Gå til indhold

Indplacering af private uddannelser m.fl.

Private uddannelser og offentlige uddannelser uden for uddannelsesministeriernes ressort kan på visse betingelser indplaceres i kvalifikationsrammen.

Det er muligt at ansøge om indplacering af private uddannelser og offentligt anerkendte uddannelser, der ikke hører under Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet. Indplaceringen af disse private uddannelser m.fl. sker, ved at Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager en niveauvurdering af uddannelsen.
 
Indplaceringen er ikke en offentlig anerkendelse af uddannelsen, og derfor betyder den ikke, at uddannelsen giver retskrav på optagelse eller automatisk merit ved offentligt anerkendte uddannelser.

Baggrund

Ordningen er indført i 2019 ved en ændring af akkrediteringsloven. Baggrunden er, at man såvel i Danmark som i EU-regi ønsker at styrke livslang læring og skabe øget transparens i udbuddet af legitime uddannelser uden for offentlige myndigheders kontrol. Niveauvurderingen tydeliggør niveauet af de private uddannelser m.fl. Dermed får offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner et bedre grundlag for at tage stilling til ansøgninger om optagelse og merit, og arbejdsgivere får et bedre grundlag for at vurdere jobansøgeres samlede kvalifikationer.

Koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen har vedtaget principper og procedurer for niveauvurderingen og indplaceringen af uddannelserne i kvalifikationsrammen. Det er sket i samspil med Akkrediteringsinstitutionen og efter en bred offentlig høring blandt interessenter for private samt offentligt anerkendte uddannelser.

Principper og procedurer ved niveauvurdering og indplacering

Ansøgninger om niveauindplacering behandles i to faser.

I første fase vurderer Akkrediteringsinstitutionen, om udbyderen af uddannelsen lever op til  krav med hensyn til:

  • Uddannelsens formål
  • Læringsmål
  • Hvor længe uddannelsen har kørt
  • Undervisningsevaluering
  • Vurdering af opnået læringsudbytte
  • Udstedelse af bevis.

Hvis uddannelsen lever op til kravene, gennemfører Akkrediteringsinstitutionen i anden fase den egentlige niveauvurdering sammen med eksterne faglige eksperter. Niveauvurderingen bygger på følgende kriterier:

  • Sammenligning af den ansøgende uddannelses læringsmål med læringsudbyttebeskrivelserne i kvalifikationsrammen
  • Undervisernes faglige kvalifikationer
  • Hvorvidt undervisningsevalueringen understøtter de studerendes muligheder for at opnå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte.

Ansøgerne betaler selv for niveauvurdering og indplacering i kvalifikationsrammen.

Læs mere

På Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside kan man finde nærmere oplysninger om principperne og procedurerne for niveauindplaceringen samt hente en vejledning til ansøgningsprocessen:
Senest opdateret 09. december 2020