Gå til indhold

ESF - European Science Foundation

European Science Foundation er en sammenslutning af forskningsråd, videnskabsakademier og lignende forskningsfinansierende organisationer. ESF har til formål at fremme den frie, forskerinitierede forskning.

European Science Foundation er en europæisk samarbejdsorganisation og et forum for informationsudveksling og forskningspolitiske diskussioner. Den Frie Forskningsfond er medlem af ESF og repræsenteret i ESF’s Governing Council, som varetager den løbende ledelse af organisationen.

ESF’s opgave er at fremme den frie, forskerdrevne forskning

ESF arbejder for at fremme den frie, forskerdrevne forskning og søger at opfylde denne målsætning ved:

  • At styrke den europæiske grundforskning
  • At rådgive om forskning og forskningspolitik
  • At styrke mobiliteten mellem forskere i Europa
  • At formidle samarbejde om forskningsfaciliteter
  • At organisere videnskabelige aktiviteter inden for alle videnskabelige fagområder

Det forskningsfaglige arbejde foregår i de fem Standing Committees

Arbejdet inden for ESF's videnskabelige hovedområder varetages i fem Standing Committees, som har til opgave at identificere og udvikle nye forskningsinitiativer og formulere strategier for det europæiske forskningssamarbejde.

De faglige råd i Den Frie Forskningsfond udpeger rådsmedlemmer til de enkelte komiteer og er i tæt kontakt med disse.

Sådan kan dansk forskning drage nytte af ESF

Gennem DFF’s medlemskab af ESF har danske forskere adgang til at deltage i de aktiviteter og programmer under ESF, som Den Frie Forskningsfond har besluttet at medfinansiere. Desuden har danske forskere og forskningsinstitutioner mulighed for at fremsætte forslag til nye aktiviteter, enten direkte eller gennem Den Frie Forskningsfond.

ESF tilbyder en vifte af aktiviteter

ESF’s væsentligste instrumenter og programmer er:

  • Forward Looks

Et forskningsstrategisk redskab, der har til formål at identificere og udvikle fremtidige forskningsområder. Områder udvælges på baggrund af forslag fra medlemsorganisationerne.

  • Explorative workshops

Et forskningsstrategisk redskab, der giver eksperter mulighed for at mødes og udveksle viden og ideer på europæisk niveau med henblik på at udvikle et større forskningsprojekt. Workshops udvælges på baggrund af åbent opslag.

  • Research Networking Programme

Netværksaktiviteter inden for et specifikt forskningsfagligt felt, der i en længerevarende periode udføres af multinationale forskergrupper. Målet er blandt andet at udveksle erfaringer og træne unge forskere. Projekter udvælges på baggrund af åbent opslag.

  • EUROCORES

Store og tematisk meget brede forskningsprogrammer, der giver de bedste forskningsgrupper i og uden for Europa mulighed for at koordinere og udvikle samarbejde om de udvalgte temaer. Forskningsaktiviteterne finansieres af de deltagende forskningsråd. Projekter udvælges på baggrund af åbent opslag.

  • Research Conferences

Et konferenceprogram finansieret i et partnerskab mellem ESF og andre interessenter. Programmet omfatter alle videnskabelige hovedområder og giver forskningsledere og unge forskere mulighed for at mødes for at drøfte seneste udviklinger inden for deres forskningsfelt.

Specifikt om EUROCORES

Finansieringen af danske forskeres deltagelse i EUROCORES-projekter sker via de faglige råd i DFF. Da rådene har forskellige holdninger til at medvirke til en sådan finansiering  anbefales det, at danske forskere, som planlægger at involvere sig i EUROCORES-projekter (som Project leader eller Principal Investigator), kontakter det relevante råds sekretariat om rådets holdning til dansk finansiering.

Opslag fra ESF annonceres på:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024