Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2022 Opslag af midler til udvikling af diplommodul i plantebaseret kost målrettet ernæringsprofessionelle

Opslag af midler til udvikling af diplommodul i plantebaseret kost målrettet ernæringsprofessionelle

Ansøgningsfrist: 1. november 2022, kl. 12.00. Aftalepartierne bag Finansloven 2022 har afsat midler til udvikling af et diplomuddannelsesmodul om plantebaseret kost til ernæringsprofessionelle.
Kontakt
Andrea Cordsen Fuglsang-Damgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 11
Email: anfd@ufm.dk
Lars Bo Henriksen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 63
Email: LBOH@ufm.dk

1. Formål

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) udmønter midlerne ved at igangsætte et forsøgs- og udviklingsprojekt (FoU). Projektet skal som udgangspunkt lede til udviklingen af et nyt diplommodul eller et eksisterende diplommodul om plantebaseret kost. Modulet skal være målrettet ernæringsprofessionelle og indgå i en eksisterende relevant diplomuddannelse.

Ansøgere til projektmidler bedes orientere og forholde sig til igangværende forsøgs- og udviklingsprojekter inden for området samt eksisterende tiltag og initiativer. Herunder projektet: Grøn Omstilling i Fødevareerhvervet, som professionshøjskolen Absalon modtog forsøgs- og udviklingsmidler til i regi af VEU-trepart i 2021.

Midlerne til udviklingen af diplommodulet er afsat under Uddannelses- og Forskningsministeriets finanslovskonto 19.34.07.

1.1 Plantebaseret kost

Danmark står over for arbejdet med at skabe grøn omstilling. En del af denne omstilling sker i køkkenerne og kantinerne rundt om i landet. Der er derfor behov for at understøtte, at de ernæringsprofessionelle har fagligheden til at skabe velsmagende og varierende plantebaseret kost. Dette kan blandt andet ske ved udviklingen af et diplommodul, der er mulig at udbyde på tværs af geografi.

2. Tilskud

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger under dette opslag tilskud til et forsøgs- og udviklingsprojekt omhandlende udvikling af et diplommodul om plantebaseret kost på op til 1,8 mio. kr. målrettet ernæringsprofessionelle. Bevillingen tildeles i 2022, men projektet kan løbe ind i 2023, hvor det skal afsluttes. Ansøgninger behandles i åben konkurrence efter procedure og vurderingskriterier beskrevet i opslaget.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) forventer at give tilsagn om bevillinger efter dette opslag ultimo november 2022. Bevillingerne tildeles den ansøgende institution/primære bevillingsmodtager ved ansøgninger med flere institutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Retningslinjer for administration af FoU-midler, nr. 1. 2015” gælder for de tildelte bevillinger efter dette opslag.

3. Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort med et relevant ernæringsfagligt miljø, som udbyder relevant diplomuddannelse, som modulet i plantebaseret kost kan indgå i.

4. Ansøgningen

Ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema efter skabelonen til Bilag 2 i ”Retningslinjer for Administration af FoU-midler”.

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • Et ansøgningsskema
 • En projektbeskrivelse inkl. tidsplan
 • Et budget.

Selve beskrivelsen af "formål/indhold m.m." i ansøgningsskemaet må ikke fylde mere end 4.800 anslag. Beskrivelse af projektets forventede effekter må ikke fylde mere end 2.400 anslag. Der kan tilføjes bilag herudover.

Hvis ansøgningen ikke efterlever ovenstående indholdskrav, vil den kunne afvises administrativt.

Ansøgningen med bilag skal indsendes elektronisk og være modtaget i UFS senest den 1 november kl. 12.00.

Ansøgninger skal indsendes til følgende e-mailadresse: 

Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.

Spørgsmål til ansøgningen rettes til Andrea Cordsen Fuglsang-Damgaard: anfd@ufm.dk

4.1 Projektbeskrivelse

Til ansøgningen skal der vedlægges en projektbeskrivelse inkl. tidsplan.

Projektbeskrivelsen skal indeholde en klar og afgrænset beskrivelse af projektets formål, tilrettelæggelse og udførelse. Projektbeskrivelsen skal endvidere redegøre for eventuelt samarbejde/inddragelse med/af andre institutioner eller aktører på området. Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af arbejdsdeling, hvis flere samarbejdende institutioner og aktører indgår. Det vægtes positivt, hvis projektet afsøger mulighederne for at udbrede resultaterne til potentialet for plantebaseret kost som fagligt indhold på akademiuddannelsesniveau.

Projektbeskrivelsen skal forholde sig til og begrunde valg ift. nedenstående elementer, således at formålsbeskrivelsen i afsnit 1 opfyldes:

 • Projektet skal forholde sig til og bygge videre på eksisterende faglighed, initiativer og projekter inden for området
 • Projektet skal adressere behovet og efterspørgslen efter kompetencer i plantebaseret kost hos ernæringsprofessionelle i køkkener og kantiner
 • Beskrivelse af,
  • hvordan diplommodulet kan udbydes på tværs af geografi, f.eks. ved et samarbejde mellem institutioner
  • forventet udbytte af initiativet
  • inddragelsen af relevante aktører, herunder aftagere/brancher som vil kunne få udbytte af modulet  

Afslutningsvis skal projektbeskrivelsen redegøre for, hvordan erfaring og viden fra projektet kan formidles til relevante parter og i offentligheden.

4.2 Budget

Budgettet skal dække hele projektperioden og vise, hvad der søges om tilskud til, herunder aktiviteter på ansøgers egen institution og aktiviteter, der udføres af eventuelle andre deltagere.

Tilskudsmodtager er ansvarlig for, at projektet gennemføres inden for den forudsatte ramme.

5. Behandling af ansøgninger

Ansøgningerne behandles efter proceduren beskrevet i afsnit 5.1

5.1 Procedure for behandling af ansøgninger

UFS tilstræber, at ansøgninger behandles efter følgende procedure

 • UFS foretager en indledende screening af, om ansøgningen falder inden for opslagets formål og rammer
 • Ansøgningen behandles og vurderes af UFS
 • UFS træffer en beslutning om tildeling

UFS kan ved særlige behov efterspørge uddybende information i forbindelse med den indledende screening af ansøgningerne. Styrelsen kan efterspørge information både i forhold til ansøgningsskema, projektbeskrivelsen samt budgettet.

5.2 Vurderingskriterier

5.2.1 Efterlevelse af formål

Der vil blive lagt vægt på, at projektets formål er beskrevet klart og tilstrækkeligt, samt opfylder formålet, som er beskrevet i afsnit 1.

5.2.2 Gennemførlighed

Der vil blive lagt vægt på, at ansøger fremlægger en arbejds- og tidsplan, som bl.a. klart og tydeligt beskriver projektets delmål, milepæle og succeskriterier. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at ansøger har allokeret de tilstrækkelige ressourcer til, at projektet realistisk kan gennemføres, herunder at ansøger har sammensat en projektgruppe, der besidder de nødvendige kompetencer til gennemførsel af projektet.

Det skal bemærkes, at UFS har ret til at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt og til at tilbageholde udbetalinger, hvis projektet ikke udføres i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne.

5.2.3 Samarbejde

Der vil blive lagt positiv vægt på, at projektet gennemføres som et "sektorprojekt", hvor en institution på vegne af de øvrige relevante institutioner inden for en sektor, står for koordineringen af et fælles udviklingsprojekt.

Der vil også blive lagt vægt på, at projektet foregår i samarbejde med relevante institutioner, eksempelvis erhvervsskoler, og eller med inddragelse af andre relevante parter, herunder aftagere/brancher som vil kunne få udbytte af modulet.

5.2.4 Udbredelse

Der vil blive lagt vægt på, at der tages stilling til, hvordan det sikres, at resultaterne fra projektet herunder et nyt diplommodulet bliver tilgængelig.

Senest opdateret 16. september 2022