Niveau 6

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 6. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer og link til de uddannelser, der fører til dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

 • Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder.

 • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen.

 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.

 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 6 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 6

På Uddannelsesguiden.dk finder du oplysninger om de enkelte uddannelser:


Eksempler på kvalifikationer på niveau 6

Bachelorgraden

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som bachelor. Formålet med bacheloruddannelsen er at indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder teori og metode, sådan at den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen.

Endvidere giver uddannelsen den studerende faglig viden, teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer sådan at den studerende selvstændigt kan identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets relevante bestanddele.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Bachelorgraden kvalificerer den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner og til optagelse på en kandidatuddannelse.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre og bestå en bacheloruddannelse.

Adgang: Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse samt opfyldelse af specifikke adgangskrav.

Hvem kan tildele graden?

Graden tildeles af universiteterne.

Bachelorgrad fra en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution: BA i arkitektur

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som bachelor fra en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution på baggrund af en arkitektuddannelse på bachelorniveau.

Formålet med uddannelsen er at give grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for arkitektfaget.

Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Bacheloruddannelsen giver mulighed for at arbejde på tegnestuer eller i det offentlige med arkitektfaglige opgaver. Graden giver adgang til arkitektuddannelsen på kandidatniveau.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre og bestå arkitektuddannelsen på bachelorniveau.

Adgang: Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen eller bygningskonstruktøruddannelse. Der kan dog også søges om optagelse på bacheloruddannelsen på et andet grundlag, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de faglige krav, der stilles til den gymnasiale uddannelse.

Optagelse: Man kan blive optaget enten på grundlag af en adgangsgivende eksamen i kvote 1 eller på grundlag af sine samlede kvalifikationer i kvote 2 samt en optagelsesprøve. For at blive udtaget til optagelsesprøven skal man først løse en hjemmeopgave.

Hvem kan tildele graden?

Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, København og Arkitektskolen Aarhus kan tildele graden.

Professionsbachelorgrad i sygepleje

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske). Sygeplejersken har teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber, kan forholde dig kritisk analyserende til sine opgaver og kan fungere selvstændigt som professionel sygeplejerske samt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Graden leder til beskæftigelse som sygeplejerske i sundhedssektoren. Sygeplejersken autoriseres i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Graden er adgangsgivende til relevante kandidatuddannelser eventuelt suppleret med særlige adgangskrav.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre professionsbacheloruddannelsen i sygepleje. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point og foregår som en vekslen mellem teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning. Den kliniske undervisning er normeret til 90 ECTS-point. De teoretiske og kliniske moduler bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. Uddannelsen indeholder i alt 5 eksterne prøver. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig prøve.

Adgang: Der kan opnås adgang på flere måder: via en gymnasial uddannelse; en erhvervsuddannelse som social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med opfyldelse af specifikke fagkrav; eller via fire gymnasiale enkeltfag, ni måneders erhvervserfaring samt opfyldelse af en række specifikke fagkrav.

Hvem kan tildele graden?

Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for fuldført uddannelse efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Professionsbachelor som maskinmester

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som professionsbachelor som maskinmester. En person med dette bevis kan tage ansvaret for et skibs tekniske installationer og den samlede vedligeholdelse. Desuden kan personen varetage funktionen som for eksempel driftsleder, energikonsulent eller salgsingeniør i landbaserede virksomheder, der anvender større tekniske anlæg og arbejder med teknisk udvikling.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset kan føre til ansættelse til søs og på land. Til søs giver maskinmestereksamen ret til, efter tilstrækkelig fartstid, at sejle som maskinmester og maskinchef i alle skibe uanset størrelse. På land kan beviset føre til stillinger som driftsleder, energikonsulent eller salgsingeniør i en ved enhver virksomhed, der anvender større tekniske anlæg og arbejder med teknisk udvikling. Beviset giver adgang til masterstudier i transport og maritim management eller maritim teknologi samt en Executive MBA i Shipping Logistics – alle på niveau 7.

Hvordan opnås graden?

Beviset opnås ved at have gennemført og bestået uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester. Uddannelsen er normeret til 4,5 år, hvis man har en gymnasial uddannelse. Hvis man har afsluttet en godkendt faglig uddannelse, er uddannelsen normeret til 3 år.

Adgang: Adgang til uddannelsen kræver bestået gymnasial uddannelse (gymnasialt uddannelsesbevis) på niveau 4 eller:

 • En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, dansk, fysik/kemi og engelsk, hvoraf mindst to fag skal være på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau, eller
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelsen med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi, hvor to af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau, eller
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring afgjort af uddannelsesinstitutionen ud fra en realkompetencevurdering.

Hvem kan tildele graden?

Beviset udstedes af Maskinmesterskolen i København, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole, MARTEC eller Svendborg International Maritime Academy, SIMAC.

Diplomgrad i ledelse

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation i ledelse. Graden giver erhvervskompetence samt personlig og faglig kompetence indenfor områderne personligt lederskab, ledelse og medarbejdere samt ledelse og organisation.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Graden kvalificerer til selvstændigt at varetage ledelsesopgaver i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner m.v. Uddannelsen giver adgang til relevante masteruddannelser.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS og varer op til 3 år på deltid. Uddannelsen består af 6 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt, med mulighed for specialisering. Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og en eksamen. Der er adgang til at opnå graden via en realkompetencevurdering.

Adgang: Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en uddannelse på niveau med en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som reguleret forløb. Derudover skal ansøgere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.

Hvem kan tildele graden?

Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for fuldført uddannelse efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

 

Se også:

 • Diploma Supplement
  Tillæg til det enkelte eksamensbevis inden for de videregående uddannelser.
Senest opdateret 08. januar 2019