Gå til indhold

Omstillingsfonden

Ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau kan søge Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling for videregående efteruddannelse op til professionsbachelor-/diplomniveau. Der kan søges op til 10.000kr. per person om året.

Der afsættes årligt ca. 86 mio. kr. (2024-priser) i fonden til deltagerbetaling i forbindelse med efteruddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte efteruddannelsesforløb. 

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.

Midlerne gives ikke direkte til deltagerne, men skal søges gennem den institution, hvor kurset/uddannelsen udbydes.

Omstillingsfonden støtter kun de offentligt godkendte regulerede uddannelser, som udbydes på institutioner under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Er du ansøger og har spørgsmål til dine muligheder for at søge Omstillingsfonden, skal du kontakte uddannelsesinstitutionen.

Udbydere og målgruppe

Omstillingsfonden er målrettet arbejdstagere, og det er således et krav, at ansøgerne er i beskæftigelse og ansat på hel- eller deltid ved en arbejdsgiver. Arbejdsgivere kan ikke søge om tilskud fra Omstillingsfonden på vegne af medarbejderne.

Omstillingsfondens omfatter fra 2024 to forskellige puljer med to forskellige målgrupper opdelt på uddannelsesbaggrund 1) ufaglærte og faglærte (personer uden en videregående uddannelse) og 2) personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau.

Pulje 1: Ufaglærte og faglærte (personer uden en videregående uddannelse)

Der afsættes ifølge aftalen 71,1 mio. kr. til denne målgruppe på finansloven for finansåret 2024.

Ufaglærte og faglærte personer har mulighed for at søge om tilskud til:

-       al efter- og videreuddannelse på professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner, som udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

-       akademi- og diplomuddannelser udbudt på universiteter, herunder den afsluttende del af den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD 2. del), og kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelserne er uddybet nedenfor.

Pulje 2: Personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau  

Personer med en videregående uddannelse kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter som ufaglærte og faglærte, bortset fra akademiuddannelsen i ledelse, diplomuddannelsen i ledelse og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD).

Målgruppen omfatter også personer med en ældre videregående uddannelse, som er på niveau til og med en professionsbacheloruddannelse. Målgruppen omfatter ikke personer med en akademisk bacheloruddannelse fra universiteter eller de kunstneriske uddannelsesinstitutioner eller en tilsvarende eller længere videregående uddannelse.

Der afsættes ifølge aftalen 15 mio. kr. til denne målgruppe på finansloven for finansåret 2024.

Læs mere om målgrupper for Omstillingsfonden:

Videregående uddannelsesaktivitet omfattet af Omstillingsfonden

Kursister omfattet af fondens to målgrupper kan søge om tilskud til følgende uddannelsesaktiviteter på professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner:

 • Akademiuddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Særskilte moduler på akademi- og diplomniveau
 • Enkeltfag fra heltidsuddannelser til og med professionsbachelorniveau
 • Fagspecifikke kurser
 • Øvrige deltidsuddannelser udbudt efter lov om åben uddannelse (bl.a. meritlærer og meritpædagog)

Bemærk at HD 1. del, indledende kurser og korte kurser ikke er omfattet af fonden

Endvidere er akademi- og diplomuddannelser udbudt på universiteter, herunder den afsluttende del af den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD 2. del), og kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet omfattet.

Dog kan personer med videregående uddannelse, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse ikke søge tilskud til:

1.        Akademiuddannelsen i ledelse

2.        Diplomuddannelsen i ledelse

3.        HD (del 1 og 2)

Procedure for kursisternes tilmelding

Tilskud fra Omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelsesaktivitet omfattet af Omstillingsfonden.

Tildelingen af tilskud foregår på uddannelsesinstitutionerne efter et først-til-mølle princip.

Fristen for at søge om tilskud til deltagerbetaling fra Omstillingsfonden er ved kursusstart. Finder tilmeldingen sted  efter kursusstart er fristen for ansøgning tilmeldingsdatoen.

I forbindelse med kursisternes tilmelding skal uddannelsesinstitutionerne sikre, at:

 • at kursisten er en del af målgruppen for Omstillingsfondens to målgrupper
 • at kursisten er ansat på heltid eller deltid ved kursusstart
 • at kursisten ikke allerede har opbrugt maxbeløbet på 10.000 kr. i samme kalenderår
 • at institutionen ikke har opbrugt sin andel af Omstillingsfondens samlede pulje

Såfremt en kursist søger om tilskud til et eller flere moduler, der overstiger en samlet deltagerbetaling på 10.000 kr., skal den resterende del af deltagerbetalingen faktureres kursisten. Denne andel skal i øvrigt være betalt, før der kan gives endeligt tilsagn om tilskud.

Tro- og loveerklæring fra kursisten

Kursisten skal ved tilmelding til uddannelsesaktivitet, hvor der søges om tilskud fra Omstillingsfonden udfylde en tro- og loveerklæring, hvor der oplyses følgende: 

 • Højest fuldførte uddannelsesniveau
 • Beskæftigelsessituation 
 • Modtaget tilskud fra Omstillingsfonden til uddannelse i samme kalenderår. Kursisten skal både angive faktisk modtaget tilskud samt aktive ansøgninger, hvor der på nuværende ansøgningstidspunkt ikke er faldet omgørelse.

Kursisten giver i tro- og loveerklæringen ligeledes samtykke til at oplysningerne videregives til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til administration og kontrol af Omstillingsfonden.

De to målgrupper i Omstillingsfonden har hver sin udgave af tro- og loveerklæringen. Det er en tilskudsbetingelse at den korrekte udgave af tro- og loveerklæringen benyttes for kursister tilhørende den relevante målgruppe.

Denne tro- og loveerklæring skal benyttes for faglærte/ufaglærte:

Denne tro- og loveerklæring skal benyttes for personer med videregående uddannelse, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse:

Fordeling af trækningsret i Omstillingsfonden

De to puljer i Omstillingsfonden fordeles som trækningsret mellem uddannelsesinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Trækningsret til puljen for faglærte og ufaglærte:

Målgruppen af faglærte og ufaglærte er en videreførelse af den historiske målgruppe i Omstillingsfonden 2019-2023. Den udmeldte trækningsret i 2024 for denne pulje baserer sig på institutionernes indberetninger i perioden fra 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023.  

En del af puljen til den historiske målgruppe reserveres til en reservepulje, hvorfra institutioner der modtager ansøgninger der overstiger den tildelte trækningsret, kan søge om forhøjelser.

Institutioner som opbruger hele trækningsretten eller størstedelen heraf i løbet af første halvår kan i samme periode rette henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med henblik på at få trækningsretten hævet.

Den resterende del af reservepuljen fordeles endeligt omkring 1. september når indberetningsniveauet efter 2. kvartal er kendt. Uddannelses og Forskningsstyrelsen orienterer institutionerne om en forestående fordeling af reservepuljen og uddannelsesinstitutionerne melder tilbage i det omfang de er interesserede.

Trækningsret til puljen for personer med videregående uddannelse, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse:

Målgruppen er ny i Omstillingsfonden fra 2024 og trækningsretten for denne pulje baserer sig derfor ikke på historiske indberetninger til Omstillingsfonden.

Uddannelses- og forskningsstyrelsen har opgjort hvordan målgruppens aktivitet på uddannelser omfattet af Omstillingsfonden har fordelt sig på institutionerne i perioden 2020-2022.

På baggrund af aktivitetsfordelingen tildeles institutionerne en tilsvarende andel af puljen på 15 mio. kr.

Alle institutioner tildeles dog som minimum en trækningsret på 50.000 kr.

Denne pulje har grundet sin størrelse ikke en reservepulje, da det forventes at puljen hurtigt bliver omsat..

Det bemærkes, at trækningsretten ikke kan videreføres til efterfølgende finansår. Der kan ikke flyttes midler mellem de to puljer.

Forbrugsoversigt 

Forbruget på Omstillingsfonden opgøres i forbindelse med uddannelsesinstitutionernes kvartalvise indberetninger til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Opdateret d. 07-05-2024

Indberetning af forbrugsoplysninger

I 2024 skal der indberettes forbrugsoplysninger til Omstillingsfonden første i gang den 12. april.

Nedenfor er materialet til brug for indberetningen angivet:

Indberetningerne skal sendes som sikker mail til postkassen omstillingsfonden@ufm.dk

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med institutionernes indberetning af forbrug fra Omstillingsfonden behandles personoplysninger. Der henvises til følgende side omkring styrelsens behandling af personoplysninger.

Baggrund om Omstillingsfonden

Regeringen og arbejdsmarkedets parter (Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Akademikerne) indgik den 12. september 2023 ”Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse” (VEU-trepartsaftale 2023). 

Initiativ 18 i aftalen fastlægger, at Omstillingsfonden, oprettet i medfør af Trepartsaftalen fra 2017, gøres varig og udvides med en særskilt pulje øremærket medarbejdere, som ikke er ufaglærte og faglærte, men som har en uddannelse til og med professionsbachelorniveau. 

Lovgrundlaget for omstillingsfonden fremgår af bekendtgørelse nr. 1822 af 28. december 2023 om bekendtgørelse om omstillingsfonden. 

Kontakt

Er du ansøger og har spørgsmål til dine muligheder for at søge Omstillingsfonden, skal du kontakte uddannelsesinstitutionen.

Konkrete spørgsmål om tilmeldingsprocedure, udfyldelse af tro- og love-erklæring, udbud af konkrete kurser mv. rettes ligeledes til  uddannelsesinstitutionen.

Generelle spørgsmål om Omstillingsfonden sendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på omstillingsfonden@ufm.dk.

Eventuelle spørgsmål til indberetningen bedes ligeledes sendes til omstillingsfonden@ufm.dk

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. maj 2024