Gå til indhold

Introduktion til Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Topbillede
Søg tilskud til internationale samarbejdsprojekter med fokus på nye løsninger inden for blandt andet miljø, klima og fødevarer fra primær produktion til forbruger. Projekterne skal bidrage til grøn vækst, jobs samt fair, inkluderende og bæredygtige løsninger til gavn for borgere, brugere og samfund.
Kontakt
Niels Gøtke
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 96
Email: nigoe@ufm.dk
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Programmet for Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø er meget bredt og støtter især tværfaglige projekter, der bidrager til forskning, innovation og nye løsninger inden for f.eks. biodiversitet og økosystem-tjenester, sunde og miljøvenlige fødevaresystemer inkl. landbrug, fiskeri og akvakultur, digitalisering, sundhed for dyr, planter og mennesker, forurening, cirkulær økonomi, bioøkonomi og bioteknologi, drikkevand, grønne samfundsløsninger og klimaforandringer.

Projekter, der finansieres via dette program, skal bl.a. understøtte initiativer og målsætninger i:

  • den Europæiske Grønne Pagt (European Green Deal)
  • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
  • EU's klimamålsætninger, Parisaftalen.


Ansøgninger skal foreslå banebrydende løsninger på de konkrete udfordringer, som det enkelte opslag formulerer, og være med til at styrke Europas viden, innovations- og konkurrenceevne og sikre bæredygtige løsninger og sunde samfund for alle borgere.

Projekter, der finansieres via dette program, vil oftest kræve et tæt samarbejde mellem mange partnere på tværs af lande, fag og brancher for at sikre løsninger, der kan skabe de forandringer, som Europa har brug for.

Programmets hovedområder

Programmet dækker syv hovedområder (destinationer):
1.    Biodiversitet og økosystem-tjenester
2.    Fair, sunde og miljøvenlige fødevaresystemer fra primær produktion til konsum
3.    Sektorer for cirkulær økonomi og bioøkonomi
4.    Rent miljø og ingen forurening
5.    Klimaindsatser inden for jordbrug, hav og vand
6.    Modstandsdygtige, inkluderende, sunde og grønne landdistrikter, kyst- og bysamfund
7.    Innovativ styring og administration, miljøobservationer og digitale løsninger for at støtte den Grønne Pagt.

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

De første opslag i Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

Programmet for Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø giver tilskud i form af bl.a. følgende 3 projekttyper:

  • Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions/RIA). Det er samarbejdsprojekter med primært fokus på forskning, innovation og ny viden, ny teknologi, processer o.a. i den tidlige fase. Projektperioden spænder fra mindre projekter på 2-3 års varighed til større projekter på 4-5 års varighed.

  • Innovationsprojekter (innovation actions/IA). Det er samarbejdsprojekter med primært fokus på anvendelsesorienterede løsninger, demonstration, test o.a. Projektperioden spænder fra mindre projekter på 2-3 års varighed til større projekter på 4-5 års varighed.

  • Koordinerings- og støtteprojekter (coordination and support actions/CSA). Disse projekter er ikke forsknings- eller innovationsprojekter, men projekter, der har fokus på læring, netværk, analyser, udredninger indspil til politikområder o.a. Projekter løber i 1-5 år.

Hvem kan søge?

Universiteter og forskningsinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, små og mellemstore og store virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer.

Programmet kan også søges af statslige, regionale og lokale myndigheder, kommuner, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Programmet lægger vægt på en holistisk og multidisciplinær tilgang til forskning og innovation og henvender sig derfor også til forskere inden for f.eks. humaniora og samfundsvidenskaberne.

Krav til ansøgerne

Et EU-projekt er ofte et samarbejde på tværs af fag, brancher og lande. Inddragelse af slutbrugere, repræsentanter for interessenter (herunder f.eks. borgerrepræsentanter) vil desuden ofte være nødvendigt for at få den nødvendige bredde i konsortiet. Et konsortium skal som hovedregel bestå af minimum 3 partnere fra 3 forskellige EU-medlemslande eller lande associerede til Horizon Europe, men konsortier vil oftest være væsentligt større.

Læs mere


 

Senest opdateret 21. juni 2021