Gå til indhold

Suppleringsmuligheder

Sådan kan man supplere niveauet "hf uden overbygning" for at få adgang til universiteternes bacheloruddannelser.

Ansøgere, hvis eksamen vurderes til i niveau at svare til en dansk hf-uddannelse uden overbygning, skal supplere for at få adgang til universiteternes bacheloruddannelser. Suppleringen kan ske på forskellig vis:

  • 1 års videregående uddannelse eller anden supplering
  • Supplering gennem enkeltfag på gymnasialt niveau
  • Gif.

Ud over suppleringsmulighederne omtaler vi Gymnasiale Suppleringskurser (GSK) og realkompetencevurdering – se nederst på siden.


1 års videregående uddannelse eller anden supplering

En udenlandsk uddannelse, som vurderes til i niveau at svare til en hf uden overbygning, giver generel adgang til alle videregående uddannelser inklusive universitetsuddannelser, hvis man supplerer med 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering. Vær opmærksom på, at de specifikke adgangskrav også skal opfyldes.

Universiteterne kan også give ansøgere adgang til at søge optagelse på baggrund af anden supplering ved en konkret vurdering, jf. bestemmelserne om optagelse på andet grundlag i bacheloradgangsbekendtgørelsen.


Supplering gennem enkeltfag på gymnasialt niveau

Ansøgeren skal supplere med enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning, jf. reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) i lov om gymnasiale uddannelser. Suppleringen skal forberede til studier på universitetsniveau.

Bestemmelserne om supplering er uddybet i bekendtgørelse nr. 527 af 2. maj 2019 om gymnasial supplering, jf. § 19, stk. 2-4.  Ifølge disse retningslinjer består suppleringen konkret af to efterfølgende løft af niveauet af et eller flere konkrete fag til A- eller B-niveau, dog skal mindst et løft være til A-niveau.

Fagene tages som hf-enkeltfag eller som selvstuderende.

Den enkelte ansøger kan sammensætte sin supplering, så den medvirker til at opfylde de specifikke adgangskrav eller i øvrigt er fagligt relevant for den eller de universitetsbacheloruddannelser, som den pågældende vil søge ind på. Der kan laves en aftale mellem ansøgeren og universitetet om, hvilken form for supplering der er mest hensigtsmæssig i forhold til optagelse på en konkret uddannelse.

Faget skal være bestået, før det kan indgå i en supplering.

Supplering kan også ske på anden vis, for eksempel ved at bestå udenlandske enkeltfag, som opfylder ovenstående krav.

Optagelse på baggrund af en udenlandsk gymnasial uddannelse suppleret med et overbygningsforløb sker gennem kvote 2.


Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

GIF er et forløb på 10 måneder med vægt på humanistiske fag (Hum-GIF) eller på matematiske/fysiske fag (Mat-GIF). Der er 5 fag i Hum-GIF og 6 fag i Mat-GIF. Skolen kan give merit for op til 2 fag.

For at blive optaget på GIF skal man have opholdstilladelse i Danmark og mindst 12 års skolegang, herunder en udenlandsk gymnasial eksamen. Desuden er der visse krav til dansk- og engelskkundskaber samt (når det gælder Mat-GIF) til niveauet i matematik.

Læs mere om GIF i UddannelsesGuiden:

Med GIF optages man via kvote 1.


Hvad kan GSK bruges til?

En ansøger kan ikke benytte gymnasial supplering, GSK-fag, til at hæve sit uddannelsesniveau, så det giver adgang til universitetsbacheloruddannelser.

GSK er et tilbud til personer, der har en adgangsgivende eksamen, men mangler et bestemt niveau i et eller flere fag for at opfylde specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse.

En ansøger kan tage GSK-fag for at opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse.

En ansøger, som ved at supplere sin uddannelse har opnået adgang til universitetsbacheloruddannelser, kan tage GSK-fag for at opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en universitetsbacheloruddannelse.


Realkompetencevurdering

Det er muligt at søge om realkompetencevurdering af gymnasiale fag, f.eks. på baggrund af en udenlandsk adgangsgivende uddannelse. Vurderingen finder sted på VUC og foregår på dansk. Der udstedes bevis for de fag og niveauer, der godkendes. Der gives ikke en karakter.

Disse beviser kan indgå i en fuld hf eller gymnasieuddannelse. For at få et dansk hf-/studentereksamensbevis skal der dog mindst indgå 6 fag med karaktergivning.

Læs mere om realkompetencevurdering:

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. februar 2024