Gå til indhold

Universiteternes strategiske rammekontrakter 2022-2025

Universiteterne har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for universiteterne.

Københavns Universitet (KU)

 1. KU’s kandidater har fremtidsorienterede kompetencer inden for komplekse samfundsudfordringer, digitalisering i deres faglighed, og tværvidenskabeligt arbejde
 2. KU’s uddannelser har høj kvalitet, god studietrivsel og tydelig kobling mellem forskning og uddannelse
 3. KU’s forskningsmiljøer skal være internationalt førende og gennem dyb faglig indsigt bidrage til at løse komplekse problemstillinger i samfundet
 4. KU vil styrke det ledelsesmæssige fokus på rekruttering samt talent‐ og karriereudvikling, så alle medarbejdere kan udfolde deres potentiale
 5. KU leverer et forskningsbaseret og attraktivt efter- og videreuddannelsestilbud og samarbejder med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner om uddannelse
 6. KU skal styrke universitetets innovationskapacitet og skabe et attraktivt samlingspunkt for studerende, undervisere, forskere og eksterne partnere.

  Aarhus Universitet (AU)

  1. Udvikle flere forskningsmiljøer med høj international gennemslagskraft gennem styrket rekruttering samt hjemtag af eksterne bevillinger
  2. Bidrage til løsning af samfundsudfordringer gennem etablering af interdisciplinære forskningssatsninger
  3. Flere ph.d.er skal bidrage til vækst og innovation i samfundet ved at skabe og anvende ny viden uden for universitetssektoren
  4. Styrke studie- og undervisningsmiljøerne med øget faglig og social integration for derved at sikre bedre fastholdelse af og større læringsudbytte for nye studerende
  5. Styrke digitale kompetencer i uddannelserne, så de studerende er rustet til fremtidens arbejdsmarked
  6. Efterkomme efterspørgslen på fremtidens arbejdsmarked herunder særligt ved at uddanne ingeniører i betydeligt omfang
  7. Fremme iværksætteri og være rugekasse for flere nye virksomheder, der gennem innovation bidrager til vækst og bæredygtighed
  8. Øge samarbejdet med erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfundet for at bringe viden i spil og skabe værdi.

  Syddansk Universitet (SDU)

  1. SDU udvikler forskningshøjden

  2. SDU fremmer kernefaglighed, tværvidenskab og bæredygtig omstilling

  3. SDU udbyder forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet med relevans for samfundet

  4. SDU tilbyder regionale uddannelser, livslang læring og et godt studiemiljø

  5. SDU styrker innovation til gavn for samfundet

  Roskilde Universitet (RUC)

  1. Roskilde Universitet skal sikre høj forskningskvalitet inden for alle fagområder

  2. Roskilde Universitet vil styrke sit forskningsmæssige bidrag til en bæredygtig samfundsomstilling og bringe forskning og forskningsresultater i spil for og sammen med relevante aktører

  3. Roskilde Universitet vil være en attraktiv uddannelsesinstitution med relevante og eftertragtede uddannelser for studerende og aftagere

  4. Roskilde Universitet vil bidrage til udviklingen af Region Sjælland med fokus på at højne uddannelses- og vidensniveauet

  Aalborg Universitet (AAU)

  1. AAU vil sikre højt læringsudbytte gennem høj studieintensitet og reducere fra-faldet af nye studerende.

  2. AAU vil styrke de studerendes employability.

  3. AAU vil styrke den forskningsbaserede undervisning i PBL og uddanne studerende med dyb faglighed inden for eget fagdomæne og evne til helhedstænkning.

  4. AAU vil styrke livslang læring ved at udbyde flere og nye typer af attraktive efter- og videreuddannelsesforløb særligt inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab.

  5. AAU vil udvikle sig mod at være et missionsdrevet universitet, der gennem en styrket tværvidenskabelig og grøn forskningsindsats bidrager til løsning af globale udfordringer.

  6. AAU vil styrke sin nyttiggørelse af forskningen gennem samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner.

  7. AAU vil fremme iværksætteri og øge entreprenørskabskompetencer hos studerende.

  Copenhagen Business School (CBS)

  1. CBS’ viden bidrager til løsningen af de store samfundsspørgsmål. 
  2. CBS’ dimittender har kompetencer, der matcher erhvervslivets fremtidige behov. 
  3. CBS øger diversiteten blandt ansatte og studerende.
  4. CBS styrker de studerendes faglige udvikling og trivsel. 
  5. CBS styrker livslang læring og går forrest i udviklingen af det “læredygtige samfund”. 

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

  1. DTU skal være et af Europas fem førende tekniske universiteter og anerkendt for sin polytekniske eliteforskning.
  2. DTU skal udvikle Europas bedste ingeniøruddannelse – gennem hele arbejdslivet
  3. DTU’s uddannelser skal være af højeste faglige kvalitet og rammerne for læring og trivsel skal opleves som optimale for de studerende.
  4. DTU skal medvirke til at skabe et mere bæredygtigt samfund og udnytte digitaliseringens muligheder.
  5. DTU skal positionere sig som samfundets førende ekspert på området for teknisk videnskab
  6. DTU skal være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner

  IT-Universitetet i København (ITU)

  1. Relevante uddannelser med lav ledighed og kønsmæssig diversitet

  2. Styrket studietrivsel og højt læringsudbytte

  3. Styrket it-forskning, der afspejler samfundets behov

  4. Styrke IT-Universitetets Ph.d.-skole og fokus på at bidrage med innovation og værdi i samfundet

  5. Livslang læring, der bidrager til en styrket konkurrenceevne.

   

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 20. maj 2022