Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2014 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekter, juni 2014

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekter, juni 2014

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har i forbindelse med rådets hoveduddeling uddelt cirka 85 mio. kr. til virkemidlerne DFF-Forskningsprojekt 2, FKK-Forskernetværk, FKK-Videnskabelige konferencer og FKK-Tidsskrifter.

Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014. Bevillinger til DFF-Forskningsprojekter gives til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål inden for et velafgrænset område.

Rådet har i alt modtaget 174 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 2, FKK-Forskernetværk, FKK-Videnskabelige konferencer og FKK-Tidsskrifter. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i november 2013 var på ca. 676 mio. kr.

Bevillings- og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer. Enkelte ansøgere er optaget på venteliste og vil modtage direkte besked herom. 


DFF-FORSKNINGSPROJEKT 2


Projekttitel: What Makes Danish TV Series Travel? TV drama series as cultural export, transnational production and reception 
Bevillingsmodtager: Anne Marit Waade
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.479.102

Projektbeskrivelse: Projektet undersøger, hvorfor danske tv-serier oplever stor opmærksomhed og popularitet i udlandet. Danske tv-serier har igennem en årrække høstet talrige internationale priser. Det internationale marked har fået øjnene op for de danske tv-serier, ligesom de danske tv-producenter har fået øjnene op for betydningen af det internationale marked. Forbrydelsen, Broen og Borgen vises verden over, og flere serier sælges ofte tidligt i tilblivelsesprocessen. De danske tv-producenter indgår desuden i internationale koproduktioner og remakes. Vores hypotese er, at der er specifikke forandringer og værdiskabelser på alle trin i processen, fra idéudvikling og produktion til distribution og reception. Konkret vil vi undersøge produktionen af danske tv-serier, bl.a. nye aktører (bl.a. 1864 produceret af MisoFilm for DR), internationale koproduktioner og remakes (bl.a. Broen i USA/Mexico og UK/Frankrig), samt publikums oplevelser af de danske serier i fem udvalgte lande (Tyskland, USA, Australien, Tyrkiet og Brasilien). Fænomenet kræver en nytænkning af teorier om centrum/periferi i den globale medieindustri, og udfordrer især forestillinger om kulturelle nærhedsprincipper, engelsk som dominerende sprog i en globaliseret kultur, forholdet mellem nationale og internationale markeder bl.a. ift. public service-forpligtigelser, nye former for produktionsværdier samt audiovisuel stil. 


Projekttitel: Children’s inclusion in school as conflictual collaboration between families, teachers, school-leaders and legislation
Bevillingsmodtager: Charlotte Højholt
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 6.253.945

Projektbeskrivelse: Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på konflikter - mellem børn, forældre, lærere, skoleledere, kommunal forvaltningspraksis og lovgivning. På trods af politisk opmærksomhed og inklusionsindsatser har vi haft en periode med eksklusion af et stigende antal børn fra den danske folkeskole. Forskning peger på, at disse eksklusionsprocesser er præget af sociale konflikter både mellem børnene og om børnene - og udpeger desuden ledelse, forvaltningsprocedurer og lovgivning som fundamentale betingelser for samarbejde og inklusion. En aktuel lovændring bevirker, at der skal arbejdes med inklusion direkte i folkeskolens hverdag fremfor at henvise problemerne til specialhjælp. Dette synes at intensivere konflikter og rejser spørgsmål om børnenes læringsmæssige muligheder i skolens hverdag. 4 forbundne projekter skal derfor udforske: a) Børns fællesskaber og forældresamarbejde, b) Lærerprofessionalitet set i lyset af inklusion, c) Kommunal organisering og lovgivning omkring inklusion og d) Skoleledelse og inklusion. På tværs af disse opdelinger udføres feltarbejde ved skoler, institutioner, møder og forvaltninger samt interviews og forskningssamarbejde med de involverede parter. Projektet vil bidrage med konkret viden om børnenes sociale liv i skolen, og om hvad konflikter på børneområdet handler om. Denne viden kan anvendes til udvikling af indsatser rettet mod skolens fællesskaber og til udvikling af samarbejdsformer, der fremmer inklusion.


Projekttitel: On the relations between face, word and object recognition: A new and developmental perspective
Bevillingsmodtager: Christian Gerlach
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 6.037.999

Projektbeskrivelse: Det er velkendt, at ordblindhed (dysleksi) optræder hos en betragtelig andel af befolkningen. Det er dog ukendt for de fleste, at der hos en anselig andel af befolkningen optræder en lignende udviklingsforstyrrelse, der rammer evnen til at genkende ansigter; ansigtsblindhed (kongenital prosopagnosi). Begge forstyrrelser medfører alvorlige handikap. Ordblindhed vanskeliggør en dagligdag, hvor der lægges mere og mere vægt på det skrevne ord, mens ansigtsblindhed gør det vanskeligt at begå sig i sociale sammenhænge. Mange personer med ansigtsblindhed lever således et meget socialt tilbagetrukket liv, selv om de i øvrigt er velfungerende. Hvor vi i dag har en del viden om det kognitive og hjernemæssige grundlag for ordblindhed, ved vi langt mindre om ansigtsblindhed og ingenting om, hvorvidt disse forstyrrelser er beslægtede. Nærværende projekt vil undersøge det kognitive og hjernemæssige grundlag for ansigtsblindhed samt afdække ligheder og forskelle mellem ansigtsblindhed og ordblindhed. Man har traditionelt ment, at genkendelse af ansigter og ord trækker på adskilte kognitive systemer og områder i hjernen. Vi arbejder imidlertid ud fra en antagelse om, at disse systemer er sammenfaldende og inddrager de samme hjerneområder, men at de delvist udskiller sig fra hinanden over tid som følge af læring. Hvis projektet giver støtte til denne antagelse, vil det kunne ændre radikalt ved den måde, vi opfatter kognitiv og hjernemæssig specialisering på.


Projekttitel: Ethics and energy. The role of ethics in energy policy and planning since the 1960s – with a special focus on the Danish energy sector's transition towards sustainability
Bevillingsmodtager: Finn Arler
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 6.470.410

Projektbeskrivelse: Etik og energi. Etikkens rolle i energipolitik og planlægning siden 1960’erne med særligt fokus på den danske energisektors omstilling til bæredygtighed. Jobs eller grøn energi? Kul eller mindre forsyningssikkerhed? Energisektoren har altid været præget af etiske dilemmaer, men først nu bliver de genstand for en filosofisk og historisk undersøgelse. Det nyskabende ved projektet er både, at den tætte sammenhæng mellem etik og energi gøres til genstand for et videnskabeligt projekt, og at projektet udfolder et tæt samarbejde mellem en systematisk-filosofisk og en historisk-empirisk tilgang. Projektet vil afdække de etiske argumenter, dilemmaer og konflikter fra 1960’erne til i dag og på alle niveauer fra det individuelle til det globale. Oliekrisen 1973-74 fik alvorlige konsekvenser både for det danske samfund og for energisektoren, og siden har energisektoren konstant været inde i gennemgribende omstillinger i form af ændret energimix, liberalisering og øget hensyntagen til miljø og klima. De etiske dilemmaer og konflikter vil ligeledes blive underkastet en systematisk-filosofisk analyse med fokus på, hvordan konkrete beslutninger tages i forhold til individets særlige forpligtelser, hvordan etiske overvejelser kobles til pragmatiske og til overvejelser over, hvad der er fair, rigtigt og godt. Udbyttet vil være både en uddybet forståelse af, hvordan energisektoren fungerer og en fremadrettet forbedring af beslutningsgrundlaget for dens fremtidige indretning.


Projekttitel: The Practice of Anthropology: People and Ideas in Action
Bevillingsmodtager: Hanne Overgaard Mogensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.002.454

Projektbeskrivelse: Der stilles i disse år stadigt større krav til de humanistiske videnskaber om retfærdiggørelse af deres relevans. Samtidig er der paradoksalt nok en øget efterspørgsel på deres bidrag til videnskabelige og samfundsmæssige udfordringer. Siden 1980’erne har antropologer ladet sig inspirere af og har fundet arbejde inden for en lang række nye fag og professioner. Men hvad er antropologiens rolle i disse samarbejder, og hvordan virker de tilbage på antropologien som fag? Projektet udforsker antropologi som social praksis ved at følge antropologer, der arbejder i fire forskellige professionelle felter både inden for og uden for den akademiske verden: i sundhedssystemet, i erhvervslivet, med ledelse, og i tværfaglig forskning om videnskab og teknologi. Formålet er at identificere hidtil udokumenterede antropologiske kompetencer og opnå indsigt i, hvordan de overlapper eller supplerer kompetencer, som opnås gennem andre humanistiske fag, og derigennem bidrage til ny forståelse af de humanistiske videnskabers rolle i samfundet.


Projekttitel: What Money Can’t Buy. The Dynamics between Market Orientation, Individualization, and Social Capital. The Case of the Danish National Church.
Bevillingsmodtager: Hans Raun Iversen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.315.647

Projektbeskrivelse: Danmark er i disse år præget af to stærke tendenser: Markedsorienteringen har bredt sig, bla. med indførelse af New Public Management i den offentlige sektor. Bl.a. fremmet af markedet bliver den vestlige kulturs individualisering stadigt mere fremherskende. Begge tendenser betyder, at der sker ændringer i samfundets sociale kapital. Det gælder mht. individernes identitet og styrke, men også mht. samfundets sammenhængskraft. Vi ønsker at undersøge dynamikken mellem de tre tendenser med særligt henblik på offentlige kulturinstitutioner og med den danske folkekirke som empirisk case. Folkekirken er en økonomisk set betydningsfuld kulturinstitution med en meget bred forankring i befolkningen. Da dens ydelser ikke kan tilskrives traditionel økonomisk markedsværdi, repræsenterer den et eksempel på en offentlig kulturinstitution, hvor diskussionen om grænserne for markedsorienteringen og implementeringen af New Public Management står centralt. Undersøgelsen er tværfaglig og sætter ind på tre niveauer: det strukturelle niveau, herunder retlige, økonomiske, administrative og politiske faktorer; medlems- og brugerniveauet; samt et sammenbindende niveau: ressourcemobilisering, forbindelser mellem selvforståelse, ressourcetildeling og opslutning samt institutionernes produktion af ikke økonomiske offentlige goder. Resultaterne skal diskuteres som et bidrag til den internationale debat om markedsorienteringens konsekvenser og grænser i forhold til kulturinstitutioner.


Projekttitel: Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers
Bevillingsmodtager: Jette Linaa
Institution: Moesgård Museum
Bevilget beløb: 5.303.509

Projektbeskrivelse: Målet med dette projekt er at kaste lys over, hvordan medlemmer af indvandrersamfund forholdt sig til hinanden, til lokalsamfundet og til de områder de kom fra, og over hvordan dette reflekteres gennem deres materielle kultur. Projektet tager udgangspunkt i indvandrersamfund i Helsingør, Aalborg og det tidlige Göteborg. I projektet indgår studier af immigranternes brug af materiel kultur, af deres konflikter med lokale beboere, af deres netværk lokalt og internationalt og af deres forbindelser med de områder, de kom fra.  Tilstedeværelsen af stadigt voksende og indflydelsesrige indvandrersamfund af først og fremmest tyskere og hollændere i de tidligmoderne bysamfund mellem c. 1450 og 1650 er veldokumenteret i historiske kilder. Men disse samfund har endnu ikke været genstand for systematisk arkæologisk forskning.  Projektet er dermed grundforskning, der vil give ny viden om indvandrersamfund og deres rolle i dannelsen af det tidligmoderne Danmark i perioden før nationalstaternes opkomst.  I projektet deltager en række forskere fra Moesgård Museum, Gilleleje Museum, Nationalmuseet, Nordjyllands Historiske Museum, Riksantikvarämbetet, Aarhus Universitet, Göteborgs Universitet, Københavns Universitet og Universitetet i Amsterdam.


Projekttitel: The social epistemology and social psychology of complex disagreement
Bevillingsmodtager: Klemens Kappel
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.472.122

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at undersøge erkendelsesteoretiske og psykologiske aspekter af komplekse uenigheder. Ved komplekse uenigheder forstår vi uenigheder, hvor to parter ikke bare ser forskelligt på en enkeltstående påstand, som f.eks. at menneskeskabt global opvarmning er en kendsgerning, men hvor deres uenighed afhænger af et større kompleks af forskelligheder: forskellige syn på evidens, på autoriteter eller institutioner man bør have tillid til, eller forskelle i hvad der opfattes som trosanliggender. Komplekse uenigheder involverer individer med menneskers faktiske psykologi, til forskel fra de idealiserede rationelle aktører, som ofte analyseres i filosofi. Betydningsfulde uenigheder i pluralistiske samfund er ofte eksempler på komplekse uenigheder, og et delmål i projektet er at konceptualisere uenigheder af denne type. Et andet delmål er at integrere undersøgelser i kognitiv psykologi og social erkendelsesteori. Et tredje er at levere en normativ-filosofisk analyse: når du og jeg er uenige om en påstand P efter at have debatteret alle grunde og argumenter, og uenigheden skyldes fundamentale forskelle i verdenssyn, hvordan bør jeg så reagere? Skal jeg mindske min tiltro til P? Skal jeg være mere åben og tolerant overfor de, der mener noget andet end jeg om P? Eller skal jeg være uanfægtet af, at velinformerede, fornuftige individer er uenige med mig? Endelig er et delmål at se på, hvordan transmission af viden vanskeliggøres i kontekster markeret af dybe uenigheder.


Projekttitel: Escalations: A Comparative Ethnographic Study of Accelerating Change
Bevillingsmodtager: Lars Højer
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 4.253.530

Projektbeskrivelse: I de senere år har verden været vidne til en række eskalationer: et arabisk forår, en global finanskrise og ikke mindst voldsomme klimaforandringer. Mens virkningerne har været åbenlyse, har ’eskalation’ ikke til dato været teoretiseret. Formålet med dette projekt er at studere eskalerende processer fra et antropologisk perspektiv. Projektet stiller følgende spørgsmål: Hvad får bægeret til at flyde over, og hvordan kan en bestemt begivenhed blive et eksempel til efterfølgelse? Hvordan vokser fænomener ved at blive omdrejningspunktet for alt andet og ved i stigende grad at trække ’information’ og ’handlinger’ ind i deres kredsløb? Hvordan ændres den kvalitative karakter af eksempelvis en konflikt, når den kvantitativt vokser? Og ikke mindst, hvad er de sociale og kulturelle effekter af eskalerende processer? For at besvare disse spørgsmål vil projektdeltagerne vha. etnografiske metoder undersøge fire konkrete eskalationer: Mongoliets eksplosivt voksende mineøkonomi; mobilisering af muslimer i Danmark som følge af det arabiske forår; den stigende monsunregn i Indien og dens eskalerende effekter på finansmarkeder og lokale landbrugsøkonomier. Forskningsprojektet vil gennem en sammenligning af de etnografiske felter teoretisere accelererende forandring både som et aktuelt fænomen og som akademisk mulighed for nytænkning.


Projekttitel: Posthuman Aesthetics
Bevillingsmodtager: Niels Jacob Wamberg
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.479.721

Projektbeskrivelse: Bioteknologi og informationsteknologi giver menneskeheden øgede muligheder for at præge sin fremtid som art. Kunstige og klonede organer, babyer med tre forældre og en markant forøgelse af menneskets levealder er blot nogle af ingredienserne i et fremtidsscenarium, hvor menneskets eksistensbetingelser ændres så gennemgribende, at man kan tale om ”posthuman” tilstand: en tilstand hinsides mennesket, som vi kender det. ”Posthuman Aesthetics” påpeger, at der findes en væsentlig, men oftest overset, æstetisk dimension omkring menneskets frygt for og begær efter at overskride sig selv. Fra avantgardistisk kunst og litteratur over helt ny bioteknologisk kunst til fremstillinger af superhelte i populærkulturen skal projektet vise, at det posthumane har en lang forhistorie, hvor etik og æstetik udfordrer hinanden. Denne undersøgelse jævnføres med videnskabshistoriens egne forestillinger om en evolution hinsides mennesket. Projektet undersøger blandt andet, hvordan evolutionsteori spiller ind i kunsten, hvordan kreativitet binder kunst og teknologisk udvikling sammen, og hvordan kunsten problematiserer ideen om det perfekte og viser det værdifulde i det uperfekte.


Projekttitel: Language and place. Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark (LaPUR)
Bevillingsmodtager: Pia Quist
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.272.294

Projektbeskrivelse: I traditionel dialektforskning og sociolingvistik beskriver man sproglige forskelle i geografisk afgrænselige områder, idet man antager, at sprog og sted er nært forbundet. Men som en konsekvens af blandt andet globalisering er de fleste sprogbrugere mobile: Mange bevæger sig geografisk og socialt, hvilket gør det vanskeligt at opretholde en traditionel tilgang til sprogbeskrivelsen. Samtidig, selvom sprogbrugere er mobile, betyder 'sted' stadig meget, både praktisk og symbolsk. I dette projekt undersøger vi sted og stedstilknytningens betydning for unge sprogbrugere i en sønderjysk landsby, Bylderup, og en forstad til Odense, Vollsmose. Bylderup ligger i et traditionelt dialektområde, hvor de unge stadig benytter sig af dialekt i nogle sammenhænge. Vollsmose er et flersproget og flerkulturelt bykvarter, hvor de unge kan bruge fynsk regionalsprog i kombination med multietniske ungdomstile og tyrkiske og arabiske ord. I projektet vil vi sammenligne de unges sprogbrug i de to områder og undersøge, hvordan holdninger og orienteringer til det lokale sted hænger sammen med de unges brug af forskellige sproglige træk. Vi vil i den sammenhæng undersøge traditionelle dialekters og nye sprogudviklingers status i globaliseringens tidsalder. Det hele skal munde ud i en sociolingvistisk teori om stedets betydning for senmoderne sprogbrug og sprogbrugere.


Projekttitel: Motor dialogue and motor intentions in early infancy
Bevillingsmodtager: Simo Køppe
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.453.380

Projektbeskrivelse: Projektet ønsker at påvise, at det førsproglige barn både råder over en motorisk intentionalitet, og at det kan indgå i en motorisk dialog forstået som udveksling af betydning via motorisk aktivitet. Vi opprioriterer motorikken, der i mange år har været underbetonet i forhold til det visuelle og auditive, og ønsker at argumentere empirisk for, at barnets motoriske aktivitet er afgørende for dannelse af betydning på tværs af flere sanse modaliteter. Det empiriske udgangspunkt er et stort datamateriale indsamlet i Københavns Universitets BabyLab, hvor vi har interaktionsdata m.m. for 60 mor-barn par i fire aldre (4, 7, 10, 13 måneder) samt 30 mor-barn par, hvor moren har haft en fødselsdepression. Nyere forskning har vist, at det er muligt at påvise motorisk intentionalitet hos voksne via kinematiske studier af bevægelse. Vores projekt går bl.a. ud på at vise noget tilsvarende for de preverbale børn. Vi anvender hertil en kombination af fænomenologisk observation og kategorisering og kinematisk måling af de fundne kategorier. Vi anvender endvidere elementer fra den kognitive semantik (de såkaldte billedskemaer), idet der her er tale om fundamentale motoriske elementer, som får en semantisk værdi. Endelig mener vi, at vores datamateriale og kombinationen af den fænomenologiske og den kvantitative metode kan tjene som udgangspunkt for en mere teoretisk diskussion af de ofte implicitte forståelser af variable. 


Projekttitel: The younger, the better?: A usage-based approach to learning and teaching of English in Danish primary schools
Bevillingsmodtager: Teresa Cadierno
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 6.456.239

Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger tidlig fremmedsprogslæring i Danmark. Vi undersøger effekten af en tidligere start på engelskundervisningen ved at sammenligne sprogfærdigheden over tid hos børn, der introduceres til engelsk i 1. klasse, med børn der introduceres til engelsk i 3. klasse. Da tidligere forskning har påpeget at en tidligere start på livet med fremmedsprog i skolen alene ikke udmønter sig i større sprogfærdighed over tid, undersøger vi, udover starttidspunktet, en række andre faktorers indflydelse på børnenes sprogfærdighed. Disse andre faktorer er kontekstuelle, sociale og følelsesmæssige (affektive). De kontekstuelle faktorer er opdelt i de to sfærer, hvor børnene møder engelsk, nemlig klasseværelset og verden udenfor klasseværelset. Vi undersøger, hvordan forskellige praksisser i klasseværelset (fx pædagogisk metode) påvirker børnenes sprogfærdighed over tid, og vi undersøger ligeledes, hvor stor en rolle deres adgang til og brug af engelsk undenfor klasseværelset spiller for deres sproglige udvikling. De sociale/affektive faktorer, som vi ligeledes undersøger effekten af, omhandler børnenes motivation for og holdninger til sproget og sproglæringen, samt forældrenes uddannelsesniveau, selvopfattede sprogfærdighed, holdninger til fremmedsproget og børnenes sproglæring samt deres brug af engelsk i jobsammenhæng i hverdagen. Vi undersøger, hvordan og i hvor høj grad hver enkelt af disse faktorer påvirker børnenes læringshastighed og deres sprogfærdighed over to år.


FORSKERNETVÆRK


Projekttitel: On the Definition of Learning
Bevillingsmodtager: Ane Qvortrup
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 934.464


Projekttitel: Transdisciplinary Studies in Social Robotics (TRANSOR)
Bevillingsmodtager: Johanna Seibt
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.007.420


Projekttitel: Research Network for Studies in the Curatorial
Bevillingsmodtager: Malene Vest Hansen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.006.232


Projekttitel: Kriminalitetens kulturhistorie
Bevillingsmodtager: Tyge Krogh
Institution: Rigsarkivet
Bevilget beløb: 1.012.320


Projekttitel: Shop, consumer, city: Retailing, consumption and urban geographies 1660-2000 Bevillingsmodtager: Nina Javette Kofoed
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 799.815


TIDSSKRIFTER


Projekttitel: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift
Bevillingsmodtager: Anders Klostergaard Petersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: JMM: The Journal of Music and Meaning
Bevillingsmodtager: Cynthia Marie Grund
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: SoundEffects: An Interdisciplinary Journal of Sound and Sound Experience.
Bevillingsmodtager: Iben Have
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: Akademisk kvarter – tidsskriftsstøtteansøgning
Bevillingsmodtager: Jørgen Riber Christensen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: Conjunctions: Transdisciplinary Journal of Cultural Participation
Bevillingsmodtager: Louise Fabian
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 100.000


Projekttitel: UDDANNELSESHISTORIE årg.: 2014 - 2015 - 2016
Bevillingsmodtager: Susanne Wiborg
Institution: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: Tidsskriftet Kulturstudier
Bevillingsmodtager: Søren Bitsch Christensen
Institution: Aarhus Stadsarkiv
Bevilget beløb: 150.000


VIDENSKABELIGE KONFERENCER


Projekttitel: Design Culture Conference Kolding
Bevillingsmodtager: Anders V. Munch
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: The Land of the Future. Futurity in everyday life, art and politics in contemporary Brazil
Bevillingsmodtager: Anne Line Dalsgård
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: Emerging Paradigms - New Methodologies in Word and Music Studies i regi af - Word and Music Association Forum
Bevillingsmodtager: Birgitte Stougaard Pedersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 71.983


Projekttitel: Cassius Dio – Greek Intellectual and Roman Politician
Bevillingsmodtager: Jesper Majbom Madsen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: Visualizing War: The Power of Emotions in Politics
Bevillingsmodtager: Kathrin Maurer
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 77.508


Projekttitel: Klostrene og Reformationen i Nordeuropa
Bevillingsmodtager: Lars Bisgaard
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: New Directions in the History of Infrastructure
Bevillingsmodtager: Mogens Rüdiger
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 72.050


Projekttitel: ECEL 2014 - European Conference on eLearning at Aalborg University
Bevillingsmodtager: Rikke Negendahl Ørngreen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 78.840


Projekttitel: EALTA International Conference, Copenhagen 2015
Bevillingsmodtager: Slobodanka Dimova
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 82.440


Projekttitel: The Concept of Cultural Transfer Within the Humanities
Bevillingsmodtager: Steen Bille Jørgensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: Need to know IV: Cultural opposition, intelligence and security
Bevillingsmodtager: Thomas Wegener Friis
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: Fashion Thinking - History, Theory, Practice
Bevillingsmodtager: Trine Brun Petersen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: Classical Archaeological University Collections: present and future possibilities
Bevillingsmodtager: Vinnie Nørskov
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 79.200

Senest opdateret 15. august 2019