Gå til indhold

Opslag af midler til initiativer inden for videregående VEU (trepartsmidler)

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge midler til forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) til udvikling af den videregående voksen- og efteruddannelse. Ansøgningsfrist: fredag den 29. september 2023 kl. 12.00.

1. Formål

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) igangsætter forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) til udvikling af den videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU) med fleksible og relevante uddannelser og udbud, der modsvarer arbejdsmarkedets behov.

Midlerne stammer fra udviklingsprogrammet, som UFM gennemfører som følge af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel VEU fra 2017 og forlængelsen heraf fra 2022.

Jf. trepartsaftalens pkt. 18-19 er der nedsat en VEU-arbejdsgruppe til rådgivning om videregående VEU. Til opgaven er der afsat midler til tiltag, som VEU-arbejdsgruppen måtte foreslå. I regi heraf udmøntes således midler til projekter ud fra en samlet pulje på op til 5,4 mio. kr. i 2023 til FoU-projekter på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Udmøntningen af midler vil ske til projekter inden for bestemte områder, som VEU-arbejdsgruppen har anbefalet at prioritere. Anbefalingerne har bl.a. baggrund i allerede gennemførte VEU-analyser og arbejdsgruppens arbejde i implementeringen af trepartsaftalen.

Projekter, der kan ansøges om midler til, skal være inden for et (eller flere) af følgende områder (uddybet neden for):

 1. Grøn omstilling
 2. Kunstig intelligens
 3. Undervisning af voksne, som er i arbejde
 4. Virtuel undervisning og didaktik

Ansøgere til projektmidler bedes på forhånd orientere sig i igangværende forsøgs- og udviklingsprojekter inden for videregående VEU og i de gennemførte VEU-analyser:

1.1 Grøn omstilling

Danmark står over for en betydelig opgave med at skabe grøn omstilling. Derfor kan der blive uddelt midler til projekter, der bidrager til arbejdsstyrkens opkvalificering til den grønne omstilling.

Der er behov for at arbejdsstyrken har den nødvendige ekspertise og faglige viden til at skabe den grønne omstilling i praksis. Det kan f.eks. være behov for kompetenceudvikling af faglærte på akademiuddannelserne til understøttelse af den grønne omstilling, understøttelse af transfer af grøn forskning til arbejdsmarkedet via videregående VEU mv. Derudover kan der f.eks. være behov for udviklingen af opkvalificeringstilbud til undervisere om grøn og teknologisk omstilling på alle relevante uddannelsesniveauer fra grundskolen til universitetet.

Det centrale for bevilling af midler til projekterne er, at indsatserne er inden for videregående VEU og bidrager til arbejdsstyrkens kompetencer til understøttelse af den grønne omstilling.

1.2 Kunstig intelligens

Udviklingen indenfor og den øgede brug af kunstig intelligens har allerede, eller forventes på sigt at ændre en række arbejdsopgaver og erhverv. Den øgede udbredelse af kunstig intelligens stiller andre krav til arbejdsstyrkens kompetencer, og derfor kan der uddeles midler til projekter, som bidrager til arbejdsstyrkens opkvalificering inden for kunstig intelligens.

For at anvende teknologien optimalt er der et behov for, at arbejdsstyrken og underviserne på de videregående uddannelsesinstitutioner klædes på til at anvende teknologien, og har kendskab til fordele og ulemper herved. Midlerne som udmøntes til opkvalificeringen kan f.eks. gå til udvikling af opkvalificeringstilbud til undervisere om brugen af kunstig intelligens på alle relevante uddannelsesniveauer, eller til udvikling eller videreudvikling af moduler, der opkvalificerer arbejdsstyrken inden for specifikke emner såsom prompting, det menneskelige samspil med teknologien og etiske overvejelser forbundet til brugen af kunstig intelligens. Endvidere kan midlerne udmøntes til at understøtte, at relevant forskning formidles til arbejdsmarkedet igennem videregående VEU.

Det centrale for bevillingen af midler til projekterne er, at indsatserne er inden for videregående VEU og bidrager til opkvalificering af arbejdsstyrkens kompetencer indenfor kunstig intelligens.

1.3 Undervisning af voksne, som er i arbejde

At undervise voksne, som er i arbejde, er en markant anden opgave med andre udfordringer og muligheder, end at undervise (primært) unge fuldtidsstuderende. For at få efteruddannelserne til at matche arbejdsmarkedets og VEU-kursisternes kompetenceudviklingsbehov bedre, er udmøntes midler til projekter, der kan styrke institutionernes arbejde med undervisning af voksne, der er i arbejde.

Det kan eksempelvis være projekter inden for:

 • Udbuds- og tilrettelæggelsesformer målrettet efteruddannelse af beskæftigede
 • Læringsmiljøer, herunder didaktisk og pædagogisk planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelse af voksne med forskelligartede udgangspunkter og behov som målgruppe  
 • Forskellig motivation for VEU-deltagelse, herunder omskoling og opkvalificering/specialisering og dennes betydning for kursisters gennemførsel og udbytte af undervisningen
 • Anerkendelse af voksnes kompetencer i uddannelserne, eksempelvis kompetencer erhvervet på arbejdsmarkedet
 • Inddragelse af kursisters aktuelle jobpraksis mhp. at understøtte konkrete forandringer på arbejdspladsen.

1.4 Virtuel undervisning og -didaktik

I forbindelse med COVID-19-krisen har uddannelsesinstitutionerne gjort sig mange erfaringer med nye og mere digitale tilrettelæggelsesformer af undervisningen på videregående VEU. Undervisning tilrettelagt helt eller delvist i det virtuelle rum indeholder potentialer for at imødekomme medarbejderes og virksomheder stigende efterspørgsel efter korte- og fleksibelt tilrettelagte kurser. Forbundet med disse nye tilrettelæggelsesformer er der imidlertid også nye krav til undervisningsformater og –didaktik.

Der kan således blive uddelt midler til projekter, der udvikler undervisningsaktiviteter og/eller –formater, som bidrager til et øget læringsniveau og aktivitetsniveau i konteksten af virtuel undervisning på de offentlige videregående efteruddannelser.

Derudover kan der blive uddelt midler til projekter, der adresserer de tekniske- og administrative behov, der er fordrende for online undervisning med et højt læringsudbytte og med et højt aktivitetsniveau på de offentlige videregående efteruddannelser.

Projekterne kan både tage sit afsæt i undervisning der er tilrettelagt helt og delvist online, samt undervisning tilrettelagt til specifikke målgrupper, f.eks. med begrænsede sprog- og/eller begrænsede IT-kundskaber.

2. Tilskud

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger under dette opslag tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter ud fra en samlet ramme på op til 5,4 mio. kr. eksklusive en eventuel medfinansiering fra deltagende institutioner. Ansøgninger behandles i åben konkurrence efter procedure og vurderingskriterier beskrevet i opslaget, jf. afsnit 5.

Jf. vurderingskriterierne (afsnit 5.2), vil der blive lagt vægt på, at projektet har en vis størrelse – i udgangspunktet mindst 750.000 kr. – om end også mindre projekter vil blive taget i betragtning.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) forventer at give tilsagn om bevillinger efter dette opslag i november 2023. Bevillingerne tildeles den ansøgende institution/primære bevillingsmodtager ved ansøgninger med flere institutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Retningslinjer for administration af FoU-midler, nr. 1. 2015 gælder for de tildelte bevillinger efter dette opslag. 

I det omfang opslagets bestemmelser afviger fra intentionen i ”Retningslinjer for administration af FoU-midler”', har opslaget forrang.

Der er mulighed for, at projekterne, der kan ansøges om midler til, løber længere end perioden for VEU-trepartsaftalen (udløber 1. januar 2024), hvis det er nødvendigt for udbyttet af projektet.

3. Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

4. Ansøgning og frist

Ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema efter skabelonen til Bilag 2 i ”Retningslinjer for Administration af FoU-midler”.

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • En ansøgningsformular
 • Et budget
 • En projektbeskrivelse inkl. tidsplan.

Selve beskrivelsen af "formål/indhold m.m." må ikke fylde mere end 4.800 anslag. Beskrivelse af projektets forventede effekter må ikke fylde mere end 2.400 anslag. Der kan tilføjes bilag herudover.

Hvis ansøgningen ikke efterlever ovenstående indholdskrav, vil den kunne afvises administrativt.

Ansøgningen med bilag skal indsendes elektronisk og være modtaget i UFS senest fredag den 29. september 2023 kl. 12.00.

Ansøgninger skal indsendes til følgende e-mailadresse: veutrepart@ufm.dk

Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.

Spørgsmål til ansøgningen rettes til veutrepart@ufm.dk

4.1 Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen skal indeholde en klar og afgrænset beskrivelse af projektets formål, tilrettelæggelse og udførelse. Projektbeskrivelsen skal endvidere redegøre for eventuelt samarbejde/relation med/til andre institutioner eller aktører på området.

Til sidst skal projektbeskrivelsen redegøre for, hvordan projektets resultater konkret kan formidles til relevante parter.

4.2 Budget

Budgettet skal dække hele projektperioden og vise, hvad der søges om tilskud til, herunder aktiviteter på ansøgers egen institution og aktiviteter, der udføres af eventuelle andre deltagere.

5. Behandling af ansøgninger

Ansøgninger behandles efter proceduren beskrevet i afsnit 5.1.

UFS forbeholder sig ret til ikke at udmønte alle midlerne, hvis der ikke findes et tilstrækkeligt antal kvalificerede projekter blandt de indkomne ansøgninger, eller hvis VEU-arbejdsgruppen vælger at prioritere midler til andre tiltag i 2023 jf. trepartsaftalens pkt. 18.

5.1 Procedure for behandling af ansøgninger

UFS tilstræber, at ansøgninger behandles efter følgende procedure:

 • UFS foretager en indledende screening af, om ansøgningen falder inden for opslagets formål og rammer.
 • Ansøgningen behandles og vurderes af UFS i samarbejde med VEU-arbejdsgruppen.
 • UFS træffer beslutning om tildeling.

5.2 Vurderingskriterier

5.2.1 Efterlevelse af formål

Der vil blive lagt vægt på, at projektets formål er beskrevet klart, samt at dette opfylder et eller flere formål, som beskrevet i afsnit 1, og om der er redegjort tilstrækkeligt herfor i ansøgningen.

5.2.2 Gennemførlighed

Der vil blive lagt vægt på, at ansøger fremlægger en arbejds- og tidsplan, som bl.a. klart og tydeligt beskriver projektets delmål, milepæle og succeskriterier. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at ansøger har allokeret de tilstrækkelige ressourcer til, at projektet realistisk kan gennemføres, herunder at ansøger har sammensat en projektgruppe, der besidder de nødvendige kompetencer til gennemførsel af projektet.

Det skal bemærkes, at UFS har ret til at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt og til at tilbageholde udbetalinger, hvis projektet ikke udføres i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne.

Medfinansiering er en mulighed, som UFS ser positivt på, om end det ikke er et bedømmelseskriterium.

5.2.3 Samarbejde

Der vil blive lagt vægt på, at projektet foregår i samarbejde med aftagere og mellem institutioner, også på tværs af sektorer, gerne i form af partnerskaber eller kompetenceklynger.

5.2.4 Publicering og formidling af resultater

Der vil blive lagt vægt på, om de samlede overvejelser om formidling, herunder publicering af projektets resultater, er beskrevet tilfredsstillende. I den forbindelse vil det blive vægtet positivt, at projektets resultater formidles (på dansk) i en let tilgængelig form målrettet relevante interessenter.

5.2.5 Volumen

Bl.a. af hensyn til muligheden for efterlevelse af ovenstående kriterier, vil der blive lagt vægt på, at projektet har en vis størrelse – i udgangspunktet mindst 750.000 kr., om end også mindre projekter vil blive taget i betragtning.

Kontakt

VEU-arbejdsgruppens sekretariat

veutrepart@ufm.dk

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024