Gå til indhold

Bologna-processen

Bologna-processen er betegnelsen for et mellemstatsligt europæisk samarbejde om at skabe et fælles rum for videregående uddannelser i Europa. Baggrunden for processen er Bologna-deklarationen, der blev vedtaget i juni 1999 af undervisningsministre for i alt 29 europæiske lande.

Målsætninger

I Bologna-deklarationen udtrykker de daværende undervisningsministre en fælles vilje til at arbejde for følgende hovedmålsætninger:

  • Udvikling af letlæselige og sammenlignelige uddannelser og uddannelsesbeviser, bl.a. gennem anvendelse af Diploma Supplement (DS)
  • Udvikling af en gradsstruktur, der omfatter 3 niveauer (bachelor, kandidat, ph.d.)
  • Udvikling af et meritsystem baseret på ECTS, der fremmer studentermobiliteten
  • Fjernelse af mobilitetshindringer for såvel studerende som lærere
  • Samarbejde om udvikling af kvalitetssikring
  • Styrkelse af den europæiske dimension i uddannelserne

Formålet med Bologna Processen

I dag udgøres Bologna-processen af 48 medlemslande og en række rådgivende organisationer på området. Målet med Bologna-processen er, at Europa udvikler sig til et fælles område for videregående uddannelse, hvor studerende og forskere frit kan bevæge sig over grænserne. En anden væsentlig målsætning er at gøre europæiske uddannelser attraktive for studerende fra andre verdensdele.

Arbejdet med Bologna-processen foregår både på minister- og embedsmandsniveau.

Ministerkonferencer og kommunikéer

Konferencerne er forummet, hvor de ansvarlige medlemslandes ministre for videregående uddannelse mødes hvert tredje år for at gøre status over, hvor langt landene er kommet med målsætningerne.

Op til ministerkonferencerne skal alle deltagende lande gøre status over gennemførelsen af Bologna-målsætningerne - resultatet fremgår i en implementeringsrapport. Som afslutning på møderne præsenterer ministrene en fælles meddelelse, et kommuniké, der slår tonen an for det fortsatte arbejde og målsætningerne i Bologna-processen. Kommunikéerne har navn efter den by, hvor mødet blev afholdt.

Bologna Follow-Up Group

Bologna Follow-Up Group (BFUG) er den komité, der driver Bologna-processen fremad imellem ministerkonferencerne. Det er bl.a. her, at kommunikéerne og implementeringsrapporterne forberedes forud for ministrenes møder.

BFUG mødes cirka hvert halve år og består af embedsmænd og repræsentanter fra medlemslandenes ansvarlige ministerier såvel som fra de rådgivende organisationer.

Bologna-processen i Danmark

I Danmark er det Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har det overordnede ansvar for Danmarks deltagelse i Bologna-processen i samarbejde med Kulturministeriet, der også er ansvarlig for visse videregående uddannelser. Endvidere er der etableret en national følgegruppe bestående af repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner, de studerende og relevante interesseorganisationer på området.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 24. juni 2024