Gå til indhold

Opslag: Hvem skal have Forskningskommunikationsprisen 2024?

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder kandidater til Forskningskommunikationsprisen 2024. Fristen for at indstille kandidater er onsdag den 13. december 2023 kl. 12.00.

Prisen overrækkes ved et arrangement under Forskningens Døgn i uge 17 2024. Med prisen følger en personlig hæderspris på 200.000 kr.

Formål med prisen

Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at hædre forskere, der har en skarp sans for levende og præcis formidling, og som gør en særlig indsats for at kommunikere deres forskning til en bredere offentlighed. Prisen skal således skabe større anerkendelse af den gode videnskabsformidling. Prisen skal samtidig bidrage til at skabe opmærksomhed om forskning og forskningens betydning for vores samfund og hverdag.

Hvem kan indstilles til prisen?

Såvel offentligt- som privatansatte forskere kan indstilles til prisen. Prismodtager skal være en anerkendt forsker eller en projektgruppe af anerkendte forskere. Ved en anerkendt forsker forstås en person, der igennem en årrække har været videnskabeligt aktiv, og som har fungeret som forsker på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. Der stilles ingen krav til kandidatens fagområde.

Hvem kan indstille kandidater?

Alle kan indstille kandidater til prisen, men man kan ikke indstille sig selv. Inden man indstiller en kandidat, skal man indhente kandidatens accept.

Hvilke kriterier vurderes de indstillede kandidater efter?

Forskningskommunikationsprisen gives til en forsker, der kan formidle sin forskning på en levende og vedkommende måde over for den brede del af offentligheden. Prisen kan gives for såvel en langvarig indsats som for et enkeltstående formidlingsinitiativ. 

De indstillede kandidater vurderes på baggrund af følgende kriterier:

 • Evnen til præcist og struktureret, men også levende og engageret, at formidle sin forskning til den brede befolkning, så publikum finder den spændende. Gerne præsenteret gennem nye og innovative kommunikationskanaler og –former, der har bred folkelig appel
 • Evnen til dels at forklare sin forskning, så menigmand kan forstå den, dels at øge forståelsen for forskningens generelle betydning for samfundet, herunder f.eks. hvordan forskning kan være med til at løse samfundsudfordringer
 • Evnen til naturligt at kunne inddrage og via forskningsformidling skabe dialog mellem videnskab og befolkning
 • Evnen til at kommunikere sin forskning til den bredere befolkning.

Disse kriterier danner grundlag for en helhedsvurdering af kandidaten ud fra det samlede indstillingsmateriale.

Hvordan indstilles en kandidat?

Indstillingsmaterialet skal bestå af:

 • En indstillingsblanket
 • Et CV for kandidaten
 • En to-minutters video med kandidaten
 • Et portrætfoto
 • En accept af indstilling og samtykke om behandling af personoplysninger.

Indstillingsblanket

Indstillingsblanketten skal indeholde kontaktinformation til både indstiller og kandidat samt en kort og præcis begrundelse (maks. to A4-sider) for, hvorfor kandidaten indstilles.

CV

Kandidatens CV skal have fokus på kandidatens evner som forsker og formidler og skal tegne et billede af forskerens formidlingskompetencer og engagement i at formidle viden til den brede offentlighed.

CV’et må maks. være på to A4-sider. I CV’et skal der nævnes: 

 • fem eksempler på anerkendte videnskabelige publikationer
 • mindst tre eksempler på konkrete, mundtlige formidlingsaktiviteter
 • mindst tre eksempler på skriftlige formidlingsaktiviteter. 

Eksemplerne kan være link til en podcast, et foredrag, opslag på sociale medier, et tv-interview osv. Ligger eksemplerne bag en betalingsmur, skal indstiller indgå en aftale med det pågældende medie om, at produktet kan anvendes til vurdering af kandidaten, og at det kan sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med CV'et. Produktet vil ikke blive offentligt tilgængeligt.

Antal citationer i medier kan nævnes i CV’et, men det er forskerens egen evne til at formidle, der er det vigtigste.

Video

Sammen med indstillingen skal der indsendes en to-minutters video, hvor kandidaten formidler sit forskningsområde. Videoen skal dokumentere kandidatens konkrete evne til klar og forståelig formidling:

 • Er kandidaten god til at forklare sin forskning, så menigmand kan forstå den?
 • Kan kandidaten formidle sin forskning og beskrive den, så publikum bliver engageret og finder den spændende?
 • Kan kandidaten opbygge sin fortælling på en formidlingsmæssig gennemtænkt og effektfuld måde?
 • Kan kandidaten række ud til publikum gennem sin fortælling?
 • Optræder kandidaten naturligt i sin formidling?

Videoen må gerne være en mobiloptagelse. Det må ikke være en professionelt klippet videoproduktion. Præsentationen skal formidles i et enkelt ’take’.

Formatet skal være i bredformat (’liggende’) og må maks. være på 450 MB.

Videoen skal desuden navngives med kandidatens navn. Indstiller man en projektgruppe, skal det være navnet på den bemyndigede person. Videoen skal sendes via WeTransfer eller lignende til forsk@ufm.dk og mærkes ’Indstilling til Forskningskommunikationsprisen 2024’.

Portrætfoto

Portrætfotoet skal være i sort-hvid.

Projektgrupper

Er det en projektgruppe, der indstilles til prisen, skal indstiller også her skrive en begrundelse for, hvorfor projektgruppen indstilles. Samtidig vedlægges et gruppeportræt og et gruppe-CV. I gruppe-CV’et skal der nævnes fem eksempler på videnskabelige publikationer fra gruppens medlemmer, og der skal gives mindst tre eksempler på konkrete, mundtlige formidlingsaktiviteter og mindst tre skriftlige aktiviteter fra medlemmer af gruppen.

Den to-minutters video om projektgruppens forskningsområde skal præsenteres af en bemyndiget person fra projektgruppen. Indstiller skal desuden anføre en person fra projektgruppen, der er bemyndiget til at modtage prisen og de medfølgende 200.000 kr. på gruppens vegne. Prisen udbetales til den bemyndigede person.

Accept af indstilling

Indstiller skal vedhæfte en underskrevet erklæring om, at den indstillede accepterer at blive indstillet og har modtaget oplysninger om, hvordan ministeriet behandler personoplysninger.

E-grant

Indstilling samt bilag skal indsendes via Uddannelses- og Forskningsministeriets elektroniske ansøgningssystem e-grant.

Husk følgende materiale:

 • Et CV for kandidaten
 • En to-minutters video med kandidaten
 • Et portrætfoto
 • En accept om indstilling og samtykke til behandling af personoplysninger 

Behandling af indstillinger

Det er bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, der behandler de indkomne indstillinger. Bestyrelsen nominerer tre kandidater til uddannelses- og forskningsministeren. De tre kandidaters videoer og CV’er med eksempler evalueres af et panel af formidlingseksperter fra Videnskab.dk. Den samlede indstilling gives til ministeren, der udpeger vinderen og uddeler prisen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forbeholder sig ret til at indhente vurderinger af kandidaternes faglige kvalifikationer hos Danmarks Frie Forskningsfond, relevante faglige forskningsråd eller hos fagkyndige enkeltpersoner.

Omtale af prismodtager og de indstillede kandidater og brug af materiale

Prisuddelingen markeres ved et arrangement i uge 17 i 2024, hvor prismodtageren forudsættes at kunne være til stede. Inden man indstiller en prismodtager eller et team af prismodtagere, skal man derfor indhente den eller de indstillede kandidaters accept.

Alle de indstillede kandidater kan blive omtalt på ministeriets hjemmeside og kan blive kommunikeret ud til en bredere offentlighed, f.eks. via sociale medier og prisuddelingen. Omtalen kan rumme indstillerens begrundelse samt kandidatens video, CV og portrætfoto.

Frist for indstillinger

Frist for indsendelse af indstillinger er den 13. december 2023 kl. 12.00. Indstillinger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. Det er indstillerens ansvar, at indstillingen indeholder alle relevante oplysninger. Uddannelses- og Forskningsministeriet indhenter ikke yderligere oplysninger til brug for behandling af indstillingen. 

For yderligere information

Kontakt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Lotte Skov Holm, tlf. 72 31 80 75 eller e-mail forsk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024