Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Optagelse på de videregående uddannelser Fik du afslag? Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser

Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser

I forbindelse med ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser behandler Styrelsen for Forskning og Uddannelse personoplysninger om dig. Behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (*1) og databeskyttelsesloven (*2).

Nedenfor kan du læse nærmere om styrelsens behandling af personoplysninger.

 

Dataansvarlig:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som styrelsen har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger her:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Telefon: 3544 6200
E-mail: sfu@ufm.dk

De videregående uddannelsesinstitutioner, som du har søgt ind på, er dataansvarlige for de oplysninger, som de behandler om dig.

Databeskyttelsesrådgiver

Styrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

E-mail:
Telefon: 7231 8909
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Formål med behandling

Generel sagsbehandling som led i ansøgernes ansøgninger om optagelse på videregående uddannelser, herunder afsendelse af digitale afslagsbreve og sms-beskeder til afviste ansøgere. Oplysningerne anvendes desuden til statistisk brug i styrelsen.

Derudover kan oplysningerne anvendes til test af fejlrettelser i op til 2 år efter indsamling.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e), som er nærmere udspecificeret nedenfor:

Bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid

Bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 154 af 26. februar 2020 om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

  • Stamoplysninger (cpr.-nr., navn, adresse, postnr. og by, e-mail, telefonnummer)
  • adgangsgrundlag,
  • uddannelsesønsker,
  • prioritering af uddannelsesønsker,
  • institutionens vurdering af din optagelsesberettigelse på det ansøgte studium   (ja/nej),
  • resultatet af styrelsens koordination af ansøgningerne.

Et tilbud om optagelse og en afmelding som følge af manglende opfyldelse af adgangskrav sendes af institutionerne. Styrelsen sender et afvisningsbrev til de ansøgere, der ikke har modtaget et tilbud om en studieplads på nogen af de ansøgte prioriteter. Styrelsen kan sende sms-beskeder til dig i forbindelse hermed.

Derudover behandler vi den dokumentation og dermed de oplysninger, som du uploader i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk.

Modtagere af personoplysningerne

Personoplysningerne videregives til de videregående uddannelsesinstitutioner, som du har søgt optagelse på med henblik på sagsbehandling af ansøgningerne. Desuden videregives de til Danmarks Statistik som led i styrelsens statistiske arbejde. Oplysningerne kan videregives til tredjeparter med henblik på udførelse af forskning og statistik.

Overføres personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer?

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

De personoplysninger om dig, som styrelsen behandler, er de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk om optagelse på de videregående uddannelser. Derudover modtager vi resultatet af uddannelsesinstitutionernes behandling af din ansøgning (ja/nej).

Tidsrum for opbevaring af personoplysningerne

Personoplysningerne på Optagelse.dk bliver slettet efter hver optagelsesrunde. Den Koordinerede Tilmelding beholder oplysningerne i eget system i op til 10 år, hvorefter de slettes.

Er du forpligtet til at afgive oplysninger?

Hvis du ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, er det obligatorisk at indsende ansøgningerne via Optagelse.dk. Du er ikke forpligtet til at afgive oplysninger, men konsekvensen af dette er, at du ikke kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til styrelsens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte styrelsen, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.

Se mere om dine rettigheder nedenfor:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om styrelsen behandler oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Uddannelsesinstitutionerne og styrelsen skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at vi behandler personoplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få personoplysningerne rettet.

Frem til den 5. juli kan du selv rette oplysningerne på Optagelse.dk. Efter den 5. juli kan du kontakte styrelsen, hvis oplysningerne vedrører dine prioriteringer, og den ansøgte uddannelsesinstitution, hvis oplysningerne vedrører din ansøgning.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for styrelsens almindelige generelle sletning. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og uddannelsesinstitutionerne er imidlertid underlagt regler, som betyder, at vi ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning i behandling af dine personoplysninger, hvilket betyder, at styrelsens og uddannelsesinstitutionerne ikke må behandle dine personoplysninger, bortset fra at opbevare dem.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvilket betyder, at dine personoplysninger ikke længere må behandles. Dette gælder dog ikke, hvis der er påviselige vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Spørgsmål til styrelsens behandling af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en konkret sag, kan du kontakte styrelsen eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger kan du se ovenfor.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som styrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


*1: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

*2: Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Senest opdateret 29. juli 2020