Gå til indhold

Introduktion til Sundhed

Topbillede
Sundhedsprogrammet yder støtte til forsknings- og innovationsprojekter, som kan forbedre og beskytte EU-borgernes sundhed og velbefindende gennem ny viden, teknologi og innovative løsninger. Løsningernes formål skal være at forebygge, diagnosticere, overvåge, behandle og helbrede sygdomme.
Kontakt
Kim L. Kryger
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 88
Email: KLK@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Programmet dækker sundhedsområdet bredt – herunder mekanismeforskning, personlig medicin, folkesundhedstiltag, sundhedsøkonomi, klinisk afprøvning af medicin, teknologiudvikling og digitalisering. Ansøgninger skal være svar på de forsknings- og innovationsemner, som er udbudt under de enkelte opslag i arbejdsprogrammet for sundhedsprogrammet.

Programmets hovedområder

Sundhedsprogrammet vil i perioden 2021-24 adressere følgende seks hovedområder:

  1. Sundhed i en omskiftelig verden
  2. Et sundhedsfremmende livs- og arbejdsmiljø
  3. Effektiv sygdomsbekæmpelse og reduktion af sygdomsbyrden
  4. En innovativ, bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet til glæde for alle borgere
  5. Nye værktøjer, teknologier og digitale løsninger, som kan understøtte det sunde samfund
  6. En innovativ, bæredygtig og globalt konkurrencedygtig sundhedsindustri.

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

De første opslag i Sundhed offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

  • Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions). Det er samarbejdsprojekter med primært fokus på forskning, innovation og ny viden, ny teknologi, kliniske forsøg o.a. Projektperioden varierer alt efter projektstørrelse og budget, men har typisk en varighed på mellem 3-5 år.

  • Innovationsprojekter (innovation actions). Det er samarbejdsprojekter med primært fokus på demonstrationsprojekter, pilotprojekter, markedsnære løsninger, demonstration, test o.a. Projektperioden varierer alt efter projektstørrelse og budget, men har typisk en varighed på mellem 3-5 år.

  • Koordinerings- og støtteprojekter (coordination and support actions). Det kan være projekter med én deltager eller samarbejdsprojekter med flere partnere, der primært har fokus på kortlægninger, netværksdannelse, indspil til politikområder o.a. Projekter løber typisk i 1-2 år.

  • Offentlig indkøb af forskning eller innovation (pre-commercial procurement/public procurement of innovative solutions). Det er projekter, der henvender sig til konsortier af europæiske offentlige indkøbere. Projekterne skal støtte indkøberne i at definere og gennemføre fællesudbud efter innovative sundhedsløsninger.

Hvem kan søge?

Universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner, professionshøjskoler, godkendte teknologiske serviceinstitutter, små og mellemstore og store virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer (f.eks. patientforeninger). Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, kommuner og brancheorganisationer.

Programmet lægger vægt på en holistisk og multidisciplinær tilgang til forskning og innovation, og henvender sig derfor også til forskere inden for f.eks. humaniora og social- og samfundsvidenskaberne.

Krav til ansøgerne

Et EU-projekt er et samarbejde på tværs af fag, brancher og lande, og de fleste projekttyper kræver konsortier bestående af flere deltagere. Inddragelse af slutbrugere, repræsentanter for interessenter (herunder f.eks. borgerrepræsentanter) vil desuden ofte være nødvendigt for at få den nødvendige bredde i konsortiet. Et konsortium skal som hovedregel bestå af minimum tre partnere fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande til EU, men konsortier vil oftest være væsentligt større.

Læs mere


 

Senest opdateret 17. juni 2021