Gå til indhold

Indledning

Indledning til Grænseløs vejledning / Gränslös Vägledning.

Indledning

Af Inge Langberg Kjær, Tina Didriksen og Nina Ahlroos

Redaktører
RedaktørerFra venstre: Inge Langberg Kjær (CIRIUS til okt. 2007), Nina Ahlroos (Programkontoret)og Tina Didriksen (CIRIUS til maj 2007).

Det europæiske Euroguidance-netværk har som hovedopgave at fremme mobilitet på tværs af landegrænser og at bidrage til udvikling af den internationale dimension i uddannelses- og erhvervsvejledningen i Europa. Mobilitet er vigtigt set ud fra både et personligt og et samfundsøkonomisk perspektiv. Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad personer med internationale kompetencer. Samtidig har mobile personer et bredere arbejdsmarked at bevæge sig på og et større uddannelsesudbud at vælge fra, og transnational mobilitet kan på den måde give bedre grobund for livslang læring.

Den internationale dimension i vejledningen handler blandt andet om vejledernes evne til at vejlede om uddannelse og arbejde i andre lande. Det handler også om, hvordan EU og OECD påvirker udviklingen på vejledningsområdet gennem en række landeundersøgelser, resolutioner, håndbøger osv. Endelig kan internationalisering og mobilitet indgå som led i udviklingen af nye vejledningsmetoder og som en del af vejledernes egen kompetenceudvikling.

Der findes altså en klar sammenhæng mellem internationalisering, mobilitet og vejledning – en sammenhæng som Euroguidance-netværket har til opgave at sætte fokus på. Derfor har Euroguidance Denmark og Euroguidance Sweden taget initiativet til denne fælles webpublikation.

Mobilitet og vejledning er et meget bredt område, og man kan fokusere på mange forskellige delelementer. Vi har udvalgt fire temaer, som vil blive behandlet i denne publikation: 

  • Mobilitet og vejledning
  • Multikulturel vejledning
  • Anerkendelse og vejledning
  • Internationalt samarbejde mellem vejledere

Hvert tema indledes med en kort introduktion. Herefter følger tre artikler skrevet af danske og svenske bidragsydere. Nogle artikler fokuserer på de mere praktiske erfaringer med forskellige internationale aspekter af vejledningen, mens andre anlægger et mere overordnet eller teoretisk perspektiv.

I tilknytning til hver artikel findes en sammenfatning på både dansk og svensk samt en miniordbog med oversættelser af ”svære” ord i artiklen. Vi kan desuden henvise til en svensk-dansk ordbog på internettet, hvis der er behov for at slå andre ord og udtryk op.

Hvert af de fire temaer afsluttes med en materialesamling, hvor der er kort information om og links til relevante rapporter, artikler, hjemmesider, værktøjer m.v.

Vi håber og tror, at denne webpublikation vil være anvendelig og interessant for både danske og svenske vejledere.

God læselyst!  

E-mail:
Nina Ahlroos: nina.ahlroos@programkontoret.se 

Euroguidancedanmark har fået nye medarbejdere:

Publikationen er opdateret i 2008


Inledning

Det europeiska Euroguidance nätverkets främsta uppgift är att uppmuntra till mobilitet mellan länder och utveckla den internationella dimensionen i studie- och yrkesvägledningen i Europa. Mobiliteten är viktig ur både ett personligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Arbetsmarknaden efterfrågar i stigande grad personer med internationell kompetens. Samtidigt har mobila personer en bredare arbetsmarknad att röra sig på och ett större utbildningsutbud att välja från, vilket också er en bättre grogrund för det livslånga lärandet.

Den internationella dimensionen i vägledning handlar bland annat om vägledarens förmåga att vägleda till studier och arbete i andra länder. Det handlar också om EU:s och OECD:s försök att påverka utvecklingen på vägledningsområdet genom en rad resolutioner, undersökningar och handböcker. Dessutom kan internationalisering och mobilitet ingå som ett led i utvecklingen av vägledarens arbetsmetoder och som en del av vägledarens egen kompetensutveckling.

Det finns alltså en klar koppling mellan internationalisering, mobilitet och vägledning – en koppling som Euroguidance nätverket har till uppgift att tydliggöra. Därför har Euroguidance Denmark och Euroguidance Sweden tagit initiativ till denna gemensamma webbpublikation.

Mobilitet och vägledning är ett väldigt brett område och man kan fokusera på många olika teman. Vi har valt att titta närmare på området, under fyra huvudrubriker: 

• Mobilitet och vägledning
• Multikulturell vägledning
• Erkännande, validering och vägledning
• Internationellt samarbete mellan vägledare

Varje tema inleds med en kort introduktion. Därefter följer tre artiklar skrivna av danska och svenska skribenter. Några artiklar fokuserar på mer praktiska erfarenheter av olika internationella aspekter i vägledningsarbetet, medan andra anlägger ett mer översiktligt och teoretiskt perspektiv.

I anslutning till varje artikel finns en sammanfattning på både svenska och danska samt en ordlista med översättningar av svåra ord i artikeln. Vi hänvisar dessutom till en svensk-dansk ordbok på Internet om det finns behov av att slå upp andra ord och uttryck.

Efter vart och ett av de fyra huvudområdena har vi samlat material i form av information om och länkar till relevanta rapporter, artiklar, hemsidor, verktyg m m. Vi hoppas och tror att publikationen kommer att vara användbar och intressant för både svenska och danska vägledare.

Trevlig läsning!

E-post:
Nina Ahlroos: nina.ahlroos@programkontoret.se 

Euroguidance Denmark har fått nya medarbetare:

Publikationen är uppdaterad 2008

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2013