Multinational Corporations
Bevillingsmodtager: Luke Anthony Patey
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Bevilget beløb: kr 2.161.000,00

Projektbeskrivelse: Kina demonstrerer i stigende grad sin økonomiske og politiske betydning på den internationale scene. Landets nationale olieselskaber har, i forbindelse med Kinas massive økonomiske udvikling, vist sig at have konkurrencemæssige fordele i udlandet som resultat af dets udenrigspolitik. Men kinesiske nationale olieselskaber har også set konkurrencemæssige svagheder. Visse værtsstater har begrænset dem fra strategiske markeder netop på grund af deres politiske tilhørsforhold til den kinesiske stat. Ved at studere firmaets operationer i både Sudan og Canada i løbet af de seneste to årtier vil dette projekt udrede, hvordan den kinesiske stat har påvirket konkurrencesituationen for Kinas nationale olieselskab (CNPC) i udlandet. Det undersøges hvordan CNPC, via sine politiske forbindelser med den kinesiske stat, har udviklet erhvervsmæssige styrker og svagheder. Det sker ved at introducere en ny teoretisk forståelse af strukturel magt, der forklarer de iboende, tætte magtrelationer mellem statsejede virksomheder og deres hjemland. Dette perspektiv producerer empirisk viden om sammenhængen mellem det kinesiske nationale olieselskabs politiske præferencer, der er fremstillet af statsligt ejerskab, og kommercielle præferencer, og hvordan dette påvirker selskabets internationale konkurrenceevne. Resultaterne af undersøgelsen giver indsigt i, hvordan den kinesiske stat påvirker konkurrencesituationen for selskaber i udlandet, især i forhold til landets globale efterspørgsel efter energi.


Projekttitel: The Enforcement of Intellectual Property Rights and the Trade in Counterfeit Products - A global perspective
Bevillingsmodtager: Abeba Tadesse Gebreselassie
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.717.000,00

Projektbeskrivelse: Intellectual Property Rights (IPRs) are at the most abstract level concerned with the protection of and access to information. Even if the availability of intellectual property laws in different countries are improved since the 1994 TRIPS Agreement, statistics suggest that levels of piracy and trade in counterfeit products have continued to increase every year. International trade in counterfeit products and the non-enforcement of IPRs have several social (e.g. health, public order and security), economic and legal consequences. For example – according to the International Chamber of Commerce Report, dozens of people have died in Cambodia after taking ineffective counterfeit malaria drugs. Furthermore, some studies have linked the income obtained from trade in counterfeit products to funding for terrorist organizations. In order to reduce trade in counterfeit products such as trade in fake drugs, there has to be not only collaborations between states, but also, the solutions offered has to address the domestic demands of states such as access to the original drugs, and access to copyrighted educational material. By examining the European Community’s and Australia’s approach to enforce IPRs in China, the project will indicate the possible need to devise IPR enforcement mechanisms in Africa i.e. depending on the socio-economic situation of the country, the mechanism for enforcement of IPRs has to fit the demands of the country.


Projekttitel: The Afghanistan War and the Transformation of Collateral Damage
Bevillingsmodtager: Frederik Ferdinand Rosen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.751.000,00

Projektbeskrivelse: Vil drab og anden skade på civile som sideeffekt til militære kamphandlinger – såkaldt ‘collateral damage’ – i fremtiden blive omfattet af formelle ansvarsprincipper? Ifølge krigens love og normtraditioner er der, så længe folkerettens proportionalitetsprincip ikke overskrides, formelt set intet moralsk, politisk eller juridisk ansvar forbundet med drab på civile i forbindelse med militære kamphandlinger. At dette normative princip i dag er i forandring kommer til udtryk i en stigende uenighed om arten og graden af ansvarsfritagelse for 'collateral damage' samt en voksende militær kompensationspraksis på området. Nogle aktører advokerer for en formalisering af ansvar for 'collateral damage', mens andre udtrykker bekymring over en mulig normudvikling, idet en sådan vil forandre en grundlæggende kategori i den moderne krigs natur og ophæve skellet mellem krigen som exceptionel begivenhed og almindelig kriminel handling. Projektet undersøger denne normkonflikt, som den kommer til udtryk i blandt andet militære doktriner, policy-udvikling, og kompensationsprogrammer i en Afghanistan-kontekst og inkluderer en omfattende interview-baseret undersøgelse af normative opfattelser af 'collateral damage', ansvar og kompensation blandt personer med særlig betydning for policy-udviklingen på området.


Projekttitel: Informal mechanisms as solution to decreasing cooperation among anonymous and randomly matched people: An experimental investigation
Bevillingsmodtager: Toke Fosgaard
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.704.000,00

Projektbeskrivelse: Samarbejde er en central byggeklods i et velfungerende samfund. Det er velkendt, at et højt niveau af samarbejde kan opretholdes i mindre grupper med en lang fælles tidshorisont pga. de implicitte sociale disciplineringsmekanismer, der opbygges i disse mindre grupper (eksempelvis sanktionering af folk der ikke samarbejder). I et moderne samfund sker social interaktion imidlertid i stigende grad i grupper med kortere fælles tidshorisont. For at opretholde et høj samarbejdsniveau i sådanne grupper kan der opstå et øget behov for omkostningskrævende disciplinerende institutioner. Dette behov bekræftes af resultater fra økonomiske eksperimenter. I disse eksperimenter blev det opdaget, at anonyme personer, der tilfældigt bliver sat til at samarbejde, har en grundlægende præference for meget højt samarbejde, men at i praksis falder deres faktiske samarbejde hurtigt fra et højt startniveau til næsten intet samarbejde. Formålet med dette projekt er at teste eksperimentelt, om to simple udvælgelsesmetoder (udvælgelse på samarbejdspræferencer eller på personlighed) kan skabe højt og stabilt samarbejde blandt folk, som interagerer anonymt med tilfældigt udvalgte personer. Kan det lykkedes, har projektet fundet en opskrift på, hvordan højt og stabilt samarbejde sikres uden behovet for omkostningskrævende disciplinerende institutioner. En sådan opdagelse vil ikke kun være en stor forskningsmæssig opdagelse, men også en yderst anvendelig metode til at promovere samarbejde i vores samfund.


Projekttitel: Danish Copyright Law: An Interdisciplinary Enquiry into Contemporary Risks and Conflicts
Bevillingsmodtager: Stina Teilmann-Lock
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 917.000,00

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at analysere en række problemer i dansk ophavsret i dag. Og et argument som fremføres er, at for at forstå og afhjælpe problemerne, må ophavsretten studeres i et historisk og sammenlignende perspektiv. I Danmark har vi haft en lov om beskyttelse af billedkunst siden 1837 og en lov om forfatterrettigheder siden 1857. Karakteristisk for de tidlige love om ophavsret var, at de gav en simpel og kortvarig beskyttelse mod uautoriserede genoptryk af bøger og billeder. I dag har ophavsrettens genstandsområde vokset sig kolossalt stort: film, bygninger, legetøj og software er blot nogle af de nye kategorier. Beskyttelsens varighed er ophavsmandens levetid plus 70 år. Ophavsretten har dermed udviklet sig til en væsentlig magtfaktor i Danmarks (og andre landes) kulturliv. Den regulerer dagligdags ting lige fra vores brug af tekster og billeder på internettet til længden af citater i bøger. Og mange mennesker er begyndt at se ophavsretten som en hæmsko for kreativitet og som en uretfærdig ’forbrugsafgift’ for nyderne af kultur, der burde være alment tilgængeligt. Ophavsretten spænder således ben for sin egen målsætning: at tilskynde til skabelsen af nye værker. For at forklare hvad der er gået galt med ophavsretten og hvornår det gik galt trækkes i projektet på begrebshistoriske teorier og retlige grundbegreber som ’værk’, ’ophavsmand’ og ’eksemplar’ granskes. Skrivningen af ophavsrettens historie gøres dermed også til en social- og kulturhistorisk fremstilling.


Projekttitel: Human Rights Law in an Age of Globalisation
Bevillingsmodtager: Thomas Graae Gammeltoft-Hansen
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Bevilget beløb: kr 1.884.000,00

Projektbeskrivelse: Guantanamo, Australske asylcentre i Stillehavet, Blackwater, CIA fangeflyvninger og militæroperationer i Irak. Fællesnævner for disse i øvrigt meget forskellige fænomener er, at ingen af dem passer på den traditionelle forestilling om, at staters magt skal udøves af egne myndigheder og indenfor hver enkelt stats territorium. Mere generelt har fænomener som offshore, internationalt samarbejde og privatisering stillet både nationale og internationale domstole overfor en række svære spørgsmål omkring menneskerettighedskonventionernes rækkevidde i situationer, hvor states udøver magt udenfor deres territorium eller uddelegerer magten til private aktører, fremmede myndigheder eller internationale organisationer. Dette projekt stiller skarpt på menneskerettighederne i en stadigt mere globaliseret verden. Det analyserer situationer og sager, hvor konventionernes rækkevidde er til diskussion og testes. Samtidig forsøger det at udvikle en ny teori om hvordan globalisering påvirker menneskerettigheder. Bagved de meget forskellige situationer ovenfor kan man spore en dybere konflikt i menneskerettighedsprojektet: På den ene side er menneskerettigheder netop tænkt som universelle og bør derfor også gælde i forhold til nye former for regeringsførelse og magtanvendelse. På den anden side er menneskerettighedskonventionerne kun bindende i det omfang de kan betragtes som almindelige folkeretlige traktater underlagt en række begrænsninger ift. Staters suverænitet, territorium og uafhængighed.


Kollektive forskningsprojekter


Projekttitel: Career Change and Social Networks - The importance of Instrumental and Emotional Support
Bevillingsmodtager: Kim Klyver
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 3.438.000,00

Projektbeskrivelse: Debatten omkring vigtigheden af sociale netværk for individers karrierer har foregået siden 70’erne. I praksis har dette fokus betydet, at individer har forsøgt at fremme egne og andres karrierer gennem sociale netværk. Sociale netværk er blevet et naturligt element eller værktøj, i individers søgen og stræben efter karrieremuligheder. Samtidig er sociale netværk blevet et afgørende værktøj for de offentlige institutioner og private virksomheder, som forsøger at hjælpe individer med deres karrierer. Sociale netværk er tydeligvis vigtige for karrierevalg, men det må samtidig konstateres, at debatten har været forholdsvis ensidig med stærk fokus på de positivt fremmende funktioner. De hæmmende effekter af sociale netværk synes ofte underspillet. Projektet har til formål at give en mere realistisk og balanceret forståelse af sociale netværks betydning for individers karrierer. Projektets bidrag vil derfor primært være sociale netværks hæmmende funktioner. Men det er imidlertid ikke formålet at udviske ideen om, at netværk kan anvendes til fremme af individers karrierer, men nærmere gennem øget forståelse af deres funktion, at forbedre viden om, hvorledes de kan og ikke kan bruges. Samtidig er projektets formål at sammenligne sociale netværks betydning for individers forskellige typer af karriereskift. Der opereres med to typer karriereskifte: 1) jobskifte til ny arbejdsgiver og 2) opstart af egen virksomhed. Tidligere har disse to typer karriereskift været studeret isoleret.


Projekttitel: Beyond Class Politics: Policy and Institutional Reform in Denmark 1960-2010
Bevillingsmodtager: Michael Klitgaard
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 3.350.000,00

Projektbeskrivelse: Den offentlige politiske debat handler ofte om politikernes frygt for at gennemføre nødvendige men upopulære reformer. Ideen om at den såkaldte velfærdskoalition lammer politikernes reformlyst er således udbredt – også videnskabeligt. Vi hævder, at ideen kun delvist er rigtig, og primært gælder de politiske programmers konkrete indhold, dvs. de offentlige goders kvalitet og generøsitet. Det er nemlig denne del af politikken, vælgerne især interesserer sig for. Placeres fokus i stedet på politikkens administrative og institutionelle rammer, tyder det tværtimod på, at politikernes reformkapacitet er øget. Det er ikke mindst den senest gennemførte kommunale strukturreform i Danmark et vidnesbyrd om. Det forholder sig sådan, hævder vi, fordi politik og politiske processer hinsides klassesamfundet foregår på andre betingelser end tidligere. På den ene side er politikerne blevet frigjort fra klassesamfundets snævre forpligtigelse overfor bestemte interesseorganisationer og en afgrænset gruppe klassevælgere. På den anden side efterlader det politikerne tilbage med usikkerhed. Interesseorganisationernes opbakning kommer ikke automatisk i reformpolitisk sammenhæng, vælgerne shopper rundt mellem partierne, og politiske reformer må ofte gennemføres på mediernes betingelser. Politikernes øgede frihed omsættes derfor kun i reelt øget reformkapacitet i forhold til emner, som vælgerne typisk er mindre interesserede i, nemlig institutionelle reformer.


Projekttitel: A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies
Bevillingsmodtager: Kelly Erin Foley
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: kr 1.649.000,00

Projektbeskrivelse: Uddannelse spiller en vigtig rolle for menneskers arbejdsproduktivitet og velvære, men vi ved meget lidt om, hvordan man effektivt kan øge det totale uddannelsesniveau. Med fokus på universitetsuddannelser analyserer dette projekt, hvordan forskellige optagelseskriterier og finansieringsmodeller påvirker antallet af universitetsuddannede på arbejdsmarkedet. Finansieringsmuligheder og optagelseskriterier er to instrumenter regeringen og universiteterne har indflydelse på og kan bruge, når de skal påvirke potentielle uddannelsessøgendes valg af uddannelse, og netop her er der et hul i den akademiske litteratur. Dvs. vi ved reelt ikke, hvordan disse instrumenter påvirker de uddannelsessøgendes endelige valg. Vores forskning vil fylde dette hul ved eksplicit at modellere, hvordan instrumenterne påvirker antallet af universitetsuddannede.Vi anvender en strukturelt estimeret generel ligevægtsmodel, matchet til danske data, for at evaluere indvirkningen af politiske alternativer på de studerendes incitamenter til at uddanne sig. Danmark er et ideelt land til at udføre vores projekt i, fordi de studerende har lave direkte omkostninger ved uddannelse. Det betyder, at vi kan abstrahere fra spørgsmål om lånebegrænsninger, som har domineret litteraturen om uddannelse. Vi kan i stedet fokusere på optagelseskriterier og finansieringsmuligheder for universiteterne, som har fællestræk med andre OECD lande og vores forskning vil således også være interessant for et udenlandsk publikum.


Projekttitel: Internal Crisis Management and Crisis Communication in Danish Organizations
Bevillingsmodtager: Winni Johansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.523.000,00

Projektbeskrivelse: Dette kollektive forskningsprojekt har til formål at belyse den organisationsinterne dimension af kriser, kriseledelse og krisekommunikation hos private og offentlige virksomheder eller organisationer i Danmark med fokus på art, omfang og betydningen af intern kommunikation, på krisekultur og organisatorisk resilience dvs. evnen til at komme igen efter en krise, på kriseperception (dvs. hvordan man opfatter og ser på kriser) samt på betydningen af mediernes dækning af en organisations krise for medarbejderne og den interne kommunikation. Projektet er det første større projekt, ikke alene i Danmark, men også internationalt, hvor centrale aspekter af intern kriseledelse og krisekommunikation underkastes en dybtgående, systematisk og empirisk undersøgelse. Det består af fire delprojekter og undersøgelser i danske organisationer: 1) Kortlægning af intern krisekommunikation og kriseledelse, 2) Intern krisekommunikation, organisationsstruktur, krisekultur og organisatorisk resilience, 3) Kriseberedskab og kriseperception, 4) Mediernes indflydelse på medarbejdere og den interne kommunikation i forbindelse med større afskedigelser. Fælles for de fire dele er ønsket om at styrke den teoretiske viden og indsigt i intern kriseledelse og krisekommunikation samt virksomheders og organisationers muligheder for at optimere deres arbejde med kriseledelse og krisekommunikation.


Projekttitel: The Relevance of Evidence. Towards a New Paradigm of Quality in Child Protection Social Work?
Bevillingsmodtager: Tine Elisabeth Egelund Svendsen
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: kr 2.800.000,00

Projektbeskrivelse: Over the past decade, ‘evidence’ has become one of the most influential concepts in social work. The aim of this research project is to examine not only the rationales and contents but also some of the practical and epistemological implications of evidence-based social work. Empirically, the project focuses on new trends and current changes in child protection work (‘socialt arbejde med udsatte børn’). Anchored in the sociology of knowledge, the project investigates several aspects of evidence-based social work. First, through literature studies and interviews with key actors, the project uncovers the social processes through which ‘evidence’ has gained status and legitimacy in child protection work. Second, the project explores the employment of evidence in child protection work. This part of the project is based on ethnographic fieldwork and investigates two types of ‘evidence-based’ organisational activities, one being a manual-based treatment programme, MTFC (Multidimentional Treatment Foster Care) and the other concerning the outcome-evaluation by a municipal authority of local residential child care institutions. Through these studies, the project examines if the demand for evidence-based social work fundamentally transforms the premises for ‘what is worth knowing’ about welfare interventions, and how this process gives rise to negotiations and conflicts between groups of professionals about the nature of valid knowledge in child protection work.


Projekttitel: Between Resistance and Opportunity-Seeking: Strategic Responses to Institutional Pressures for Corporate Social Responsibility (CSR) within the Nordic Fashion Industry
Bevillingsmodtager: Esben Rahbek Petersen
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: kr 1.450.000,00

Projektbeskrivelse: Formålet med dette individuelle forskningsprojekt er at undersøge, hvordan institutionelt pres vedr. virksomhedens samfundsansvar (CSR) oversættes til konkrete strategier og handlinger. Institutionelle studier af CSR har hidtil fokuseret primært på standardiseringen og homogeniseringen af virksomhedernes CSR aktiviteter. Dette projekt retter i stedet fokus på den mangfoldighed af strategier og aktiviteter, der kan opstå som reaktion på omgivelsernes pres. Mere præcist vil projektet afdække, hvordan de institutionelle omgivelser påvirker CSR-agendaen i den nordiske modeindustri (beklædning og tekstil). Desuden undersøger projektet, hvordan modevirksomheder oversætter det institutionelle pres til konkrete handlinger. Analysen tager udspring i Christine Oliver’s (1991) model af ”Strategic Responses to Institutional Pressures”. Da Oliver (1991) primært fokuserer på virksomhedernes modstand til institutionelle krav bliver modellen udvidet til også at omfatte en række mere proaktive strategier, hvor det institutionelle pres bruges til at skabe nye indtjeningsmuligheder. Empirisk bygger projektet på 20 casestudier af nordiske beklædnings- og tekstilvirksomheder samt en spørgeskemaundersøgelse med ca. 350-400 besvarelser fra organisationer inden for den nordiske modebranche. Projektet vil resultere i én bog om CSR i modebranchen, fire artikler i internationale tidsskrifter, tre undervisningscases og én forskningskonference.


Projekttitel: Understanding how health information affects the behaviour of food consumers
Bevillingsmodtager: Lars Gårn Hansen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.000.000,00

Projektbeskrivelse: De helbredsmæssige konsekvenser af vores fødevareforbrug er blevet et område der prioriteres højt politisk. Både kortsigtede konsekvenser af f.eks. salmonellainfektioner og langsigtede konsekvenser af f.eks. forkert kost medfører store omkostninger for samfundet. Bedre viden om hvordan forbrugerne opfatter og bruger information kan have stor betydning for tilrettelæggelsen af den forebyggende indsats og prioriteringen mellem styringsmidler I dette projekt undersøger vi hvordan forbrugerens efterspørgsel efter fødevarer påvirkes af information. Vi undersøger sammenhængen mellem hvad forbrugeren ved og hvordan den eksisterende viden påvirkes af ny information for forskellige typer af forbrugere og information samt hvordan fødevareforbruget i sidste ende påvirkes. Der er fremsat flere teorier om hvordan forbrugere udnytter information, men disse er ikke før blevet afprøvet økonometrisk på egnede data. Vores videnskabelige bidrag vil være, at opstille modeller for hvordan forbrugerne anvender information samt teste disse statistisk baseret på data fra GfK Consumerscans forbrugerpanel. Panelet indeholder 2500 husstande med dækkende og meget detaljerede daglige registreringer af fødevarekøb som kombineres med detaljerede daglige registreringer af historier om fødevarer og sundhed og sikkerhed i aviser, blade og fjernsyn i perioden 1999-2009. Projekts resultater vil ikke alene have videnskabelig interesse men også et betydeligt anvendt potentiale.


Projekttitel: Causes of Bureaucratization
Bevillingsmodtager: Peter Bjerre Mortensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.300.000,00

Projektbeskrivelse: Bureaucratization is a key characteristic of modern societies. It is, however, also a very contested and ambiguous concept. It can both be seen as a neutral and as a normative concept covering the negative effects of bureaucratic organisation in terms of inefficiency, inflexibility, and unresponsiveness. Furthermore, this ambiguity is probably the reason why there has been relatively little systematic empirical research on the causes of bureaucratization. On this background, the purpose of this collaborative research project is threefold. First, to renew the empirical study of bureaucratization we propose a theoretically meaningful and empirically measurable definition of bureaucratization. The main argument is that bureaucratization ought to be seen as a neutral concept describing the growth in general rules, while its possible effects should be treated as an empirical and not a conceptual matter. Second, we demonstrate how this concept of bureaucratization is measurable through the year to year revisions of a large number of Danish laws. Third, based on these data we test in the project various explanations of bureaucratization. The explanations are derived from theories on the impact of political ideology, party competition, Weberian self-evolvement, and paradigmatic changes in policymakers’ view of bureaucratization.


Projekttitel: Microstates in the Margin of Europe: Post-Colonial Sovereignty Games
Bevillingsmodtager: Rebecca Adler-Nissen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.500.000,00

Projektbeskrivelse: Hvordan bruges EU af mikrostater på deres vej væk fra kolonistatus? Hvordan håndterer EU og medlemsstaterne disse politiske enheder, som kun er delvist selvstændige? Projektet foretager den første systematiske sammenligning af trekantsforholdet mellem EU, medlemslandene og to grupper mikrostater: 1) de, der som Grønland har en særlig juridisk status som ‘oversøisk lande og territorier’ (OLT) i forhold til EU, 2) de nordiske mikrostater som Færøerne og Åland med hver deres status i forhold til EU og den tidligere kolonimagt. På den ene side søger disse mikrostater større selvstændighed, på den anden side udvikler de et tæt forhold til det supranationale EU. I spørgsmål om klimaforandring, økonomisk bæredygtighed, kollektiv identitet og militær sikkerhed giver trekantsrelationen anledning til ’suverænitetsspil‘, dvs. strategiske manøvrer hvor regeringer og internationale organisationer søger at øge deres handlefrihed og legitimitet ved at spille på suverænitetsbegrebets forskellige betydninger. Empirisk analyserer projektet, hvordan mikrostaterne, moderstaterne og EU håndterer disse suverænitetsspil på den hjemlige scene, i trekantrelationerne og i forhold til resten af verden. Projektet bidrager hermed til en videreudvikling af teorier om suverænitet, europæisk integration og post-kolonialisme. Desuden bidrager projektet til at kvalificere beslutningsgrundlaget for mikrostaternes aktuelle ønsker til nyordning af relationerne til moderlandene og den igangværende revision af OLT-ordningen.


Projekttitel: The European Model Company Act (Modernising European Company Law)
Bevillingsmodtager: Poul Krüger Andersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.300.000,00

Projektbeskrivelse: The aim of this project is to contribute to the development of EU Company Law by drawing up a European Model Company Act (EMCA). The EMCA will be designed as a freestanding general corporation statute that can be enacted in its entirety or in part by the Member States. It will offer Member States a company act, which includes fundamental principles of European Company Law, best practice, and will show the way forward. The EMCA can be a tool for better regulation in the EU, as it will prove to be a coherent, dynamic and responsive European legislative framework. Member States will benefit from using the Model Act as a company law paradigm. The project will be carried out by a group of high-level company law experts. Professor Paul Krüger Andersen, ASB, is Chairman of the Group. The project will be carried out over a period of three years. The project includes comparative studies of the company acts in the Member States in order to identify differences, similarities and new ideas and solutions. The final aim of the process is to create a complete European Company Model Act covering all aspects of company law. The regulatory framework for European Businesses greatly affects their competitiveness. An overly restrictive company law may hinder businesses in making use of the opportunities given by the internal market. Consequently some of the key words in EU Company Law in recent years is modernisation, flexibility, efficiency and competitiveness. Those words are also key words for the EMCA.


Projekttitel: Understanding the Politics of Resilience - A Case Study of the Evolution of Banking
Bevillingsmodtager: Jakob Viskum Vestergaard
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Bevilget beløb: kr 3.000.000,00 (reserveret)

Projektbeskrivelse: Globaliseringen antages ofte at medføre at lande konvergerer, dvs. kommer til at ligne hinanden mere og mere, i deres politiske og økonomiske organisering. Stadig flere studier viser imidlertid at lande i høj udstrækning modstår globaliseringskræfter, således at konvergensen forbliver begrænset. På trods af at forskere i stigende grad er enige herom, er vores konkrete viden om de mekanismer og processer, der ligger bag nationalstaternes resistens mod globaliseringskræfterne, endnu meget begrænset. Dette forskningsprojekt tilstræber at bidrage til viden om netop dette. Projektet fokuserer på banksektoren fordi både globaliseringskræfterne og de nationale resistensmekanismer antages at være særligt stærke i denne sektor. Analysen gribes komparativt an, således at udviklingen i banksektoren og dens regulering i Rusland, Indien og Kina sammenlignes. Dette landevalg gør det muligt at teste projektets hypoteser om sammenhængen mellem forskelle i politiske og økonomiske regimer på den ene side og graden af globaliserings-resistens på den anden side. Projektets empiriske fokus er særdeles aktuelt. Selve kernen i de forhandlinger, der føres blandt G20 landende i disse år, er netop, hvordan banker bedst reguleres, således at finansielle kriser i fremtiden måtte blive færre og mindre alvorlige. Projektet vil således ikke alene bidrage til en bedre teoretisering af nationale resistens-processer men også bidrage til en bedre forståelse af forskellige tilgange til bankregulering.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. august 2019