Gå til indhold

19.12.2011 Projektresuméer

Nedenfor findes faglige beskrivelser og yderligere oplysninger om de 15 projekter, støttet af Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Bæredygtig Energi og Miljø i 2011.

LowE-CEM - Low-Energy CEMents for sustainable concrete, 11-116724
Dansk titel: LowE-CEM - Lavenergi-cementproduktion til bæredygtig beton
Bevillingsmodtager: Associate Professor, PhD Jørgen Bengaard Skibsted, iNANO and Department of Chemistry, Aarhus University,

Tel: 87155946
Bevilget beløb: 12,2 mio. kr.
Samlet budget: 22,6 mio. kr.
Periode: 2012-2017
Forskeruddannelse: 4 ph.d'er og 3 postdocs
Partnere: AU, AAU, EMPA (Swiss), NTNU (Norge), FL Smith A/S, Cementir - Aalborg Portland

Fremstilling af cement er særdeles energi-krævende, da råmaterialerne skal opvarmes til 1450 grader C, primært ved anvendelse af fossile brændstoffer. Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig udvikling for cementproduktionen ved udvikling af nye cement typer, der kan dannes ved lavere temperaturer, samt af nye binde-materialer, der delvist kan erstatte den energitunge Portland-cement. Disse nye materialer ønskes fremstillet ud fra lettilgængelige mineraler, og deres egenskaber i blandinger med Portland-cement vil blive optimeret, således at der opnås et bygningsmateriale, som lever op til nuværende standarder for styrke og holdbarhed, men som er produceret med et væsentligt lavere energiforbrug.


BIORESOURCE - Increasing the biomass resource, its quality and sustainability, 11-116725
Dansk titel: BIORESOURCE - Forøgelse af biomasseresourcen, dens kvalitet og bæredygtighed
Bevillingsmodtager: Professor Jørgen Eivind Olesen, Department of Agroecology, Aarhus University,

Tel: 8715 7778
Bevilget beløb: 17,5 mio. kr.
Samlet budget: 23,5 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 4 ph.d'er og 3 postdocs
Partnere: AU, Dalgasgroup, DONG A/S, EBI (Illinois), Novozymes A/S, KU, vitroform

Øget anvendelse af biomasse i vores energisystem kræver forbedringer både i konvertering af solenergi til biomasse og af biomasse til energiprodukter. Vi vil fordoble energiudbytte og CO2-fortrængningen pr. ha ved at at forøge fotosyntesens energifiksering, minimere energitabet under biomasseproduktionen samt forfine konverteringen til energi og foder. Ved at udnytte flerårige afgrøder kan biomasseudbyttet øges, mens miljøpåvirkningerne reduceres. Der udvikles bæredygtige og omkostningseffektive biomasseproduktionssystemer målrettet mod marginale jorde, der er uegnede til fødevareproduktion eller er miljøfølsomme. Biomassen lagres ved ensilering og karakteriseres fysisk og kemisk med henblik på modellering af omsætteligheden, hvilket valideres ved test i laboratorium og pilotanlæg. Værdikæder for bioenergi udvikles og optimeres til samfundets behov for energityper samt vurderes økonomisk og miljømæssigt.


HyGEM - Integrating geophysics, geology, and hydrology for improved groundwater and environmental management, 11-116763
Dansk titel: HyGEM - Integration af geofysik, geology og hydrologi for forbedret forvaltning af grundvand og miljø
Bevillingsmodtager: PhD, Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus University,

Tel: 28992587
Bevilget beløb: 15,4 mio. kr.
Samlet budget: 28 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 5 ph.d'er og 2 postdocs
Partnere: AU, DTU, GEUS, Aarhus Vand A/S, United States Geological Surcey, Earth Science and Ressource Engeneering, The Geological Survey of the Netherlands, ALECTIA A/S, SjyTEm Surveys Aps, Aarhusd Gerophysics Aps

Grundvandet er mange steder presset på grund af intensiv menneskelig påvirkning og udnyttelse, samt ændrede klimatiske forhold såsom tørke eller saltvands-indtrængning på grund af stigende havniveau. Kortlægningen af grundvandsressourcerne er derfor af stor vigtighed, og HyGEM-projektet vil vi skabe redskaber til automatisk integration af bl.a. tæt opmålte luftbårne geofysiske data sammen med mere spredte geologiske data fra boringer. Denne integration vil blive brugt til automatisk at konstruere hydrogeologiske modeller, der danner grundlaget for afgørelser af stor betydning for samfundet i forbindelse med byplanlægning, vandløbspåvirkning, grundvandsbeskyttelse, nitratudvaskning etc.


RESAB - Rational engeneering of cellulases for improved saccharification of biomass, 11-116772
Dansk titel: RESAB - Rationelt design af cellulaser til forbedredt saccharificering af biomasse
Bevillingsmodtager: Professor, PhD, Peter Westh-Andersen, NSM, Research Unit for Functional Biomaterials, Roskilde University,

Tel: 4674 2000
Bevilget beløb: 11,7 mio. kr.
Samlet budget: 25,2 mio. kr.
Periode: 2012-2016
Forskeruddannelse: 4 ph.d'er og 2 postdocs
Partnere: RUC, Tartu Univ. (EST), Novozymes

Anden generations bioethanol er et lovende bæredygtigt alternativ til flydende fossile brændstoffer i transportsektoren. Råmaterialet er biomasse, for eksempel restprodukter fra skov- og landbrug eller husholdningsaffald. Den største teknologiske udfordring er at konvertere råmaterialet (herunder især cellulose) til små sukkerarter, der kan forgæres til sprit. Konverteringen kan dog opnås ved brug af enzymer fra mikroorganismer. RESAB-projektet vil udvikle mutanter af denne type enzymer med egenskaber, der er optimeret for industriel konvertering af biomasse. Det er sandsynligt at sådanne mutanter kan få betydeligt forbedrede egenskaber, da de industrielle betingelser er meget forskellige fra de forhold microorganismerne er udviklet til. Ved projektet belyses de grundlæggende molekylære mekanismer, der betinger at "naturlige" enzymer er forholdsvis langsomme. Når flaskehalsene for enzymernes funktion er beskrevet, laves der på basis af den nye forståelse mutanter med ændrede egenskaber. Dette arbejde anvender computersimuleringer og molekylærbiologiske metoder. Ved efterfølgende at undersøge flaskehalse for mutanterne afklares både værdien af de videnskabelige konklusioner og mutanternes industrielle potentiale. Dette samspil mellem belysning af flaskehalse og fremstilling af nye mutanter gentages i arbejdet frem i mod optimerede enzymer.


IRMAR - Integrated Resource Management & Recovery, 11-116775
Dansk titel: IRMAR - Integreret ressourcehåndtering og genanvendelse
Bevillingsmodtager: Professor, PhD, Dr. Agro, Thomas Højlund Christensen, Department of Environmental Engineering, DTU,

Tel: 45 25 16 03
Bevilget beløb: 18,4 mio. kr.
Samlet budget: 35,6 mio. kr.
Periode: 2012-2016
Forskeruddannelse: 7 ph.d'er og 3 postdocs
Partnere: DTU, KU Life, ETH Zürich, Econet, Affald varme Aarhus, Vestforbrænding, AFATEK, Mabeerforbrænding, KARA/NOVOREN, TU Vienna

IRMAR-projektets formål er at sikre en effektiv og bæredygtig håndtering af affaldsressourcen i fremtiden. Der er kritisk behov for værktøjer til integreret vurdering af både ressourcekvalitet og miljømæssige konsekvenser ved genvinding af ressourcerne. IRMAR tilvejebringer det metodiske grundlag, baseret på termodynamisk afledte teorier for exergi og entropi, for beregning af en ny Indikator for Ressourcekvalitet. Indikatoren anvendes til kritisk analyse af danske affaldsbaserede ressourcestrømme for prioritering af affaldstyper og -strømme. Der udvikles fleksible beregningsmodeller til integrering af Indikatoren i eksisterende livscyklusvurderingsmodeller (EASEWASTE), således at en samlet vurdering af både ressourcekvalitet og miljøforhold kan gennemføres. Det samlede koncept implementeres ved en række konkrete cases: 2 ressourcetyper, 2 affaldsmatricer, og 1 større by.


INCAP - Inducing consumer adoption of automated reaction technology for dynamic power pricing tariffs, 11-116786
Dansk titel: INCAP - Forbrugernes villighed til automatisk forbrugsstyring efter eltariffer
Bevillingsmodtager: cand. oecon., Lic. oecon., Peder Andersen, Institute of Food and Resource Economics, University of Copenhagen,

Tel: 35332275
Bevilget beløb: 17,9 mio. kr.
Samlet budget: 22,7 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 3 ph.d'er og 7 postdocs
Partnere: KU, Risø DTU, SydEnergi, DEVELCO Products A/S, Stanford University

Igangværende forskning viser, at private husholdningers strømefterspørgsel kan bruges til at kompensere for fluktuationer i udbuddet af vindstrøm, hvilket vil kunne lette integrationen af det stigende udbud af vindenergi, der forventes i fremtiden. I INCAP-projektet undersøges forbrugernes reaktion på forskellige tilbud om at skifte til variable priser og tilbud om automatisk styring af husholdningsapparater gennem randomiserede feltforsøg. Eksperimenterne bygger på et repræsentativt udsnit af strømforbrugere og suppleres med interviews og spørgeskemateknikker. Projektet skal kortlægge fordelingen af barrierer og motiver blandt danske strømforbrugere og dermed gøre det muligt at designe og målrette initiativer og kampagner til brug af variable priser og automatisk styring husholdningsapparater.


EDGE - Efficient Distribution of Green Energy, 11-116843
Dansk titel: EDGE - Effektiv distribution af vedvarende energi
Bevillingsmodtager: Professor MSO Rafael Wisniewski, PhD Electrical Engineering, PhD Math, Department of Electronic Systems / Automation & Control, Aarhus University,

Tel: 9940 8762
Bevilget beløb: 17 mio. kr.
Samlet budget: 22,2 mio. kr.
Periode: 2012-2016
Forskeruddannelse: 7 ph.d'er og 0 postdocs
Partnere: AAU, University of Groningen, AU, kk-electronic A/S, Danfoss, DONG, FTW Austria, Norwegian University of Science and Technology

Et driftsmæssigt optimalt, intelligent og fleksibelt elsystem skal i høj grad være selvregulerende, og de enkelte enheder i elnettet bør reagere individuelt på skiftende driftsforhold. EDGE-projektet forventes at bidrage med anvendelige metoder til robust regulering af elsystemet, således at elnettet bliver i stand til at aftage mere vedvarende energi. EDGE fokuserer på dynamiske aspekter såsom stabilitet, kommunikation og ydeevne i det komplekse elsystem.


MAB3 - The MacroAlgaeBiorefinery – sustainable production of 3G bioenergy carriers and high value aquatic fish feed from macroalgae, 11-116872
Dansk titel: MAB3 - Bioraffinaderi på makroalger med produktion af biobrændstof og fiskefoder
Bevillingsmodtager: Akademiingeniør, ph.d., Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut,

Tel: 72202912
Bevilget beløb: 20,4 mio. kr.
Samlet budget: 24,2 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 5 ph.d'er og 2 postdocs
Partnere: DTI, AU, DTU, Danish Shellfish Centre A/S, Aller Aqua A/S, Orbicon A/S, DONG, National University of Ireland, University of Sienna, University of Hamburg, Vitalys I/S, DanGrønt Products A/S

Formålet med MAB3-projektet er at omdanne makroalger (tang) til energi og fiskefoder i et bioraffinaderi, hvor produktionen af flere produkter fra algebiomassen indtænkes allerede fra starten for at skabe en bedre lønsomhed og et mindre spild. To brunalger (Saccharina latissima og Laminaria digitata) dyrkes i dette bioraffinaderi-koncept. De to alger vokser ved at optage CO2 fra luften og kvælstof, kalium og fosfor fra vandmiljøet. Den dyrkede algebiomasse forbehandles, så den kan bruges som substrat til produktionen af 3 forskellige energibærere - bioethanol, butanol og biogas (methan gas) - som alle kan implementeres i allerede eksisterende transport- og energiteknologier. Restproduktet fra produktionen har en høj protein- og fedtsyrekoncentrationen og den rigtige sammensætning i forhold til at kunne bruges til fiskefoder.


ReLiable - Reversible Lithium-Air Batteries, 11-116792
Dansk titel: ReLiable - Genopladelige lithium-luft batterier
Bevillingsmodtager: PhD (Physics) og M.Sc. (Applied Physics), Tejs Vegge, Risø DTU - Afdelingen for Materialeforskning,

Tel: 5164 1787
Bevilget beløb: 18,8 mio. kr.
Samlet budget: 26,6 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 7 ph.d'er og 5 postdocs
Partnere: DTU, SDU, Lithium Balance, Haldor Topsøe, Stanford-SUNCAT

En effektiv udnyttelse af den forøgede produktion af elektricitet fra vedvarende og fluktuerende kilder som vind og sol er afhængig af, at der udvikles helt nye batteri-teknologier med høj energitæthed. For eksempel såkaldte litium-luft batterier, hvor der kan opnås op til 10 gange højere energitæthed end for Li-ion ved at udnytte luftens ilt til at skabe fremdrift. Indtil for nylig blev de betragtet som engangsbatterier, men ny forskning har vist at de kan genoplades, omend effektiviteten stadig er for lav og holdbarheden utilstrækkelig. ReLiable-projektet vil designe og fremstille nye Li-luft batterier ud fra en forståelse af materialernes vekselvirkninger på atomart niveau. Ved at kombinere storskala computersimuleringer med avancerede eksperimentelle metoder til at kortlægge hvilke reaktioner der foregår inde i batteriet når det bruges, vil det være muligt at designe og fremstille nye batterimaterialer og batterier med højere effektivitet og bedre holdbarhed. Nye metoder til effektiv styring af Li-luft batterier til f.eks. elbiler vil også blive udviklet.


SOSPO - Secure Operation of Sustainable Power Systems, 11-116794
Dansk titel: SOSPO - Sikker drift af el-systemer med vedvarende energi
Bevillingsmodtager: Professor Jacob Østergaard, Centre for Electric Technology (CET), Department of Electrical Engineering, DTU,

Tel: 45 25 35 01
Bevilget beløb: 20,2 mio. kr.
Samlet budget: 32,2 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 5 ph.d'er og 3 postdocs
Partnere: DTU, Lund Universitet, ETH Zürich, Energinet.dk, Siemens, KenM Consulting, Chalmers University

Fremtidens el-system er afhængigt af udviklingen af nye innovative værktøjer, der kan sikre forsyningssikkerheden når energiproduktionen er baseret på ukontrollerbare energikilder. SOSPO-projektet vil udvikle et nyt værktøj baseret på målinger fra såkaldte Phasor Measurement Units (PMU’er), der kan sikre et fremtidigt stabilt og pålideligt elsystem, hvor en øget del af elforbruget er styrbart (varmepumper, elbiler osv.). Projektet vil udvikle overvågningsalgoritmer til identificering af driftstilstanden og kritiske sikkerhedsgrænser samt kontrolsystemer til automatisk ændring af produktions- og forbrugsmønstret i nettet for dermed at modvirke ustabilitet og afværge nedbrud. Værktøjet vil blive udviklet, implementeret og testet under udnyttelse af en ny state-of-the-art eksperimentel platform, PowerLabDK, som giver internationalt unikke faciliteter for projektet Measurement Units (PMU’er), der kan sikre et fremtidigt stabilt og pålideligt elsystem, hvor en øget del af elforbruget er styrbart (varmepumper, elbiler osv.). Projektet vil udvikle overvågningsalgoritmer til identificering af driftstilstanden og kritiske sikkerhedsgrænser samt kontrolsystemer til automatisk ændring af produktions- og forbrugsmønstret i nettet for dermed at modvirke ustabilitet og afværge nedbrud. Værktøjet vil blive udviklet, implementeret og testet baseret på PMU’er, der allerede er udviklet af projektdeltagerne og under udnyttelse af en ny state-of-the-art eksperimentel platform, PowerLabDK, som giver internationalt unikke faciliteter for projektet.


HydroCast - Hydrological forecasting and data assimilation, 11-116880
Dansk titel: HydroCast - Hydrologiske prognoser
Bevillingsmodtager: Civilingeniør, PhD, Henrik Madsen, Dansk Hydraulisk Institut,

Tel: 45169200
Bevilget beløb: 14,8 mio. kr.
Samlet budget: 24,4 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 3 ph.d'er og 2 postdocs
Partnere: DHI, GEUS, KU, AAU, DMI, European Centre for Medium-Range Weather (UK), Delft University of Technology (Nederlandene), Vejdirektoratet, Videncentret for Landbrug, Naturstyrelsen

I forbindelse med klimatilpasning er brug af hydrologiske prognose- og varslingsmodeller et attraktivt supplement til omkostningstunge investeringer i tilpasning af infrastruktur. Modellerne kan bl.a. anvendes til at varsle oversvømmelser, effektivt udnytte vandressourcer, og overvåge grundvandstanden og vandmiljøet. HydroCast-projektet udvikler prognoseværktøjer, der integrerer måledata med meteorologiske og hydrologiske modeller. Integrationen af online målinger af nedbør, nedbørsprognoser fra vejradar og vejrmodeller og hydrologiske modeller anvendes til at lave hydrologiske prognoser, hvor felt- og satellitmålinger benyttes til opdatering af de hydrologiske prognosemodeller. De udviklede værktøjer vil blive testet og demonstreret til oversvømmelsesvarsling af vejinfrastruktur, etablering af sæsonprognoser for vandingspotentiale i landbruget og overvågning af vandmiljøet.


SET4Future - Sustainable Enzyme Technologies for Future Bioenergy, 11-116795
Dansk titel: SET4Future - Bæredygtige enzymteknologier til fremtidens bioenergi
Bevillingsmodtager: Professor, Civilingeniør, PhD, Robert Madsen, Department of Chemistry, DTU,

Tel: 4525 2151
Bevilget beløb: 17,9 mio. kr.
Samlet budget: 28,6 mio. kr.
Periode: 2012-2016
Forskeruddannelse: 5 ph.d'er og 2 postdocs
Partnere: DTU, KU Life, JBEI (USA), Cornell University (USA), Novozymes, Dong Energy, Arrayjet (UK), PlantProbes (UK)

Nedbrydningen af biomasse foregår ved enzymatiske reaktioner, der er grundpillen i den nuværende 2. generations bioethanolproduktion. For at kunne udnytte biomasse optimalt er det essentielt at videreudvikle de enzymatiske reaktioner, hvilket kræver ny viden om tre centrale enzymer: glykosyltransferaser, glykosylhydrolaser og transglykosylaser. SET4Future-projektet introducerer et paradigmeskift inden for opdagelse, karakterisering og anvendelse af enzymer på biomasse ved at introducere et særligt robotsystem til hurtigt at opdage og analysere de centrale enzymer. Projektet kombinerer ekspertise inden for plantebiologi, enzymologi og organisk kemi og har fire mål: 1) at kommercialisere den nye teknologi til studie af enzymer; 2) at forbedre Danmarks konkurrenceevne indenfor enzymatisk nedbrydning af biomateriale; 3) at udvikle nye kulhydrat baserede materialer ved brug af enzymer og 4) at forbedre eksisterende bioethanolproduktion hos den danske samarbejdspartner.


4DH - Strategic Research Centre for 4th Generation District Heating Technologies and Systems, 11-116797
Dansk titel: 4DH - Strategisk forskningscenter for 4. generations fjernvarmeteknologi og -systemer
Bevillingsmodtager: Professor, M.Sc.Eng., Ph.D., Dr.Techn., Henrik Lund, Department of Development and Planning, Aalborg University,

Tel: 99408309
Bevilget beløb: 37 mio. kr.
Samlet budget: 63,9 mio. kr.
Periode: 2012-2017
Forskeruddannelse: 13 ph.d'er og 3 postdocs
Partnere: AAU, SDU, DTU, Risø-DTU, Uniersity of Zagreb (Kroatien), CTR, Rambøll, NIRAS, Aalborg Forsyning, Københavns Energi, AffaldVarme Aarhus, COWI A/S, Vestforbrændingen, Ringkøbing-Skjern Kommune, PlanEnergi, Danfoss, Logstor, EMD, Fjernvarme Fyn, Tsinghua Uni

4DH forskningscentrets formål er at fremme udviklingen af fremtidens 4. generations fjernvarmeteknologi, hvilket er afgørende for realiseringen af såvel Danmarks mål om at blive fossilfrit i 2050 som EU's 2020-mål. Danmark har en fjernvarmeandel på ca. 50 %, hvilket muliggør store brændselsbesparelser som følge af kraft/varme såvel som for inddragelse af vedvarende energi og udnyttelse af lavtemperaturkilder. For at fjernvarmen kan integreres i det fremtidige energisystem er der behov for at optimere, omorganisere og udvikle en ny type fjernvarmeteknologi baseret på lavere temperaturer og dennes interaktion med såvel lavenergiboliger som fleksibel el-produktion. Centret er tværvidenskabeligt og vil generere viden inden for design af lavtemperatur fjernvarmesystemer, interaktion med opvarmning af lavenergiboliger, planlægningsredskaber baseret på GIS-værktøjer, værktøjer til design af fleksible kraft/varmeproduktionssystemer samt jura og tarif- og organisationsformer.


HyFill-Fast - Fast, efficient and high capacity hydrogen refuelling and onboard storage, 11-116802
Dansk titel: HyFill-Fast - Hurtig, effektiv brint-tankning og -lagring med høj kapacitet på køretøjer
Bevillingsmodtager: PhD Torben Rene Jensen, iNANO, Department of Chemistry, Aarhus University,

Tel: 8942 1111
Bevilget beløb: 21,9 mio. kr.
Samlet budget: 39,3 mio. kr.
Periode: 2012-2016
Forskeruddannelse: 7 ph.d'er og 2 postdocs
Partnere: AU, DTU, H2 Logic A/S, Helmhollz-Zentrum Geesthacht (HZG) (Tyskland), The Korean Institute of Science and Technology (Sydkorea)

Hovedformålet med dette projekt er at finde en sikker, effektiv og billig måde at opbevare brint i for eksempel biler. Vi vil designe et helt nyt koncept, hvor brint opbevares både som gas ved højt tryk (700 bar) og i et fast stof. Nye, mere energieffektive metoder til brint-komprimering, som ikke opvarmer gassen så meget som i dag, vil også blive udviklet i dette projekt. Desuden vil nye materialer, som både optager varme og brint ved højt tryk blive fremstillet og undersøgt. Forskningen foregår i et forpligtende interdisciplinært og internationalt netværk og i tæt sparring med verdens førende bilproducenter.


MycoFuelChem - MYCO-fuels and MYCO-chemicals: Consolidated bioprocessing of biomasses into advanced fuels and high value compounds in fungal cell factories, 11-116803
Dansk titel: MycoFuelChem - Konsolideret behandling af biomasse til avancerede brændsler og værdifulde bestanddele i svampecelle-fabrikker
Bevillingsmodtager: Professor, PhD, Birgitte Kiær Ahring, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, Aalborg Universitet København,

Tel: 99409940
Bevilget beløb: 19,9 mio. kr.
Samlet budget: 30,6 mio. kr.
Periode: 2012-2016
Forskeruddannelse: 5 ph.d'er og 3 postdocs
Partnere: AAU, DTU, Washington State University (USA), Pacific Northwest National Laboratory (USA), Novozymes A/S, Solum A/S

Projektets kerne er at udvikle svampestammer, der både nedbryder lavværdi biomasse og producerer definerede produkter. Målet er at producere biobrændstoffer, som 100% ligner konventionelle brændstoffer, og organiske syrer, der kan anvendes som erstatning for oliebaserede kemikalier, plastik etc. Projektidéerne omfatter: 1) At skabe vigtige produkter af planterester fra have/park affald og husholdningsaffald. 2) At optimere omdannelsen af biomasse og dermed mindske omkostningerne til forbehandling vha. transgene enzymproducerende svampestammer. 3) At udnytte svampestammer, der i naturen producerer kulbrinter til biobrændstoffer. 4) At udvikle svampestammer, der over-producerer organiske syrer til udvikling af biokemikalier

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. februar 2013