Gå til indhold

Optimering af mineralske råstoffers ressourcehusholdning i Danmark

Optimering af mineralske råstoffers ressourcehusholdning i Danmark har til formål at samle den eksisterende viden om ressourcevoluminer, placering og kvalitet på land og på havet.

Indsendt af

Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Resumé

Optimering af mineralske råstoffers ressourcehusholdning i Danmark har til formål at samle den eksisterende viden om ressourcevoluminer, placering og kvalitet på land og på havet.

Med henblik på en optimering af ressourcehusholdningen klassificeres de mineralske ressourcer ligeledes efter tilgængelighed og miljømæssig bæredygtighed.

De indsamlede ressourceoplysninger sammenholdes med en samlet vurdering af forventede behov geografisk fordelt og økonomisk rentabilitet.

Udfordring og muligheder

I dagens Danmark er administrationen af de danske mineralske råstoffer fraktioneret, således at landråstofferne administreres af Kommuner og Regioner medens råstofferne på havet administreres af Naturstyrelsen. På grund af den opdelte administration og dataindsamling er det ikke muligt at lave integreret landsdækkende planlægning af ressourceforbruget og ressourcebehovet.

I de senere år er der blevet en øget bevidsthed om problemet dels i de administrative organer og dels af større statslige og private forbrugere.
Tiden er moden til igangsættelse af et større udredningsarbejde og etablering af en central råstofdatabase som basis for en samlet evaluering af eksisterende mineralske ressourcer, behovet for kortlægning og det fremtidige behov for ressource sat i en kontekst af økonomisk rentabilitet og miljømæssigt bæredygtighed.

Målsætning

Formålet med optimeringen af de mineralske råstoffers ressourcehusholdning er at sikre en afbalanceret udnyttelse af de sparsomme ressourcer på en måde der har mindst mulig miljømæssige og klimamæssige effekter. Desuden er det målet at kaste lys over den arealmæssige fordeling af ressourcerne, som input i den administrative regulering af den stigende arealmæssige udnyttelse af de danske land- og havområder.

Innovationsbehov

Der er et stort behov for at samle den nationale viden om mineralske ressourcer og at vurdere ressourcerne ud fra nye innovative kriterier, som inkluderer en samlet vurdering af ressourcetekniske aspekter, tilgængelighed, økonomiske forhold og miljømæssige effekter.
Udviklingen af de innovative løsninger bør ske i tæt partnerskab mellem de administrative instanser, råstofindvindere og forbrugere i et fælles forsknings og udredningsarbejde, som tager højde for det komplicerede forhold mellem til rådighed værende ressourcer, udviklingen i behov, økonomiske aspekter og miljømæssige effekter   

Måldreven forskning skal kobles med udviklings- og demonstrationsprojekter i et samarbejde mellem alle involverede parter. Der kan være behov for ændringer i reguleringen på råstofområdet for at øge efterspørgslen efter innovative løsninger.

Der er et stort behov for et offentlig finansieret koordineret program, da det er den eneste mulighed for at sikre den overordnede landsdækkende indsats, som kan sikre fremtidige generationer bæredygtige mineralske ressourcer både på nationalt og Europæisk plan.

De danske forudsætninger

Administrationen af de danske mineralske ressourcer er fraktioneret og begrænset til rene volumenmæssige betragtninger. Der findes imidlertid en række offentlige institutioner og private virksomheder med interesse eller ekspertise på området som f.eks. NST, Kommunerne, Regionerne, GEUS, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Kulturarvstyrelsen, KU, DTU, DHI, RN, NCC.

Disse vil med individuelle input være i stand til at løfte den fælles viden til et nyt niveau, hvor den samfundsmæssige gevinst på det ressourcemæssige, økonomiske og miljømæssige område vil ligge i front på verdensplan.

Den samlede nationale mineral ressource løsning vil være et unikt afsæt for det globale marked, med implementering af løsninger der er integrerede og helhedsorienterede og medtænker andre hensyn end de rent ressourcemæssige, idet løsninger der angriber flere udfordringer har en komparativ markedsfordel.

Effekter og potentialer

Optimering af mineralske råstoffers ressourcehusholdningen er essentielle for den fortsatte udvikling af det danske velfærdssamfund, hvor den rigtige udnyttelse af vores sparsomme ressourcer vil være altafgørende for de kommende generationers mulighed for en fortsat økonomisk og miljømæssig bæredygtig fremtid.

Innovative løsninger på de stigende ressourceproblemer på globalt plan vil desuden være attraktivt for andrelande på nationalt plan så vel som udenlandske kunder som investorer, og danne grobund for jobskabelse og vækst.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013