Gå til indhold

VEU-omstillingsfond

Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med Omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt.

Der afsættes årligt ca. 65 mio. kr. i fonden til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point.

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet

Baggrund for aftalen

Den daværende regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen skal styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse. I aftalen indgår bl.a. oprettelse af en Omstillingsfond under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udbydere og målgruppe

Den konkrete målgruppe er faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmelder sig uddannelsesmoduler fra akademi- og diplomuddannelser.

Procedure for kursisternes tilmelding

Tilskud fra Omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.
Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år - dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt. Midlerne fordeles som nævnt ovenfor efter først til mølle-princippet.

I forbindelse med kursisternes tilmelding skal uddannelsesinstitutionerne sikre, at:

  • at kursisten er en del af målgruppen for Omstillingsfonden,
  • at tilskud til den enkelte kursist ikke overstiger 10.000 kr. om året samt
  • at institutionen fortsat har midler tilbage i fonden.

Såfremt en kursist søger om flere moduler, der samlet overstiger de 10.000 kr., skal beløbet, der overstiger 10.000 kr., faktureres kursisten.

Tro- og loveerklæring fra kursisten

Kursisten skal ved tilmelding til et uddannelsesmodul på tro og love oplyse om vedkommende:

  • er enten faglært eller ufaglært (og ikke har en videregående uddannelse),
  • er i beskæftigelse og
  • har modtaget midler fra fonden tidligere fra andre institutioner i samme kalenderår (og i givet fald hvor meget)

Kursisten giver på erklæringen ligeledes samtykke til at oplysningerne videregives til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til administration og kontrol af omstillingsfonden.

Denne tro- og loveerklæring skal benyttes for moduler med startdato i 2023:

Denne tro- og loveerklæring skal benyttes for moduler med startdato i 2024:

Fordeling af trækningsret på Omstillingsfonden

Trækningsretten på Omstillingsfonden fordeles mellem uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet efter en fordelingsnøgle beregnet på baggrund af aktivitet på uddannelser omfattet af ordningen blandt målgruppen de foregående tre år. Af beløbet er der endvidere reserveret en pulje til aktivitet hos uddannelsesinstitutioner, der enten ikke har haft eller havde meget begrænset aktivitet blandt målgruppen på akademi- og diplomuddannelser. Disse uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde akademi- eller diplommoduler, men som ikke er blevet tildelt deres egen pulje, har trækningsret fra den reserverede pulje. Der foretages udmøntning af trækningsret til den reserverede pulje på baggrund af ansøgninger fra institutionerne.

Det bemærkes, at trækningsretten ikke kan videreføres til efterfølgende finansår og uforbrugt trækningsret bortfalder ved årets udgang.

Forbrugsoversigt 

Forbruget på Omstillingsfonden opgøres i forbindelse med uddannelsesinstitutionernes kvartalvise indberetninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsestøtte. 

Opdateret d. 23-01-2023

Indberetning af forbrugsoplysninger

Indkaldelsesbreve for forbrug i 2023:

Til brug for indberetningen af forbrugsoplysninger fra omstillingsfonden bedes nedenstående bilag anvendt.

Indberetningerne skal sendes som sikker mail til postkassen omstillingsfonden@ufm.dk

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med institutionernes indberetning af forbrug fra Omstillingsfonden behandles personoplysninger. Der henvises til følgende side omkring styrelsens behandling af personoplysninger.

Kontakt

Generelle spørgsmål om Omstillingsfonden sendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på omstillingsfonden@ufm.dk.

Eventuelle spørgsmål til indberetningen bedes ligeledes sendes til omstillingsfonden@ufm.dk

Konkrete spørgsmål om tilmeldingsprocedure, udfyldelse af tro- og love-erklæring, udbud af konkrete kurser mv. bedes rettet til de videregående uddannelsesinstitutioner.

 

 

Kontakt

Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk
Lars Lebek Jensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 15
Email: llj@ufm.dk
Senest opdateret 19. september 2023