Gå til indhold

FAQ Omstillingsfonden

Svar til ofte stillede spørgsmål om VEU-omstillingsfond.

Hvordan udbetales tilskuddet?

 • Tilskuddet ydes ved, at uddannelsesinstitutionerne undlader at opkræve deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. kalenderår pr. kursist (Så længe uddannelsesinstitutionen har ledige midler fra fonden).

 • Hver uddannelsesinstitution er tildelt en trækningsret til fonden og har derfor har begrænsede midler.

 • Endelig tildeling af tilskud kan tidligst ske 4 måneder før kursusstart. Tildelingerne sker herunder efter et først-til-mølle-princip inden for de 4 måneder. Det står institutionerne frit for sideløbende at lave tilmeldingslister der går ud over de 4 måneder.

 • Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling op til 10.000 kr. pr. kalenderår  pr. kursist. Eventuel deltagerbetaling udover 10.000 kr. afholdes af ansøgeren.

 • Tilskud tildeles tidligst 4 måneder før holdstart. Såfremt afholdelsen af modulet går ind i det kommende år vil de 10.000 kr. være relateret til året for holdstarten. Det vil således være muligt at modtage op til 10.000 kr. yderligere i året, hvor modulet afsluttes.

Man kan ikke spare op, således at man efter tre år kan søge om moduler for 30.000 kr. De 10.000 kr. knytter sig til kalenderåret.

Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål, som jeg ikke kan finde svar på i denne FAQ?

Se beskrivelsen af målgrupper for Omstillingsfonden:

Målgrupper for Omstillingsfonden

Uddannelsesinstitutionerne skal vejlede ansøger/kursist om mulighederne for adgang til Omstillingsfonden. Eventuelle yderligere spørgsmål kan stilles til omstillingsfonden@ufm.dk

Hvem kan søge om fondsmidlerne?

Se beskrivelsen af målgrupper for Omstillingsfonden:

Hvilke uddannelser er omfattet?

Se beskrivelsen af målgrupper for Omstillingsfonden:

Kan man få tilskud, hvis man læser både i fritiden og i arbejdstiden?

Støtten gives både til dags- og aftenhold

Dækker tilskuddet også bøger, undervisningsmaterialer og/eller forplejning tilknyttet modulet?

Nej, tilskuddet dækker kun deltagergebyret for selve modulet.

Hvordan søger man tilskud?

Kontakt den uddannelsesinstitution, som udbyder det modul, du vil læse.

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et efter- og videreuddannelsesmoduler.

Når du tilmelder dig, skal du udfylde en tro- og love erklæring, hvor du skriver under på, at du:

 • er enten 1) faglært eller ufaglært eller 2) Har en uddannelse op til og med professionsbachelorniveau,

 • er i beskæftigelse og
 • hvorvidt man tidligere har modtaget midler fra fonden i samme kalenderår.

De underskrevne tro- og love-erklæringer skal sendes/indleveres til den enkelte institution, som skal kunne fremvise denne som dokumentation for, at de tilmeldte kursister under Omstillingsfonden opfylder kravene for at få midler fra Omstillingsfonden.

I hvilken periode eksisterer Omstillingsfonden?

Omstillingsfonden er fra 1.1.2024 blevet gjort varig i forbindelse med trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter 12. september 2023 om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse. Der er således ikke fastsat en udløbsdato. 

Hvornår kan man søge om midlerne?

Man kan søge om midler fra Omstillingsfonden så snart det er muligt at tilmelde sig det ønskede kursus. Dog kan tildelingen af tilskud tidligst ske 4 måneder før kursusstart, såfremt der fortsat er midler i fonden. Dette gælder både i tilfælde hvor deltagerbetalingen dækkes helt og tilfælde hvor deltagerbetalingen dækkes delvist af tilskud fra Omstillingsfonden.

I tilfælde hvor tilskud fra Omstillingsfonden kun dækker deltagerbetalingen delvist, skal kursistens del af deltagerbetalingen være betalt, før tildelingen fra Omstillingsfonden kan ske.

I tilfælde hvor tilmelding til kursus og ansøgning om tilskud fra Omstillingsfonden finder sted mere end 4 måneder før kursusstart, kan der alene gives tilsagn om foreløbig tildeling indtil tidligst 4 måneder før kursusstart, hvor tildelingen kan indberettes.

Kursistens loft for tilskud fra Omstillingsfonden følger året for kursusstart. Har man fået tildelt 10.000 kr. fra Omstillingsfonden i et givent år, kan der først søges om tilskud igen for et kursus der starter i et nyt år. I tilfælde, hvor man er blevet tildelt under 10.000 kr. kan der fortsat søges om midler, op til 10.000 pr. år.

Hvornår får man svar på, om man er ’godkendt’ til at få midlerne?

Kontakt den uddannelsesinstitution, der udbyder den uddannelse, du ønsker tilskud til.

Kan jeg afmelde mig efter holdopstart, hvis jeg ikke kan få fondsmidlerne?

Kontakt den uddannelsesinstitution, der udbyder den uddannelse, du ønsker tilskud til.

Institutionernes disposition over trækningsretten og omfordeling af trækningsret

 • Institutionerne disponerer over trækningsretten inden for et finansår. Midlerne kan anvendes på tværs af kvartaler alt efter ansøgermassen.
 • Ministeriet gør status over forbrugte midler kvartalvis.  Institutioner der har haft et mindre forbrug kan få nedsat årets trækningsret mhp. på fordeling til institutioner med større efterspørgsel. Dette skal understøtte størst mulig anvendelse af Omstillingsfonden.
 • Midlerne til Omstillingsfonden er udmøntet på årsbasis. Hvordan den enkelte institutions forbrug fordeler sig på tværs af kvartalerne afgøres af institutionens aktivitet. Der er således ikke noget til vejen for, at en institution anvender større dele af trækningsretten i et kvartal og færre i et andet eller anvender hele den tildelte trækningsret før året udløb. Såfremt en institution har tilmeldinger (der lever op til kravene i tilskudsbetingelserne – se indberetningsinstruks på ministeriets hjemmeside), der udgør hele årets trækningsret, kan institutionen f.eks. godt anvende hele årets trækningsret i første kvartal.

Hvordan indberettes der?

 • Information om indberetningen fremgår af indberetningsinstruksen på forsiden for Omstillingsfonden på denne hjemmeside
 • Udover indberetning af særskilt information omkring Omstillingsfonden skal aktiviteten ligeledes indberettes i SIS for at udløse taxametertilskud

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. februar 2024