Gå til indhold

Målgrupper for Omstillingsfonden

Udbydere af videregående efter- og videreuddannelse til og med professionsbachelor- og diplomniveau kan– inden for en tildelt trækningsret – dække deltagerbetaling med op til 10.000 kr. pr. kalenderår pr. kursist for kursister som lever op til følgende krav.

Krav til uddannelsesbaggrund og omfattede uddannelsesaktiviteter

Omstillingsfonden består af to forskellige puljer med forskellige målgrupper opdelt på ansøgers uddannelsesbaggrund: 1) Ufaglærte og faglærte (personer uden en videregående uddannelse) og 2) personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau. Der er små forskelle på, hvilke uddannelsesaktiviteter de to puljer yder tilskud til.

Pulje 1: Ufaglærte og faglærte (personer uden en videregående uddannelse)

Ufaglærte og faglærte personer har mulighed for at søge om tilskud til al efter- og videreuddannelse på professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner, som udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., og til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser udbudt på universiteter, herunder den afsluttende del af den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD 2. del), og kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tabel 1: Oversigt over uddannelsestype og Institution ufaglærte og faglærte kan ansøge om tilskud fra pulje 1

Uddannelsestype Udbudt af
Akademiuddannelser

Erhvervsakademier

Professionshøjskoler

Maritime institutioner

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Universiteter

Kunstneriske uddannelsesinstitutioner under UFM

Diplomuddannelser
Særskilte moduler på akademi- og diplomniveau
Enkeltfag fra heltidsuddannelser til og med professionsbachelorniveau

Erhvervsakademier

Professionshøjskoler

Maritime institutioner

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fagspecifikke kurser
Øvrige deltidsuddannelser udbudt efter lov om åben uddannelse (bl.a. meritlærer og meritpædagog)

Pulje 2: Personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau  

Personer med en videregående uddannelse kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter som ufaglærte og faglærte, bortset fra akademiuddannelsen i ledelse, diplomuddannelsen i ledelse og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD). Målgruppen omfatter også personer med en ældre videregående uddannelse, som er på niveau til og med en professionsbacheloruddannelse.

Tabel 2: Oversigt over uddannelsestype og institution personer med videregående uddannelse kan ansøge om tilskud fra pulje 2

Uddannelsestype Udbudt af
Akademiuddannelser (undtagen akademiuddannelse i ledelse)

Erhvervsakademier

Professionshøjskoler

Maritime institutioner

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Universiteter

Kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Diplomuddannelser (undtagen diplomuddannelsen i ledelse og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen))
Særskilte moduler på akademi- og diplomniveau
Enkeltfag fra heltidsuddannelser til og med professionsbachelorniveau

Erhvervsakademier

Professionshøjskoler

Maritime institutioner

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fagspecifikke kurser
Øvrige deltidsuddannelser udbudt efter lov om åben uddannelse (bl.a. meritlærer og meritpædagog)

Øvrige præciseringer vedrørende uddannelsesbaggrund

 • Personer med en akademisk bacheloruddannelse fra universiteter eller de kunstneriske uddannelsesinstitutioner eller en tilsvarende eller længere videregående uddannelse kan ikke søge Omstillingsfonden.
 • Personer, som har gennemført en hel akademiuddannelse eller diplomuddannelse (herunder HD del. 2), betragtes som personer med en videregående uddannelse og kan søge pulje 2.
 • Udenlandske uddannelseskvalifikationer betragtes som værende på videregående niveau såfremt uddannelsen af Styrelsen for Forskning og Uddannelse anerkendes som svarende i niveau til en afsluttet dansk videregående uddannelse.
 • HD 1. del er ikke en videregående uddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).
  • Kursister på HD 1. del kan således ikke få tilskud fra Omstillingsfonden.
  • Personer med en HD 1. del som højest fuldførte uddannelse kan søge pulje 1.
 • Ansøgere med uddannelser indplaceret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, men som ikke er indplaceret i kvalifikationsrammen for videregående uddannelser (f.eks. skibsfører uden gymnasial uddannelse), kan søge pulje 1.
 • Personer med merkonom som højest fuldførte uddannelse kan søge åulje 1, da ”Merkonom” er en titel man får, når man har gennemført 40 ECTS af en merkantil akademiuddannelse. Det er således ikke en fuld videregående uddannelse.
 • Kommunom (i modsætning til Statonom) er ikke på akademiniveau, og er ikke reguleret under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kommunomer uden yderligere videregående uddannelse er i denne sammenhæng ikke at betragte som havende en videregående uddannelse, og de kan derfor søge pulje 1.
 • Farmakonomer uden yderligere videregående uddannelse kan søge pulje 1, da uddannelsen ikke er indplaceret som en videregående uddannelse på kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.
 • Politibetjente med en professionsbachelor i politivirksomhed kan søge Pulje 2. Fra 2014-2016 havde man mulighed for at uddanne sig til politibetjent med en 3-årig professionsbachelor i politivirksomhed, som var en videregående uddannelse. Er man uddannet politibetjent uden en professionsbachelor, kan man søge pulje 1.
 • Enkelte videregående uddannelser har skiftet niveau gennem tiden. Vær opmærksom på, at det er det niveau, din uddannelse havde, da du tog den, der tæller når du søger midler fra Omstillingsfonden. Hvis du er i tvivl, kan du tage kontakt til den institution, der udbød uddannelsen, eller den institution, du søger ind på, som kan foretage en faglig vurdering af indholdet. I så fald vil det være nyttigt at have så meget dokumentation for den gamle uddannelse som muligt, f.eks. gamle studieordninger.
 • Uddannelser udbudt efter IDV (indtægtsdækket virksomhed) er ikke dækket af Omstillingsfonden.
 • Indledende kurser til akademiuddannelser og korte kurser er ikke omfattet af Omstillingsfonden.

Krav til beskæftigelse

Omstillingsfonden er målrettet arbejdstagere, og arbejdsgivere kan ikke søge om tilskud fra Omstillingsfonden på vegne af medarbejderne:

 • Man skal være i beskæftigelse og ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
 • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud.
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud, da de ikke opfattes som ansatte.
 • Er man fritstillet med løn ved kursusstart kan man godt få tilskud også selvom ansættelsen udløber under kursusperioden.
 • Man kan godt søge Omstillingsfonden som bosat i udlandet, så længe man er ansat hos en arbejdsgiver, der fysisk befinder sig i Danmark, og man reelt arbejder for virksomheden i Danmark (således, at ens arbejdsplads er i Danmark, men man arbejder ’hjemmefra’ i udlandet).
 • Man kan søge Omstillingsfonden, hvis man er udstationeret i Danmark, mens arbejdsgivers fysiske lokalitet er i udlandet, så længe man reelt arbejder i Danmark.
 • Udstationerede arbejdstagere ansat på en dansk offentlig arbejdsplads, f.eks. soldater eller ansatte på ambassader eller konsulater, kan søge Omstillingsfonden.

Øvrige krav og præciseringer

 • Kursisten må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.
 • Vedkommende kursist skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud.
 • Nationalitet og statsborgerskab har ingen betydning for, om man kan få tilskud.
 • Trepartsaftalen omhandler det danske arbejdsmarked – Personer beskæftiget i Grønland og Færøerne er derfor ikke omfattet af fonden, jf. dog næste punkt.
 • Omstillingsfonden dækker kun deltagerbetalingen og ikke f.eks. bøger, undervisningsmaterialer og/eller forplejning.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024