Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2022 Opslag: Samarbejde om åbningsevent til Forskningens Døgn 2023

Opslag: Samarbejde om åbningsevent til Forskningens Døgn 2023

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at udbyde muligheden for et samarbejde om et større åbningsevent for Forskningens Døgn 2023. Det er muligt for både private og offentlige virksomheder, myndigheder og institutioner samt foreninger at indsende projektforslag. Frist er 30. september 2022.
Kontakt
Lotte Skov Holm
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 75
Email: lh@ufm.dk

Samarbejde

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker projektforslag til et større event, der skal handle om bæredygtighed, og som kan åbne Forskningens Døgn fredag den 21. april 2023.

Formål med Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er en årlig, landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at:

 • etablere samtaler og mødesteder for forskere og befolkning
 • sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer. 

Krav til projektforslag

Eventforslag skal handle om bæredygtighed. Forslaget skal derudover:

 • være udviklet særligt til Forskningens Døgn
 • svare overens med formålet for Forskningens Døgn
 • være forskningsformidlende, dvs. formidle forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og processer.
 • formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d’er) og forsknings- og kulturformidlere.
 • resultere i et åbningsevent den 21. april 2023
 • primært være rettet mod voksne
 • have et forventet deltagerantal på mere end 700 personer
 • uddannelses- og forskningsministeren og H.K.H. Kronprinsesse Mary forventes at deltage. Ministeren vil evt. åbne eventen med en tale. Eventen skal derfor have et indholdsformat, et fysisk set up og en sikkerhedshåndtering, der egner sig til ministerens og Kronprinsessens evt. deltagelse.

Forskningens Døgn ønsker events spredt over hele landet. Derfor vil det være en fordel, men ikke et krav, hvis samarbejdspartneren kan etablere Forskningens Døgn-aktiviteter i hele landet som et supplement eller som en del af åbningseventen.

Det vil også være en fordel, hvis samarbejdspartneren har et landsdækkende netværk til brug for PR for eventen.

Der er ingen krav til, hvilken type event der kan udvikles. Det kan være alt fra videnskabsteater, hands on-aktiviteter til sejlads med forskere. Mindre dele af eventen behøver ikke at formidle forskning, så længe aktiviteterne vurderes at være relevante i forhold til emne eller målgruppe.

Rene foredragsaktiviteter kan ikke komme i betragtning, da Forskningens Døgn i forvejen støtter dette økonomisk gennem ordningen ”Bestil en Forsker”.

Finansiering

Som arrangør skal I selv afholde alle udgifter til eventen. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan dække evt. udgifter op til 100.000 kr., hvis styrelsen har særlige ønsker, der knytter sig til kongehusets og ministerens deltagelse.

Andre regler

Eventen skal markedsføres med Forskningens Døgns logo m.m. og skal fremgå i det officielle program for Forskningens Døgn på forsk.dk.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forbeholder sig retten til at afvise samarbejdspartnere og eventforslag, der 1) kan mistænkes for at forsøge at udbrede pseudovidenskab, 2) udelukkende bruger Forskningens Døgn til at reklamere for egne produkter, 3) er usaglige eller 4) kan mistænkes for at bruge Forskningens Døgn til at udbrede ekstreme og/eller samfundsfjendtlige holdninger.

Alle arrangementer skal derudover følge de almindeligt gældende regler for deltagelse i Forskningens Døgn, som er beskrevet i ’Obligatorisk læsning for arrangører’. Hvis reglerne overtrædes, kan tilsagn om samarbejdet bortfalde.

Samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Samarbejdspartneren skal forvente at være i løbende dialog med Sekretariatet for Forskningens Døgn i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Sekretariatet skal følge fremdriften i projektet og koordinere projektet med andre events under Forskningens Døgn.

Samarbejdspartneren skal bidrage med materiale om projektet, der kan anvendes til orientering af interessenter og til pressemateriale. 

Sekretariatet for Forskningens Døgn har ansvar for pressehåndtering. Samarbejdspartneren forventes efter aftale med sekretariatet at bidrage med PR for eventen.

Projektet skal afsluttes med en evaluering, herunder en mundtligt evaluering med Sekretariatet for Forskningens Døgn.

Tentativ tidsplan

 

Dato Aktivitet
30. september 2022, kl. 12.00 Frist for at indsende projektforslag
Medio oktober Forventet besked til alle forslagsstillere
Uge 41  Opstartsmøde med Sekretariatet for Forskningens Døgn
13. marts 2023 Endeligt program og udkast til drejebog for kongehus og minister samt deltagerliste og beskrivelse af nøglepersoner til godkendelse i Sekretariatet
20. marts  Materiale til brug for pressehåndtering
21. april 2023 Åbning af Forskningens Døgn
Ultimo juni 2023 Evaluering

Mindre ændringer i tidsplanen kan forekomme.

Forslagsstillere

Både private og offentlige virksomheder, institutioner og myndigheder samt foreninger og organisationer kan sende projektforslag. Projektet kan være et samarbejde mellem flere aktører.

Procedure

Projektforslaget må maksimalt fylde seks A4-sider (ekskl. bilag).

Forslagsstillers navn, CVR/SE-nr., adresse, telefonnummer og e-mail samt kontaktperson skal fremgå.

Følgende skal dokumenteres, evt. som bilag:

 • en aktivitets- og tidsplan for vigtigste milepæle, herunder tid og sted for afholdelse af event
 • en beskrivelse af risici og håndtering af disse
 • et kort CV for de påtænkte projektdeltagere hos forslagsstiller
 • et overordnet budget, ekskl. moms
 • en beskrivelse af, hvordan eventen vil blive evalueret.

Det er forslagsstillerens ansvar, at projektforslaget indeholder alle relevante oplysninger.

Projektforslaget skal sendes til e-mail: forsk@ufm.dk. Emnet i mailen skal angives som Projektforslag om samarbejde til åbningsevent.

Seneste frist for projektforslag er den 30. september 2022, kl. 12.00.

Vi forventer, at alle har fået svar medio oktober 2022.

Spørgsmål

Spørgsmål om administrative og formelle forhold, der vedrører opslaget og proceduren, kan rettes til Sekretariatet for Forskningens Døgn. Sekretariatet har ikke mulighed for at vejlede om det materielle indhold i et projektforslag, herunder bl.a. i forhold til, om forslaget konkret opfylder opslagets vurderingskriterier.

Sekretariatet kan kontaktes her:

Lotte Holm, projektleder Forskningens Døgn
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Tlf. 7231 8075 eller mail forsk@ufm.dk

Vurderingskriterier

Vi lægger vægt på følgende kriterier:

1. Kommunikation/formidling – omfang samt graden af kreativitet og relevans i de foreslåede aktiviteter. Herunder:

  • hvilke aktiviteter vil blive udført under og evt. efter Forskningens Døgn?
  • hvilken primær målgruppe og evt. sekundær målgruppe rettes aktiviteterne mod?
  • er de valgte former for aktiviteter velegnet til målgruppen/målgrupperne?
  • hvor mange borgere forventes eventen at involvere?

2. Videnskabelige temaer og kompetencer – graden af vigtige og aktuelle spørgsmål inden for forskning i bæredygtighed. Herunder:

  • hvilke videnskabelige temaer vil projektet dække, og hvorfor er temaet særligt vigtigt og aktuelt?
  • hvilke kompetencer har projektdeltagerne i forhold til forskningsområdet?

 3. Event-kompetencer og ressourcer – graden af faglige kompetencer samt graden af egnethed ved fysisk og logistisk set up. Herunder:

  • har forslagsstiller erfaring med større events? 
  • har forslagsstiller erfaring med deltagelse fra kongehus og ministre?
  • er der afsat kompetente medarbejdere til eventen?
  • er der afsat et relevant antal medarbejderressourcer til eventen?
  • egner lokationen sig til kongelig deltagelse?

4. Landsdækkene elementer – i hvilken grad har forslagsstiller:

  • foreslået landsdækkende aktiviteter?
  • angivet landsdækkende netværk til PR.

Vurderingskriterierne vil blive vægtet på følgende måde:

1. Kommunikation/formidling vægtes med 35 procent

2. Videnskabelige temaer vægtes med 25 procent

3. Eventkompetencer og ressourcer vægtes med 30 procent

4. Landsdækkende elementer vægtes med 10 procent.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udvælger kun ét projekt. Da der kan være konkurrence mellem projektforslag, er det ikke sikkert, at man kan opnå et samarbejde, selv om man opfylder kriterierne.

Opbevaring af personoplysninger

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

 

Senest opdateret 31. august 2022